Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

OCHRONA MIEJSC BYTOWANIA PTAKÓW I NIETOPERZY

OCHRONA MIEJSC LĘGOWYCH I MIEJSC BYTOWANIA PTAKÓW I NIETOPERZY


W związku z planowaniem prac remontowych i ociepleniowych Wydział Gospodarki Komu-nalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości zabudowanych o obowiązku ochrony miejsc lęgowych i miejsc bytowania ptaków oraz letnich koloni nietoperzy. W celu zapobieżenia przypadkom niszczenia tych miejsc, zwłaszcza przez zleceniobiorców (wykonawców) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w związku z wykonywanymi pracami, należy stosować się do następu-jących zaleceń:
1. przed przystąpieniem do prac budowlanych w okresie od 1 marca do 16 października należy uzyskać opinię ornitologiczną, stwierdzającą obecność lub jej brak chronio-nych gatunków ptaków w danym obiekcie budowlanym (opinię taką mogą wystawić podmioty wymienione poniżej);
2. w przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w otworach wentylacyjnych lub na elewacji budynku, który będzie ocieplany lub remontowany w okresie od 1 marca do 16 października, należy:
3. w przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w budynku należy uzyskać opinię chiropterologiczną co do możliwości przeprowadzenia prac remontowych i optymalny okres ich przeprowadzenia

1) W odniesieniu do gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą (zdecydowana większość gatunków):
- w przypadku braku jaj lub form młodocianych, gdy zachodzi konieczność wypłoszenia ptaków lub nietoperzy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środo-wiska w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-rody (Dz. U. Nr 92, poz 880 z póź. zm.),

- w przypadku obecności jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia tych form, uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 2 przywołanej ustawy.

2) W odniesieniu do gatunków objętych ochroną częściową należy:
- w przypadku braku form jaj lub form młodocianych, gdy zachodzi konieczność wypło-szenia ptaków lub nietoperzy należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 2 przywołanej ustawy,

- w przypadku obecności jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia tych form, należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 2 przywołanej ustawy.

W przypadku obecności ptaków gnieżdżących się w otworach elewacji budynku lub przewo-dach wentylacyjnych należy zastosować technologie prac, które zagwarantują pozostawienie otworów o średnicy do 10 cm, umożliwiających bytowanie małych ptaków (jerzyki, wróble). Natomiast, gdy zachodzi konieczność zamknięcia otworów wentylacyjnych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na zniszczenie siedliska gatunków chronionych.

Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzono, m.in. zakaz niszczenia gniazd, zabijania, okaleczania, umyślnego płoszenia i niepokojenia tych zwierząt. Stosownie do § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia, w związku z art. 52 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, zakaz niszczenia gniazd nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów bu-dowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
Zgodnie z art. 127 pkt 2e przywołanej ustawy o ochronie przyrody ten, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.
Jednocześnie przypomina się, że w przypadku zagrożenia bytowania ptaków w tych miej-scach lub zniszczenia ich siedlisk mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493).


O opinię ornitologiczną można się zwrócić do następujących podmiotów:
- Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
tel. 0606 278 697
- Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-375 Szczecin
e-mail: fzbiuro@ gajanet.pl
tel: (0-91) 489 42 33
fax (0-91) 489 42 42
- Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP "Salamandra" w Szczecinie
Katedra Entomologii Akademii Rolniczej w Szczecinie
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: szczecin@salamandra.org.pl
tel. (0 91) 425-03-72
- pracownicy naukowi uczelni wyższych zajmujący się, m.in. ochroną gatunkową zwierząt.

W przypadku pytań w sprawie uzyskania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązują-cych w stosunku do zwierząt objętych ochrona gatunkową należy się zwrócić do:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin
tel. (091) 43 05 200


 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/11/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2009/11/23 14:30:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2009/11/23 14:30:13 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/11/23 14:28:55 nowa pozycja