Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Energia odnawialna i zarządzanie energią - Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.1/2013/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 30 września 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.1/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, mające na celu:

a) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem,

b) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem,

c) przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów na wykorzystujące pompy ciepła, obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby własne.

Preferowane będą projekty gotowe do wdrożenia, posiadające gotową dokumentację projektową oraz wymagane dla projektu pozwolenia właściwych organów oraz projekty nie stanowiące pomocy publicznej, które:

- mają charakter niekomercyjny,

- charakteryzują się użytkowaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej na użytek własny,

- charakteryzują się realizacją inwestycji w obiektach użyteczności publicznej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

W ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią dofinansowanie udzielane będzie następującym typom beneficjentów, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców:

• Jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,

• Jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,

• Przedsiębiorstwom komunalnym.

3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

- 18 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - IZ RPO WZ zastrzega, że wartość dostępnych środków w polskich złotych może ulec zmniejszeniu. Wartość ustalana będzie każdorazowo w dniu podpisania umowy wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie

4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/ dofinansowania projektu – minimalny/ maksymalny poziom dofinansowania

1. Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny, w tym 15% z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie.

2. Dla projektów objętych pomocą na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis:

- maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro,

- maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

- maksymalny poziom dofinansowania projektu na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis wynosi:

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych, 

- 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny, w tym 5% z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie.

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie 

od dnia 15 października 2013 r. do dnia 28 listopada 2013 r.

6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy al. Monte Cassino 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2014 roku.

8. Tryb odwoławczy

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zm.) system realizacji programu operacyjnego określa środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy w trakcie naboru projektów. W procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ występuje jeden środek odwoławczy jakim jest protest.

9. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/09/30, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/09/30 14:19:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/09/30 14:19:02 nowa pozycja