Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególne znaczenie przypisuje się planowaniu procesów rozwojowych w oparciu o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, zakładającą dostosowanie interwencji do potrzeb określonych geograficznie obszarów, których granice wyznaczają wspólne uwarunkowania rozwojowe oraz silne i wielokierunkowe powiązania funkcjonalne. Podejście terytorialne zostało szerzej zdefiniowane w założeniach i celach polityki regionalnej w Polsce zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Jednym z przyjętych instrumentów realizacji wymiaru terytorialnego polityki rozwoju i jednocześnie platformą dla współpracy samorządów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Przy pomocy tego narzędzia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego – miast i powiązanych z nimi funkcjonalnie gmin oraz władze województwa ustalają wspólne cele rozwojowe, a następnie wskazują zintegrowane przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Instrument finansowy ZIT wdrażany jest obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Samorządy chcące wdrażać ZIT są zobligowane do  sformalizowania swojej współpracy np. poprzez zawiązanie stowarzyszenia, związku lub zawarcie porozumienia międzygminnego, wskazania podmiotu reprezentującego współpracujące gminy oraz do przygotowania wspólnej zintegrowanej strategii rozwoju terytorialnego całego obszaru, tzw. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dokument ten zawiera m.in. najważniejsze cele rozwojowe wspólne dla całego obszaru oraz listę przedsięwzięć strategicznych, niezbędnych do kompleksowej realizacji założonych celów obejmującą przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach programu regionalnego, innych środków pomocowych, a także środków własnych.

W przypadku obszaru funkcjonalnego Szczecina, ZIT wdrażany będzie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) obejmującego 13 gmin – członków  Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na realizację ZIT na terenie SOM w Programie Regionalnym zaplanowano alokację w wysokości 109,1 mln euro (w tym 97,9 mln z EFRR i 11,2 mln euro z EFS), natomiast w POIiŚ 2012 – 2020 została wyodrębniona pula środków w wysokości 90,2 mln euro. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 734/2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 20 maja 2015 r.

Więcej informacji: www.zit-som.szczecin.ploraz www.wzp.pl.

  

Aktualności

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/09/26, odpowiedzialny/a: Ewa Kurjata, wprowadził/a: Ewa Kurjata, dnia: 2018/09/26 11:12:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Kurjata 2018/09/26 11:12:16 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2018/09/26 11:04:55 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2018/09/26 10:58:15 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2018/09/26 10:48:33 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/05/31 13:05:05 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/05/31 13:03:38 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/05/31 12:57:23 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/05/31 12:56:26 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/03/01 11:55:56 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/03/01 11:54:32 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/13 08:50:02 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/13 08:49:17 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/13 08:41:30 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/13 08:41:12 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/13 08:18:08 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/12 15:34:00 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/12/12 15:18:47 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/04/13 11:27:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/03 10:34:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/03 10:25:42 nowa pozycja