Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kniewskiej/Lubczyńskiej"Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla projektów w ramach II Osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie"Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK nr 31 pod nazwą "ul. Floriana Krygiera" w połączeniu z A6 i S3”Nabór wniosków w ramach działania 9.3 POIiŚEnergia odnawialna i zarządzanie energią - Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.1/2013/1Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwojuNabór wniosków w trybie konkursowym nrNabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwojuRuszył konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS) w ramach programu „Polsko-norweska współpraca badawcza”Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoNabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EWE Część 1Nabór wniosków w ramach programu GIS "Biogazownie rolnicze"Nabór na małe granty w programie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”Konkurs: Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwNabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoKonkursu dla samorządów: obszary funkcjonalne - II edycja konkursu.NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach programu Efektywne wykorzystanie energiiNabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnychPlanowanych naborów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na rok 2013.Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - nabór wniosków składanych w ramach Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich UczelniII nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach otwartego konkursu głównego dla PL02W kwietniu ruszają konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie bioróżnorodnościNabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwojuNabór wniosków w ramach programu GIS cz. 5Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna"Nabór wniosków LIFE+ 2013Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚNabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ Nabór wniosków do Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna GospodarkaWnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów na 2013 r.Nabory w trybie konkursowym - Oś 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnegoInformacja o naborach w roku 2013 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGWNabór na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.Nabór wniosków w ramach I konkursu:Gekon – Generator Koncepcji EkologicznychKalendarium naboru LIFE+ 2013 (przed oficjalnym ogłoszeniem)Planowany harmonogram naborów wniosków w ramach funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Innowacyjna GospodarkaKonkurs w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na wizyty przygotowawczeHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektówNabór wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2013Nabory wniosków w ramach programów priorytetowych SOWA i GAZELANabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju WojewództwaKonkursu dla samorządów: obszary funkcjonalneOtwarty konkurs ofert na zadania w 2012 roku - Kultura Fizyczna Nabór wniosków do Poddziałania 6.2.2 Programu Innowacyjna GospodarkaNabór wniosków do działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna GospodarkaNabór wniosków do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna GospodarkaKonkurs otwarty nr 2/8.1.2./12 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionieDecyzja dotycząca wznowienia naboru w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12 Nowy nabór projektów w Programie Kapitał Ludzki na wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnegoNaboru wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.1.1/2012/1Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny, Programu Innowacyjna GospodarkaSzkolenia dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programem Infrastruktura i ŚrodowiskoSzkolenie z zakresu wypełniania wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ogłoszenie drugiego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego