Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 19 września 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.3/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegona lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 6.3 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których przedmiotem jest:

- budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą,

- dokumenty planistyczne tj. koncepcje sieci ścieżek rowerowych łączących gminy należące do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym dofinansowanie na inwestycje udzielane będzie następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnego z RPO WZ 2007-2013:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom;

• Jednostkom organizacyjnym JST;

• Organom administracji rządowej;

• Organizacjom pozarządowym;

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostkom organizacyjnym;

• Jednostkom sektora finansów publicznych (pozostałe);

• Parkom Narodowym i Krajobrazowym;

• Partnerstwom wyżej wymienionych podmiotów.

 

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 12 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[1]

 

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/

maksymalny poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 4 października 2013 r. do dnia 18 listopada 2013 r.

 

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2014 roku.

 

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

 

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

 

Załączniki oraz informacje o naborze dostępne są tutaj.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/09/23, odpowiedzialny/a: Łukasz pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/09/23 09:50:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/09/23 09:50:28 nowa pozycja