Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Program "Dom Dużej Rodziny"

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie mieszkania

 

 

Ogłoszenie w sprawienaboru wniosków o przyznanie mieszkania
w  ramach Programu mieszkaniowego pn. „Dom Dużej Rodziny”

 

 

         Program pn. „Dom Dużej Rodziny” jest formą wsparcia mieszkaniowego dla Rodzin składających się co najmniej z czwórki dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Lokal ujęty w Programie:

Nabór wniosków dotyczy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łuczniczej 24 w Szczecinie

 

Warunki najmu lokalu mieszkalnego:

 1. Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania  w formie dodatków mieszkaniowych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Rodzinę, wyłonioną w drodze niniejszego naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu.

         W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

 

Warunki udziału rodziny w Programie:

 1. Wsparcie w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” otrzyma Rodzina, w której przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń.
 2. W Rodzinie nie występuje problem uzależnienia.
 3. Dochód Rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego będących w dyspozycji Miasta.

KRYTERIA DOCHODOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, UPRAWNIAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA* 

Liczba osób
w gospodarstwie domowym 

Dolny próg dochodowy netto 

Górny próg dochodowy netto 

5 osób 

5 930,82

8115,85 

6 osób 

7127,38

9312,42

7 osób 

8323,95

10508,99

8 osób 

9520,52

11705,56

9 osób 

10717,09 

12902,13

10 osób 

11913,66

14098,69

* Dla potrzeb ustalenia wyłącznie wysokości dolnego progu dochodowegowlicza się świadczenie wychowawcze 500+.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265).

Wyżej wskazane kryteria dochodowe obowiązują na dzień zawarcia umowy najmu ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

i mogą być przedmiotem ponownej weryfikacji.

 Ponadto:

 • W Rodzinie nie występuje problem zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu, bądź został on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.
 • Przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku w ramach Programu, Rodzina nie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego. Nie dotyczy to przypadku posiadania przez Rodzinę tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu poza Szczecinem, który nie umożliwia Rodzinie zaspokojenia jej  potrzeb mieszkaniowych. 
 • W dniu podpisania umowy najmu lokalu Rodzina nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzina ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin minimum 3 lata.


Procedura postępowania i wyboru Rodzin do udziału w Programie:

 • Rodziny, które chcą wziąć udział w programie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, szczegółowo określającym zasady oraz warunki  udziału w Programie.
 • Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” wraz z wymaganymi załącznikami / dokumentami należy złożyć za pośrednictwem:

            1) Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1;

            2) poczty na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem:  „Nabór wniosków w ramach Programu mieszkaniowego pn: „Dom Dużej Rodziny 2022 r.”

 Termin składania wniosków: do dnia 19.12.2022 r. - liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Szczecin

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w szczególności:

1) w przypadku Rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci wskazanych we wniosku o najem mieszkania przyznawanego w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”;

2) oświadczenie Rodziców lub Rodzica o dochodach za okres 3 ostatnich miesięcy;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach w okresie 3 ostatnich miesięcy;

4) oświadczenie Rodziców lub Rodzica o dochodach za 2021 rok;

5) zaświadczenie (deklaracja podatkowa) z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2021 roku;

6) oświadczenie o dysponowaniu/niedysponowaniu prawem do innego lokalu   mieszkalnego;

7) dokumenty, informacje dotyczące aktualnych warunków zamieszkania (adres, powierzchnia lokalu, liczba pokoi, liczba innych pomieszczeń, wyposażenie
w media) oraz sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego przez Rodzinę;

 8) oświadczenie o braku zadłużenia dotychczas zajmowanego przez Rodzinę lokalu mieszkalnego, bądź oświadczenie, iż zostało ono uregulowane poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.;

 9) w przypadku Rodzin, w których występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci,  odpowiednie zaświadczenie poświadczające ten fakt w formie orzeczenia
o niepełnosprawności lub  o  stopniu niepełnosprawności;

  10) dokumenty potwierdzające minimum 3 letni okres zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin (np. umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu, zaświadczenie o długości zamieszkiwania w lokalu wystawione przez zarządcę, lub inny podmiot).

 

Ocena punktowa wniosków

Prawo najmu lokalu mieszkalnego będzie miała Rodzina, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

 1. Liczba dzieci w Rodzinie – za każde zamieszkałe, będące na utrzymaniu rodziców dziecko komisja przyzna 10 pkt;
 2. Ocena dotychczasowych warunków mieszkaniowych (powierzchnia, warunki sanitarne oraz rodzaj ogrzewania):

                a) brak w.c. w obrębie lokalu -2 pkt;

                b) powierzchnia mieszkalna mniejsza niż 7 m2/na osobę-5 pkt;

                c) brak łazienki w obrębie lokalu -1 pkt;

                d) ogrzewanie piecowe - piece kaflowe na opał stały -2 pkt.

      3.  Występowanie niepełnosprawności dziecka w Rodzinie ubiegającej się o najem lokalu

            – dodatkowo przyznaje się 10 pkt dla Rodziny, w której występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci.

 

Wyboru Rodziny do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego dokonuje Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o najem mieszkania przyznawanego w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny".

 

Dodatkowe informacje

1. Szczegółowe informacje nt. Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny” oraz niezbędne dokumenty, w tym wniosek wraz z załącznikami dostępne są:

        1)  na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin w zakładce Program "Dom Dużej Rodziny";

        2)  na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

        3)  na stronie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2. Dodatkowe informacje:

 • dotyczące lokalu mieszkalnego, wniosku oraz umowy najmu lokalu  – Szczecińskie TBS Spółka z o.o.;  tel.: 91 4309 189,
 • dotyczące złożenia wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin  – Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta;  tel.: 91 4245 821.

3. Nabór wniosków może zostać unieważniony przed upływem terminu na składanie wniosków bez podania przyczyny.

     

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/11/29, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2022/11/29 10:41:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2022/11/29 10:41:49 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2021/05/04 09:32:58 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2021/05/04 09:27:51 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/12/28 12:22:30 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/12/01 12:06:06 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/10/07 15:17:14 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/10/07 15:14:58 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/10/07 15:10:41 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/08/31 12:15:54 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/08/31 12:12:00 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:33:02 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:32:21 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:29:59 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 12:02:08 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 12:00:37 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 10:39:25 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 10:36:01 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/25 11:48:37 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2018/01/10 11:01:42 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2017/11/30 10:30:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 11:35:52 nowa pozycja