Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Uzyskanie Karty Parkingowej

KARTA  PARKINGOWA uprawniająca do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
 
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) osoba z niepełnosprawnością o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca a także osoba przewożąca osobę z niepełnosprawnoscią, pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:
 
 • Znak B -1        zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • Znak B- 3        zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,  z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
 • Znak B- 3a      zakaz wjazdu autobusów,
 • Znak B- 4        zakaz wjazdu motocykli,
 • Znak B -10      zakaz wjazdu motorowerów,
 • Znak B -35      zakaz postoju,
 • Znak B- 37      zakaz postoju w dni nieparzyste,
 • Znak B- 38      zakaz postoju w dni parzyste,
 • Znak B- 39      strefa ograniczonego postoju.
 
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością.

Adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2, pokój 415 (III piętro),
Tel. 91 48 85 379

 

ZMIANY

Od dnia 30.09.2023 r. nie ma możliwości składania wniosku o wydanie karty parkingowej bez osobistego stawiennictwa w Powiatowym Zespole w Szczecinie, jak również odesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z dniem 29.09.2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1123) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 t.j.), zgodnie z którym wniosek o wydanie karty parkingowej osobie z niepełnosprawnością lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki mógł być złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa.

W związku z powyższym,  od dnia 30.09.2023 r., zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiPS  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1611 t.j.) osoba z niepełnosprawnością ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Tryb wydawania karty parkingowej 

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby z niepełnosprawnością, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 
Należy podać nr konta bankowego 63 1020 4795 0000 9902 0301 6011
w polu nr 24. (Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej).

Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej i dowód osobisty.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje w formie pisemnej osobę z niepełnosprawnością o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba z niepełnosprawnością odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Od dnia 1 lipca 2014r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.  Opłatę należy uiścić na konto bankowe nr: 63 1020 4795 0000 9902 0301 6011.

Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art.15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Podany przepis uchylający wejdzie w życie  w dniu 6 sierpnia 2023 roku.        

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, utrata ważności  kart parkingowych ,  będzie następowała etapowo,  a mianowicie karta parkingowa ,  której okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.   jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast karty parkingowe wydane dla placówek , których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. , w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).     

W dniu 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

W związku z tym od 1 października 2023 r. wraca stary druk o wydanie Karty Parkingowej, gdzie wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Odbiór karty jest osobisty lub poprzez pisemne upoważnienie konkretnej pełnoletniej osoby. 

Osoby uprawnione

Od dnia 1 lipca 2014r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
 1. osobie z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba z niepełnosprawnością zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Wyjątek dotyczy osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia).

Osoby z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życiaod dnia 1 lipca 2014r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony, na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na 5 lat.
Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca 2014r.zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/10/18, odpowiedzialny/a: Anna Gajewska, wprowadził/a: Anna Gajewska, dnia: 2023/10/18 08:25:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Gajewska 2023/10/18 08:25:25 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 11:10:05 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 11:06:50 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 11:01:31 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 10:47:31 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 10:46:22 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 10:44:46 modyfikacja wartości
Joanna Kotkowiak 2023/10/09 10:37:22 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 12:01:03 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2023/06/19 12:00:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/11/24 14:39:41 modyfikacja wartości
Anna Gajewska 2022/04/21 07:46:41 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/07/01 09:45:10 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 15:31:11 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 13:08:26 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2021/06/30 09:30:55 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:38:22 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/06/09 09:31:44 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/18 10:02:21 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/18 09:49:08 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/11/10 07:48:42 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:47:53 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:35:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/10/01 11:29:14 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/08/18 08:51:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/08/14 13:45:34 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:54:36 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:20:49 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:18:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:17:14 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:16:18 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:15:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:14:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:13:26 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2014/07/01 11:09:40 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2012/06/29 09:10:15 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/09/20 10:54:48 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2011/04/07 13:19:23 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/12/13 10:26:22 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/04/14 09:26:47 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/03/09 13:36:54 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2010/02/17 12:54:03 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/09/28 09:47:09 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/16 12:18:41 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/16 12:14:39 nowa pozycja