Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy ul. Kadmowej w Szczecinie


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Szczecin, 2022-06-22

                                              

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwaną dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwany dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku

Garo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wisławy Szymborskiej 18 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy ul. Kadmowej w Szczecinie na działce nr 6/3, obręb 4018 Dąbie

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, określając jednocześnie następujące warunki realizacji i eksploatacji chroniące środowisko gruntowo-wodne,a także uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1.   Zapewnić odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlano - sprzętowej poprzez zabezpieczenie podłoża w miejscach postoju pojazdów i maszyn budowlanych oraz zabezpieczenie podłoża i tymczasowe zadaszenie miejsc składowania materiałów i substancji mogących zanieczyścić glebę i wody gruntowe (paliwa, smary itp.).

2.   Teren budowy wyposażyć w substancje do neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń, a w przypadku wycieku natychmiast neutralizować zanieczyszczoną powierzchnię, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów sorpcyjnych, a zanieczyszczony materiał zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.   Do prac wykorzystywać tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym oraz charakteryzujący się niską emisyjnością hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do środowiska.

4.   Ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy, oraz pracę pojazdów i maszyn budowlanych pozostawionych na biegu jałowym.

5.   Zachować ostrożność przy transporcie, załadunku i rozładunku materiałów o charakterze pylistym (uważnie ładować materiały sypkie ma samochody, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujące materiały sypkie).

6.   Prace budowane ograniczyć do terenu inwestycyjnego i prowadzić w sposób nie ingerujący w tereny z nim sąsiadujące.

7.   Drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyć, a po zakończeniu prac wykonać demontaż zabezpieczenia. Roboty ziemne w postaci wykopów wykonywać w odległości ponad 2 metrów od pnia, a w pobliżu korzeni sposobem ręcznym. Odkryte korzenie należy chronić matami tak aby nie dopuścić do ich przesuszenia.

8.   Prace budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (specjalista przyrodnik z odpowiednim doświadczeniem – herpetolog, ornitolog), którego zadaniem będzie m.in.:

-        przeprowadzenie kontroli terenu inwestycyjnego przed rozpoczęciem prac pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt;

-        bieżąca kontrola pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w rejonie objętymi pracami:

-        rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń i opracowanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

9.   W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji, w miejsca atrakcyjne siedliskowo dla danego gatunku. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt.

10.Podczas prowadzenia prac przestrzegać zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych gatunków chronionych na terenie działek inwestycyjnych, a w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, wystąpić do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do stwierdzonych gatunków chronionych.

11.Na etapie eksploatacji inwestycji (do 3 lat po uruchomieniu inwestycji), w miesiącach wiosenno – jesiennych, kontrolować teren inwestycji, pod kątem możliwości przemieszczania się gadów, w tym potencjalnie gniewosza plamistego, a w przypadku ich stwierdzenia przenieść je na dogodne siedliska poza granice terenu inwestycji. Prace te powinna wykonywać osoba z odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.

12.Inwestycje w fazie budowy, jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii), zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualnie zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji

 

Uzasadnienie

Pan Dagmar Wolak, działając w imieniu spółki Garo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wisławy Szymborskiej 18, wystąpił z wnioskiem z wnioskiem z dnia 28.01.2022 r. (wpływ do tut. urzędu 31.01.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

Do wniosku załączono zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1.     kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną przez mgr inż. Pawła Molendę wraz z zespołem (Szczecin, 24 sierpnia 2021 r.), dalej KIP,

2.     poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa
w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś,

3.     mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy
ooś wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 ww. ustawy,

4.     wypisy z rejestru gruntów,

5.     pełnomocnictwo z dnia 03.01.2022 r. udzielone Panu Dagmarowi Wolakowi wraz z opłatą skarbową,

6.     opłatę skarbową za wydanie decyzji.

Dla terenu przedmiotowego przedsięwzięcia obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz-Chełszcząca” przyjętego Uchwałą Nr XXXV/950/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2017., poz. 5265. Działka inwestycyjna zlokalizowana jest na terenie elementarnym o symbolu D.D.6101.U.P.S o przeznaczeniu – zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy. Planowane przedsięwzięcie co do jego lokalizacji jest zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, zgodnie  z art. 61 § 4 kpa, zawiadomieniem z dnia 24.02.2022 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR.1 

Zgodnie z definicją strony postępowania, zawartą w art. 74 ust. 3a ustawy ooś, zdefiniowany został krąg stron przedmiotowego postępowania, których liczba nie przekracza 10. W związku z tym, organ informował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o każdym etapie postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wysyłając pisma na adres korespondencyjny poszczególnych stron.

Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określony jest w art. 71 ust. 2 ustawy ooś, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1.   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2.   przedsięwzięć mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z art. 60 ww. ustawy, wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w zakres ww. rozporządzenia Rady Ministrów
na podstawie:

-      § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż
1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

-      § 3 ust. 1 pkt 37 instalacje do naziemnego magazynowania:

a. ropy naftowej,

b. produktów naftowych,

c. substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 i pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d. gazów łatwopalnych,

e. kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d,

-          inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

 

Mając powyższe na uwadze przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się w postępowaniu, wynikającym z art. 63
i art. 64 ustawy ooś.

