Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków do Poddziałania 6.2.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 26 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Podziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:

od 26 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Szczegółowa procedura dotycząca oceny projektów została opisana w dokumencie Regulamin konkursu na wybór projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej ds. oceny projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG dostępnych na stronie Ministerstwa Gospodarki 

Miejsce składania wniosków: 

Ministerstwo Gospodarki - kancelaria

w dniach pracy instytucji, 
w poniedziałki w godz. 10.00-18.00 
oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.15

Sposób składania wniosków: 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres:

Ministerstwo Gospodarki 
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
z dopiskiem:  wniosek w ramach poddziałania 6.2.2 PO I G

(decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Gospodarki)

Do wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Gospdoarki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.2 mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty dotyczące działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni co najmniej 15 ha (w zależności od zapotrzebowania):

 • opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
 • opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
 • opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
 • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
 • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
 • dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje;
 • analizy formalno-prawne nieruchomości;
 • analizy kosztowe makroniwelacji;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
 • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.
Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów przekazywany Beneficjentowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 

85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi: 
55 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy jest protest. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środka odwoławczego określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres: 622.POIG@mg.gov.pl

Linki   Szczegółowe informacje nt najczęściej popełnianych błędów dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki

 

 

 
 
udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/11/27, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/11/27 09:05:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/11/27 09:05:25 modyfikacja wartości
Anna Petters 2012/11/27 09:04:43 nowa pozycja