Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Konkursu dla samorządów: obszary funkcjonalne - II edycja konkursu.

Wydział zarządzania Finansami Miasta uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (II edycja konkursu).

 

Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Jeśli zawiązane partnerstwa okażą się trwałe i efektywnie służące rozwojowi powiązań funkcjonalnych, to w przyszłości mogą być podstawą do weryfikacji lub potwierdzenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

W krótszej perspektywie, działania te będą służyć promowaniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w tym propagowaniu wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

 

Wnioskodawcy:

 

  • jednostki samorządu terytorialnego (w porozumieniu z przynajmniej dwiema innymi JST),
  • związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Finansowane typy działań:

 

·         badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,

·         przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby,

·         przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

·         opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

 

Terminy:

 

·         Termin składania wniosków – 16 września 2013

·         Maksymalny termin realizacji projektów – 30 czerwca 2015

 

Wartość projektów:

 

  • minimalna wartość projektu to 400 tys. zł
  • maksymalna wartość projektu to 3 mln zł
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

 

W przypadku chęci aplikowania należy m.in. zabezpieczyć wkład własny w budżecie Gminy Miasto Szczecin na lata, w których planuje się realizację projektu.

 

Termin składania wniosku upływa w dniu 16.09.2012. W związku z powyższym WZFM zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej informacji, do dnia 28.06.2013 r., czy w gestii Państwa, Państwa jednostki lub komórek organizacyjnych, znajdują się projekty, które mogą zostać złożone w ramach przedmiotowego naboru.

 

Proszę o poinformowanie podległych jednostek / podmiotów zainteresowanych o przedmiotowym konkursie.

 

Pozostałe dokumenty związane z niniejszym konkursem dostępne są na stronie internetowej Portalu Funduszy Unijnych pod adresem:

http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/obszary_funkcjonalne_II_edycja.aspx

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/06/14, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/06/14 10:48:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/06/14 10:48:42 nowa pozycja