Organ w ramach konsultacji z właściwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w opinii sanitarnej z dnia 11.04.2022 r., znak: NZ.9022.2.17.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska stwierdził,
iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie, w opinii z dnia 06.04.2022 r. znak: SZ.ZZŚ.3.4360.65.2021.MM stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo – wodne.Warunki te w całości zostały ujęte w niniejszej decyzji.W uzasadnieniu stanowiska wskazał, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCW powierzchniowych oraz stanu ilościowego i chemicznego JCW podziemnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w piśmie z dnia 19.04.2022 r.  znak: WONS-OŚ.4220.148.2021.ED.1 na podstawie art. 50 kpa wezwał do pisemnego złożenia wyjaśnień
i uzupełnień do KIP w zakresie  m.in. przedstawienia informacji dot. wykonanej inwentaryzacji, na podstawie której dokonano opisu wykorzystania terenu inwestycyjnego przez zwierzęta, oraz oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stwierdzone gatunki zwierząt; przedstawienia informacji dotyczącej pokrycia terenu inwestycyjnego i jego sąsiedztwa szatą roślinną poprzez jednoznaczne określenie zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych oraz wskazania czy stanowią one chronione siedliska przyrodnicze, a także do określenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze w kontekście skumulowanym, uwzględniając przedsięwzięcia o podobnym charakterze zrealizowane/realizowane lub planowane do realizacji w sąsiedztwie inwestycji.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca pismem z dnia 27.04.2022 r. przedłożył dodatkowe informacje i uzupełnienia KIP wskazane w ww. wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w czterech egzemplarzach do tut. organu.

Organ w ramach konsultacji z właściwymi organami, wystąpił ponownie pismami z dnia 28.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie o ponowną opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na uzupełnienie KIP.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 10.05.2022 r., podtrzymał swoje stanowisko ws. oceny oddziaływania na środowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 11.04.2021 r., znak: NZ.9022.2.17.2022.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie po zapoznaniu się
z uzupełnieniem karty informacyjnej, pismem z dnia 09.05.2022 r., podtrzymał swoje stanowisko ws.oceny oddziaływania na środowisko wyrażone w opinii z dnia 06.04.2022 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.65.2022.MM.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, w swojej opinii z dnia 17.05.2022 r., znak: WONS.4220.148.2022.ED.2, stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Warunki te w całości zostały ujęte w niniejszej decyzji.W uzasadnieniu stanowiska stwierdził, że realizacja inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie, nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze terenu i jego sąsiedztwa oraz nie wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności na tym terenie, tym samym uznał iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Organ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko badając sprawę i odnosząc się do uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko uwzględnił również w całości stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie.

Zgodnie z art. 10 ustawy kpa, organ zawiadomieniem z dnia 27.05.2022 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR.12 poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

W terminie określonym w ww. zawiadomieniu do tut. urzędu żadne uwagi i wnioski.

W związku z powyższym organ kierował się następującymi uwarunkowaniami:

 I.    Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest realizacja i eksploatacja zakładu produkcyjno – magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Kadmowej na działce nr 6/3 w obrębie 4018 Dąbie w Szczecinie, na terenie podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec. Działka inwestycyjna stanowi powierzchnie  ok. 2,1896 ha, natomiast planowana powierzchnia zabudowy będzie stanowić obszar wynoszący ok. 1,09972 ha. Przewiduje się, że powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 0,56183 ha,zaś powierzchnia utwardzona ok. 0,52804 ha(w tym powierzchnia miejsc parkingowych ok. 0,1065 ha).

W ramach inwestycji powstanie: hala nr 1 (o wysokości dochodzącej do ok. 11,50 m,                                  2 - kondygnacyjna) – w której wytwarzane będą stacje do ładowania pojazdów elektrycznych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, zestawy gniazdowe i rozdzielnice budowlane, rozdzielnice elektryczne, dystrybutory energii, szafy z automatyką sterującą oraz hala nr 2 (o wysokości dochodzącej do ok. 11,50 m, 1 – kondygnacyjna) – w której przechowywane będą komponenty (tj. przewody kablowe, obudowy materiałowe i plastikowe, elementy elektroniki, aparaty i komponenty elektryczne, wtyczki i gniazda uchwyty, elementy metalowe i z tworzyw, łączniki, śruby, nakrętki, opakowania wykorzystywane w procesie produkcyjnym) oraz produkty gotowe. Ponadto, projektuje się budynek administracyjno – socjalny (o wysokości dochodzącej do ok. 10,50 m, 2 kondygnacyjny), budynek portierni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Na terenie przedsięwzięcia zostanie także posadowiony szczelny zbiornik, zabezpieczający wodę do gaszenia ewentualnych pożarów który zasilany będzie z sieci wodociągowej. Główny dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie od ul. Kadmowej, stanowiącej drogę zbiorczą o kategorii drogi gminnej, która bezpośrednio przylega do terenu inwestycji.

