Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Konkurs otwarty nr 2/8.1.2./12 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 2/8.1.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI, Działanie 8.1 ROZÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujących:

1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem

z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

a) szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),

b) poradnictwo psychologiczne,

c) pośrednictwo pracy,

d) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie

e) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy

f) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 26.10.2012 r. r.

Wnioski będą przyjmowane do zamknięcia lub zawieszenia konkursu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy. O dofinansowanie nie mogą się również ubiegać podmioty, wobec których sąd orzekł na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota: 8 000 000,00 zł. 

Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową można uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS:

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 209/210, 
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, pokl@wup.pl 

 

w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, pok. 25/26, 
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, poklkoszalin@wup.pl, skype: WUP_SZCZECIN 
a także na stronie internetowej www.pokl.wup.pl

 

oraz na stronie http://www.wup.pl/

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/26 12:07:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/26 12:07:07 modyfikacja wartości
Anna Petters 2012/10/26 12:05:11 nowa pozycja