Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

 

Tabela naboru wniosków

 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie:
od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 października 2013 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Ocena będzie kończona sukcesywnie. Warunkiem udzielenia dofinansowania dla projektów wyłonionych w ramach konkursu jest akceptacja zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską.

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem:

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego (§5 regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013)

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie / aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 czerwca 2013 r.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10,0 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach działania 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Wdrażającej 
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Wdrażającej 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

Ważne informacje:    na co trzeba zwrócić uwagę, ze termin składania wniosków może ulec zmianie 
Linki:  

Więcej informacji 
na stronie Instytucji Wdrażającej 

 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/09/06, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/09/06 10:23:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/09/06 10:23:09 nowa pozycja