Dodatkowo, projektuje się naziemny, szczelny zbiornik na własnym fundamencie zabezpieczający wodę dla zewnętrznego gaszenia pożaru, zasilany z sieci wodociągowej z ul. Kadmowej. Na terenie działki inwestycyjnej projektuje się ok. 83 miejsc parkingowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). 

Zakład będzie pracował na jedną zmianę.

 

 

 

Faza realizacji

Zakres robót obejmuje przygotowanie terenu oraz wykonanie mechaniczne robót ziemnych
i nawierzchniowych. Po zakończeniu porządkowania terenu oraz przygotowaniu tymczasowych dróg dojazdowych, możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia, obejmującego budowę projektowanych obiektów wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zużycie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii będzie kształtować się następująco:

W czasie trwania prac budowlanych woda do celów bytowych dostarczana będzie beczkowozami. Prognozuje się, że ilość jej zużycia w tym okresie wyniesie ok. 0,5 m3/d. Woda do celów spożywczych dla pracowników dostarczana będzie w butelkach, a do celów technologicznych dostarczana będzie beczkowozami. Ścieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych typu TOI-TOI. Ilość ścieków bytowych wynosić będzie ok. Q = 0,5 m3/d. Odbiór ścieków będzie wykonywany przez specjalistyczne firmy.

Wodyopadowe w trakcie prac budowy będą spływały z placu budowy na grunt w sposób naturalny – infiltracja.

Na etapie budowy hali będą wykorzystywane tradycyjne materiały budowlane, takie jak m.in.:

-         beton, żwir, cement, beton,

-         kostka brukowa, betonowa, krawężniki betonowe, stal,

-         wełna mineralna, szkło, kable, rury PCV, inne.

 

Energiaelektryczna, niezbędna przy realizacji przedsięwzięcia, będzie wytwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty prądotwórcze. Paliwo (olej napędowy) będzie zużywane do pracy urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących materiały budowlane.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występowały następujące emisje:

-      gazów i pyłów do powietrza,

-      hałasu do środowiska.

Do budowy obiektów, będących przedmiotem inwestycji konieczne jest użycie sprzętu budowlanego oraz samochodów w celu dowozu materiałów budowlanych. Większość sprzętu budowlanego jak również ciężarowych samochodów dostawczych zasilana jest olejem napędowym, którego spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Przewiduje się, że do pracy przy realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystywany m.in. taki sprzęt budowlany jak: koparki hydrauliczne, walec wibracyjny, sprężarka, dźwig, pompy do betonu, ładowarki, dźwig samochodowy.

Ze względu na charakter prac nastąpi wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, będzie to jednak sytuacja krótkotrwała i nie wpłynie znacząco na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu.

Przygotowanie terenu i budowa planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem emisji hałasu związanego z pracą maszyn, urządzeń oraz ruchem transportu. Realizacja przedsięwzięcia, związana jest z prowadzeniem szeregu prac, które będą źródłem emisji hałasu wpływając na zmianę klimatu akustycznego na terenie planowanej inwestycji oraz na terenach sąsiednich. W tym okresie emisja hałasu związana będzie z pracą sprzętu budowlanego który planuje się wykorzystać w związku z przygotowaniem terenu, wykonaniem niezbędnych wykopów pod fundamenty budynków oraz posadowieniem samych budynków i przygotowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.Występująca podczas realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi  w momencie zakończenia realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji planowanych obiektów będą powstawać odpady które będą zbierane selektywnie i magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Dokładne podanie rodzajów i oszacowanie ilości odpadów możliwe będzie do określenia dopiero na etapie budowy, a wynikania to z ilościowo -jakościowej ewidencji odpadów do prowadzenia której zobowiązany jest wykonawca robót. Na chwilę obecną można stwierdzić, iż zdecydowaną większość wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadów stanowić będą odpady z grup 15 i 17. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

 

Faza eksploatacji

Woda na potrzeby projektowanego zakładu będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki sąsiadującej z terenem inwestycji, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji               Sp. z o.o. w szczecinie. Woda zużywana będzie na cele bytowe pracowników oraz na cele porządkowe. Przewiduje się, że po oddaniu inwestycji do użytku zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 6,0 m3/d. Dopływ wody na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia, będzie zapewniony z sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe z projektowanych budynków będą odprowadzane do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na terenie działki Inwestora, skąd zostaną odprowadzone za pomocą projektowanego przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, wydaniami przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Ścieki bytowe w ilości do około 6 m3/d odprowadzane będą poprzez układy kanalizacji wewnątrzzakładowej do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się powstania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe (z dachów oraz powierzchni utwardzonych) odprowadzane będą poprzez kanalizację zakładową do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na układzie kanalizacyjnym, przewiduje się montaż osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. W zależności od warunków technicznych przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej wydanych przez gestora sieci kanalizacji deszczowej wymagane będzie zastosowane szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemności 150 do 250 m3. Zbiornik ten będzie pełnił funkcję buforową na czas trwania deszczu nawalnego.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zakłada się na poziomie ok. 240 MWh/rok.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą występowały następujące emisje:

-      gazów i pyłów do powietrza,

-      hałasu do środowiska.

Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą:

emisja zorganizowana –  z zainstalowanych nagrzewnic, a także emisja niezorganizowana związana z ruchem samochodów po terenie inwestycji.

W celu określenia przewidywanego oddziaływania emisji zanieczyszczeń w rejonie planowanego przedsięwzięcia na potrzeby KIP wykonano stosowne obliczenia. Z przeprowadzonego modelowania wynika, że wyniki obliczeń stężeń jednogodzinnych w sieci receptorów nie przekraczają wielkości dyspozycyjnych, nie są przekroczone wartości dyspozycyjne stężeń średniorocznych i częstości ich przekroczeń i tym samym emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu              (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87).

Źródłem hałasu emitowanego do środowiska podczas fazy eksploatacji będzie ruch pojazdów na drogach dojazdowych oraz praca systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. W halach źródłem hałasu będzie proces produkcyjny poszczególnych komponentów, ruch transportu wewnętrznego oraz prace związane z załadunkiem i wyładunkiem towaru.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP, najbliższy teren (w postaci zabudowy mieszkaniowej) podlegający ochronie akustycznej, położony jest ok. 615 m od granic inwestycji. Zapisy KIP, wskazują, iż nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasów o odniesieniu do powyższej zabudowy, również w ujęciu skumulowanym, z istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie inwestycjami, nie przewiduje się również przekroczenia standardów jakości środowiska w tym zakresie.

Powstającena etapie eksploatacji odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. Po uzbieraniu ilości transportowej odpady przekazywane będą uprawionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W obu halach do celów grzewczych planuje się zainstalowanie nagrzewnic (w hali produkcyjnej 2 nagrzewnice o mocy po 150 kW, natomiast w hali magazynowej 5 nagrzewnic o mocy po 50 kW).

Przewiduje się, że nagrzewnica o mocy 150 kW będzie spalać ok. 16 m3/godz., podczas gdy nagrzewnica o mocy 50 kW będzie spalać ok. 5,18 m3/godz. Ponadto, budynek wyposażony zostanie w wymiennikowicę ciepła wyposażoną w dwie pompy ciepła typu powietrze woda o łącznej mocy grzewczej dostosowaną do finalnego bilansu ciepła, lecz nie przekraczającej sumarycznej mocy wynoszącej Qmax 160 Kw. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowych podgrzewaczach wody o objętości około Vmax=2000 litrów. Ewentualnie przewiduje się ogrzewanie części produkcyjnej oraz magazynowej z zastosowaniem pomp ciepła lub innych ekologicznych źródeł ciepła (pompy powietrze-woda, promienniki ciepła itd.). Wówczas, zapotrzebowanie na gaz będzie mniejsze lub odstąpi się od zastosowania gazu jako źródła wytwarzania ciepła.

Zewnętrzna instalacja gazowa od punktu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia do budynku wykonana zostanie z rur polietylenowych. Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie na potrzeby zasilania nagrzewnic gazowych w centralach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia produkcyjne oraz gazowych aparatów grzewczo-wentylacyjnych w hali magazynowej. Sumaryczna moc urządzeń gazowych nie przekroczy Qmax = 450 kW; maksymalne zużycie gazu Vmax.g = 60 m3/h.

Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie dostarczana z sieci energetycznej na podstawie warunków technicznych przyłączenia. Planowana moc przyłączeniowa wynosi 800 kW, a przewidywane roczne zużycie - 240 MWh/rok.

Na etapie budowy i podczas eksploatacji nie przewiduje się stosowania urządzeń lub instalacji będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzkie tj. przekraczającego dopuszczalne poziomy.

W związkuz powyższym należy stwierdzić, iż ww. przedsięwzięcie wraz z wywołanymi przez nie emisjami nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

 

II.    Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja pn.: „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zrealizowana zostanie na działce nr 6/3 z obrębu 4018 przy ul. Kadmowej  w Szczecinie.

 

 

Teren inwestycji graniczy od strony

-         północno – wschodniej z działka nr 6/15, która jest niezabudowana i nieużytkowana,

-         południowo-wschodniej z działka 6/15 oraz z działka 6/19, która jest niezabudowana i nieużytkowana,

-         południowej z działką nr 6/18 która jest niezabudowana i nieużytkowana oraz z działka 2/3, która stanowi ulicę Kadmowaną

-         północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej z działkami nr 98/3 i 99, które są użytkowane jako lasy własności gminnej, o funkcji ochronnej – ochrona miast.

 

Zgodnie ze stanem rzeczywistym, na terenie przedsięwzięcia nie ma budynków ani naziemnych budowli, oddziałujących na krajobraz. Obecnie teren przedsięwzięcia jest płaski, ogrodzony z nawiezionymi materiałami budowlanymi oraz ziemią. Jedynie na południowo – wschodniej części terenu przedsięwzięcia rosną młode samosiewy drzew o niskich walorach krajobrazowych. Przy południowo – zachodniej, zachodniej i północo – zachodniej granicy terenu przedsięwzięcia rosną drzewa gatunków liściastych i iglastych, stanowiące obrzeże terenów leśnych, znajdujących się poza jego granicami. Znajdujące się na terenie przedsięwzięcia drzewa nie kolidują z jego realizacją i będą zachowane.

Głównydojazd do terenu inwestycji planowany jest od strony ul. Kadmowej, stanowiącej drogę zbiorczą o kategorii drogi gminnej, która bezpośrednio przylega do terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym terenem chronionym jest obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 oddalony od działki inwestycyjnej ok. 1,3 km, oraz obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 oddalony od działki inwestycyjnej ok. 1,5 km. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia na wyznaczonym terenie, nie wiąże się z oddziaływaniami na środowisko przyrodnicze w granicach obszarów Natura 2000, w tym na siedliska przyrodnicze oraz gatunki flory i fauny, będące przedmiotami ochrony w ich graniach. Ponadto, teren przedsięwzięcia jest w odległości ok. 5 km od Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz w odległości ok. 1,3 km od jego otuliny. W związku z rodzajem przedsięwzięcia i jego oddaleniem, na etapie realizacji i eksploatacji nie wystąpią oddziaływania na cele ochrony w Parku i w jego otulinie.

Teren inwestycyjny nie stanowi miejsca występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Niemniej z uwagi na występujące w sąsiedztwie inwestycji uwarunkowania, nie można wykluczyć pojawienia się chronionych przedstawicieli fauny w granicach i rejonie inwestycji, w tym m.in. gniewosza plamiastego – gatunku podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej zwierząt                   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.) oraz wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia VU – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie. W związku z powyższym prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, którego zadaniem będzie m.in. prowadzenie kontroli terenu inwestycyjnego przed rozpoczęciem prac pod kątem potencjalnej możliwości występowania zwierząt, bieżąca kontrola stanu terenu inwestycyjnego pod kątem potencjalnej możliwości występowania chronionych gatunków zwierząt w rejonie objętym pracami, rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń dla stwierdzonych Zgodnie z deklaracją inwestora na etapie eksploatacji inwestycji (do 3 lat po uruchomieniu inwestycji) w związku z obecnością siedlisk dogodnych dla gadów w miesiącach wiosenno-jesiennych, teren inwestycji będzie kontrolowany pod kątem możliwości przemieszczania się gadów, w tym gniewosza plamiastego. W przypadku stwierdzenia gatunku, zwierzęta należy przenieść na dogodne siedliska poza granice inwestycji. Prace te powinna wykonywać osoba z odpowiednim doświadczeniem. Na powyższe czynności należy uzyskać stosowane zezwolenia na odstępstwa zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren inwestycji nie jest narażony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie się mas ziemi.

Zgodnie z obowiązującym Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na Obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60002319772 Chełszcząca.

JCWP Chełszcząca (RW60002319772) to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, monitorowana. Przedmiotowa JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych przedłużono do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2021 roku. W JCWP występuje również niezidentyfikowana presja - konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po ich rozpoznaniu, dlatego tez przewiduje się możliwość wdrożenia zaplanowanych działań po roku 2021. W celu rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego zaplanowano następujące działania: kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata, kontrola postępowania w zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością raz na 3 lata, opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących, regularny wywóz nieczystości.

JCWPd (GW600024) charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. Nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. 

Planowana inwestycja położona jest:

-         poza strefami ochronnymi ujęć wód,

-         poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - nr 122 Dolina kopalna Szczecin (ok. 12 km w linii prostej)

-         poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,

-         poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

-         poza strefami ochronnymi ujęć wód,

-         poza obszarami wodno-błotnymi,

-         poza wybrzeżami,

-         poza środowiskiem morskim

-         poza terenami górskimi,

-         poza terenami o znaczeniu historyczno – krajobrazowymi,

-         poza obszarami uzdrowisk i terenami o charakterze uzdrowiskowym.

 

Na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują zabytki podlegające ochronie i wpisane do rejestru Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

 

    III.        Rodzajem i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Inwestycja pn.: „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” polegać będzie na budowie 2 budynków hal, budynku administracyjno – socjalnego, budynku portierni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Planowana inwestycja zmieni warunki krajobrazowe terenu inwestycyjnego z uwagi na wprowadzenie nowego zagospodarowania. Jednakże należy wskazać, iż przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie  specjalnej podstrefy ekonomicznej dla której przewidziane są tego typu inwestycje.

Na terenie inwestycyjnym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a lokalizacja inwestycji jest zgodna z jego ustaleniami. W związku z powyższym planowana inwestycja wpisuje się w funkcję tego terenu.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest narażony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie się   mas ziemi w związku z tym nie ma potrzeby dostosowania go do mogących wystąpić niekorzystnych warunków pogodowych. Realizacja inwestycji nie stwarza również zagrożenia dla lokalnych warunków klimatycznych. Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji do powietrza. Oddziaływanie to jednak nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. Nie wystąpią również znaczące negatywne oddziaływania w zakresie emisji gazów cieplarnianych i w związku z tym nie nastąpi oddziaływanie mogące powodować zmiany klimatu lub nasilenie się takich zmian. Ocenia się, że postępujące zmiany klimatu i jego potencjalne skutki nie będą miały wpływu na planowane przedsięwzięcie.

Eksploatacja zakładu nie będzie się wiązać ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu.Źródłem hałasu emitowanego do środowiska w okresie użytkowania inwestycji będzie ruch pojazdów na drogach dojazdowych oraz praca systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Z przedstawionych w KIP obliczeń wynika, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Z powyższej analizy wynika, iż informacje podane w KIP przedstawiły w sposób wystarczający
i jednoznaczny dane o stopniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze, gruntowo-wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Określona została również skala tych oddziaływań oraz sposoby ich ograniczenia. Z analizy zebranego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zasięg jego oddziaływania będzie miał charakter lokalny. Nie wystąpią również zagrożenia związane z negatywnym oddziaływaniem na obiekty i obszary prawnie chronione.

W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji uznaje się, iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, uwzględnił w całości stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie. Tutejszy organ zbadał sprawę przede wszystkim w oparciu o uwarunkowania wynikającez art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a w celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska, nałożył odpowiednie warunki dla realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto, w przedłożonej dokumentacji, również Wnioskodawca zobowiązał się do stosowania rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony przed emisją gazów lub pyłów do powietrza, ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz środowiska przyrodniczego.

Organ stwierdził, iż przedsięwzięcie z uwagi na swój rodzaj i charakter, miejsce lokalizacji oraz deklarowane przez Inwestora do zastosowania rozwiązania techniczne, technologiczne
i organizacyjne nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na poszczególne elementy środowiska,
a eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na tereny chronione, w tym na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym oraz z uwagi na znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

 

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1
ww. ustawy oraz zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona
ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydal decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko,
że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji. Zajecie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji środowiskowej. Wniosek ten składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
pl. Batorego 4, 70-504 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

Załącznik:

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Strony postępowania

2.   Urząd Miasta Szczecin WOŚr - a/a.

 

Do wiadomości:

1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Firlika 20, 71 - 637 Szczecin

2.   Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie, ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard

3.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR                                                                              Szczecin, 2022-06-22

                                                                      

 

 

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia    22.06.2022 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.6.2022.JR

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno – socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”zgodnie  z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjnej, hali magazynowej, budynku administracyjno – socjalnego, budynku portierni oraz infrastruktury technicznej. Zakład produkcyjno – magazynowy będzie się zajmował produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego oraz magazynowaniem komponentów potrzebnych w procesie produkcji jak również magazynowaniem gotowych produktów. Planuje się, że w budynku administracyjno socjalnym zainstalowana zostaną węzły sanitarne, jadalnia dla pracowników, pokoje konferencyjne oraz siedziba zarządu. Ponadto, planuje się posadowienie na terenie inwestycji szczelnego zbiornika, w którym przetrzymana będzie woda do gaszenia ewentualnych pożarów. Woda do zbiornika będzie dostarczana z sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Kadmowej na działce nr 6/3 w obrębie 4018 Dąbie w Szczecinie, na terenie podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec. Działka inwestycyjna stanowi powierzchnie  ok. 2,1896 ha, natomiast planowana powierzchnia zabudowy będzie stanowić obszar wynoszący ok. 1,09972 ha. Przewiduje się, że powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 0,56183 ha, zaś powierzchnia utwardzona ok. 0,52804 ha (w tym powierzchnia miejsc parkingowych ok. 0,1065 ha).

Konstrukcja projektowanych budynków opiera się na słupach żelbetowych oraz ścianach zewnętrznych i wewnętrznych stanowiących częściowo odbudowę dróg ewakuacyjnych i ściany oddzielenia pożarowego. Planuje się poszycie ścian z płyt warstwowych. Dachy hal będą kratownicowe oparte na słupach.

Obiektysą projektowane w konstrukcji szkierowej:

-         hala produkcyjna o wysokości do ok. 11,50 m: 2 –kondygnacyjna

-         hala magazynowa o wysokości do ok. 11,50 m; 1-kondygnacyjna

-         budynek administracyjno – socjalny o wysokości do 10,50: 2 kondygnacyjny.

 

Działalność produkcyjna opierać się będzie na bazie dostarczanych komponentów takich jak:

-         przewody (kable) najczęściej na szpulach, obudowy metalowe i plastikowe

-         elementy elektroniki (obwody drukowane, komponenty do montażu w gniazdkach itd.)

-         aparaty i komponenty elektryczne, wtyczki i gniazda, uchwyty,

-         elementy metalowe i z tworzyw, łączniki, śruby,

-         nakrętki itd., opakowania

 

Przewiduje się że ww. komponenty będą dostarczane sukcesywnie transportem w ilości: pojazdy typu TIR 4/dziennie, auta dostawcze 7/dziennie oraz jako przesyłki kurierskie w ilości 5/dziennie.  Docelowa ilość dostaw będzie się kształtować w ilości wynoszącej ok. 400 ton tygodniowo (palety po ok. 300 kg). Przywożone materiały będą magazynowane w magazynie przylegającym do produkcji, skąd sukcesywnie w miarę potrzeb przewożone będą wózkami na stanowiska produkcyjne.

W zakładzie znajdować się będzie docelowo ok. 280 stanowisk produkcyjnych na których realizowane będą poszczególne elementy. Do produkcji używane będą głownie drobne narzędzie, śrubokręty, wiertarki, wkrętaki, klucze, kombinerki itd. Zakład będzie posiadał dedykowane stanowiska do testowania produktów, gdzie gotowe produkty będą przechodzić kontrole przed ich wysłaniem do magazynu.

Gotowe produkty będą przechowywane w magazynie, skąd wywożone będą do odbiorców lub do magazynu centralnego firmy. Wywóz odbywać się będzie samochodami typu TIR, a gotowe produkty będą transportowane na paletach. Docelowo będzie to 20 samochodów po 33 palety każdy. Łącznie ok. 200 ton tygodniowo. Na terenie inwestycji planuje się stworzenie ok. 83 miejsc postojowych (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych). W zakładzie planowana jest praca jednozmianowa.

Wejście i wjazd na teren projektuje się z drogi publicznej (ul. Kadmowej), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na terenie projektuje się drogę dojazdową do budynków i miejsc parkingowych. Dodatkowo lokalizuje się chodniki jako dojścia do budynku i miejsc parkingowych.

Teren inwestycji graniczy od strony

-      północnej-wschodniej i wschodniej z działka nr 6/15, która jest niezabudowana i nieużytkowana

-      południowo – wschodniej z działką nr 6/15 oraz działką nr 6/19, która jest niezabudowana i nieużytkowana

-      południowej z działką nr 6/18 która jest niezabudowana i nieużytkowana oraz z działka nr 2/3, która stanowi ulicę Kadmową

-      północnej – zachodniej i południowo zachodniej z działkami nr 98/3 i 99, która są użytkowane jako lasy własności gminnej, o funkcji ochronnej – ochrona miast.

 

Zgodnie aktualnym stanem rzeczywistym teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i przekształcony antropogenicznie w zakresie: zmiana użytkowania, likwidacja roślinności, wyrównanie terenu, zgromadzenie ziemi na hałdach, nawiezienie ziemi i materiałów budowlanych.  Jedynie na północno – zachodnim, zachodnim i południowo – zachodnim skraju terenu inwestycji działki nr 6/3 rosną takie drzewa jak: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), dąb szypułkowy (quercus robur), brzoza brodawkowa (Betula pendula). Zgodnie z zagospodarowaniem terenu, wyżej przywołane zadrzewienia zlokalizowane są na wyznaczonej powierzchni biologicznie czynnej w związku z czym ich wycinka nie jest konieczna.

 

Etap realizacji

W czasie trwania prac budowlanych woda pobierana będzie do celów bytowych (z istniejącej sieci wodociągowej) i jej ilość będzie związana z liczbą osób zatrudnionych przez firmę wykonawczą. Prognozuje się zużycie na poziomie ok. 0,5 m3/d. Woda do celów spożywczych dla pracowników dostarczana będzie w butelkach, a do celów technologicznych dostarczana będzie beczkowozami.

Ścieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych (TOI-TOI). Ilość ścieków bytowych wynosić będzie ok. 0,5 m3/d. Odbiór ścieków będzie wykonany przez specjalistyczne firmy.

Wody opadowe w trakcie prac budowy będą spływały z placu budowy na grunt w sposób naturalny – infiltracja.

Na etapie budowy hali będą wykorzystywane tradycyjne materiały budowlane, takie jak:

- beton, żwir, cement, beton,

- kostka brukowa, betonowa, krawężniki betonowe, stal,

- wełna mineralna, szkło, kable, rury PCV,

- i inne.

Zużycie energii elektrycznej zakłada się na poziomie ok. 48 kW.

Paliwo (olej napędowy) może być zużywane do pracy urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących materiały budowlane.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występowały emisje gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska, związane z użyciem sprzętu budowlanego oraz samochodów dostawczych. Ze względu na charakter prac nastąpi wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia, będzie to jednak sytuacja krótkotrwała i nie wpłynie znacząco na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu.

Przygotowanie terenu i budowa planowanego przedsięwzięcia jest źródłem emisji hałasu związanego z pracą maszyn, urządzeń oraz ruchem transportu. Realizacja przedsięwzięcia, związana jest
z prowadzeniem szeregu prac, które są źródłem emisji hałasu wpływając na zmianę klimatu akustycznego na terenie planowanej inwestycji oraz na terenach sąsiednich. Występująca podczas realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi w momencie zakończenia realizacji inwestycji.

W fazie budowy zostaną wytworzone m.in. odpady przedstawione w poniższej tabeli, a sklasyfikowane wg załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), będą to m.in.

 

Rodzaj odpadu

Kod odpadu  

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

        16 02 14

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

        17 01 01

Gruz ceglany

        17 01 02

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

Inne niewymienione odpady

17 01 82

Drewno

17 02 01

Szkło

17 02 02

Tworzywa sztuczne

17 02 03

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 02

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

Aluminium

17 04 02

Cynk

17 04 04

Żelazo i stal

17 04 05

Mieszaniny metali 

17 04 07

Kable inne niż wymienione w 17 05 03

17 04 11

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

 

Dokładne podanie rodzajów i oszacowanie ilości odpadów możliwe będzie do określenia dopiero na etapie budowy, a wyniknie to z ilościowo-jakościowej ewidencji odpadów do prowadzenia której zobowiązany jest wytwórca robót. Na chwilę obecna można stwierdzić, iż zdecydowaną większość wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadów stanowić będą odpady z grupy 15 i 17. Powstające odpady zbierane selektywnie i magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem maszyn i urządzeń emitujących ponadnormatywne wartości pola elektromagnetycznego.

Etap eksploatacji

W fazie eksploatacji pobór wody będzie odbywał się z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki sąsiadującej z terenem inwestycji, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wydaniami przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Woda zużywana będzie na cele socjalno - bytowe pracowników oraz na cele porządkowe. Ilość pobieranej wody na ww. cele będzie się kształtować na poziomie ok. 6,00 m3/d

Ścieki bytowe z projektowanych budynków będą odprowadzane do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działek inwestora, skąd zostaną odprowadzone za pomocą projektowanego przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ścieki bytowe w ilości ok. 6,00 m3/d odprowadzane będą poprzez układy kanalizacji wewnątrzzakładowej do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać.

Wodyopadowe (z dachów oraz powierzchni utwardzonych)odprowadzane będą poprzez kanalizację zakładową do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na układzie kanalizacyjnym, przewiduje się montaż osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. W zależności od warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wydanych przez gestora sieci kanalizacyjnej wymagane będzie zastosowanie szczelnego zbiornika retencyjnego o objętości od 150 do 250 m3. Zbiornik będzie pełnił funkcję buforową na czas trwania deszczu nawalnego.  

Dodatkowo, planuje się posadowienie naziemnego, szczelnego zbiornika na własnym fundamencie którego celem będzie zabezpieczenie wody na czas gaszenia ewentualnego pożaru. Woda do zbiornika będzie pobierana z sieci wodociągowej mieszczącej się przy ul. Kadmowej.

Inwestycjapodłączona zostanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej na podstawie wydanych warunków. Planowana moc przyłączeniowa wyniesie 800 kW, a przewidywane użycie na poziomie 240 MWh rocznie.

W trakcie eksploatacji inwestycji wystąpią dwa rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Emisja zorganizowana związana z pracą nagrzewnic, oraz emisja niezorganizowana związana z ruchem samochodów po terenie przedsięwzięcia. W halach do celów grzewczych zainstalowane będą nagrzewnice o mocy wynoszącej 150 kW lub o 50 kW. Zużycie paliwa przez nagrzewnicę 150 Kw wynosi 16 m3/godz, natomiast zużycie paliwa przez nagrzewnicę 50 kW wynosi 5,18 m3/godz. Ruch samochodowy w trakcie eksploatacji w trakcie eksploatacji będzie związany głownie z ruchem samochodów osobowych pracowników dla których zostało przeznaczonych ok. 83 miejsc postojowych. Założono, że przy  pracy jednozmianowej skomasowane przejazdy pracowników odbywać się będą przez 2 godziny przed rozpoczęciem pracy i 2 godziny po zakończeniu pracy i będą to przejazdy każdorazowo w 1 stronę tzn. przyjazd i wyjazd. Ponadto, na terenie przedsięwzięcia będzie odbywał się ruch pojazdów typu TIR (ok. 40  pojazdów tego typu w ciągu 5 dni pracy), samochodów dostawczych (w ilości 7 samochodów na dobę, oraz samochodów kurierskich w ilości ok. 5 dziennie.

Planowanesą również dostawy i odbiory przesyłek przez kurierów w ilości 5 dziennie, oraz 40 samochodów typu TIR w ciągu tygodnia.

Źródłemhałasu emitowanego do środowiska podczas fazy eksploatacji będzie ruch pojazdów na drogach dojazdowych oraz praca systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

W trakcieeksploatacji będą wytwarzane m.in. następujące odpady (według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01. 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów kształtują się następująco:

 

Rodzaj odpadu

Kod  

Ilość t/rok

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

    12 01 05

770

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stropów

12 01 01

8

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

124

Odpakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

68

Opakowania z drewna

15 01 03

160

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

 

65

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

 

4

 

 

Wszystkie odpady na terenie inwestycji będą magazynowane selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne uregulowania w tym zakresie.

Nie przewidujesię aby w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia stosowane były urządzenia lub instalacje  będące źródłem promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzkie tj. przekraczającego dopuszczalne normy.

 


 


Data wygaśnięcia: 06.07.2022

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2022/06/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2022/06/22 10:17:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2022/06/22 10:17:39 nowa pozycja