Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju  Regionalnego jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.

 

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

 • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
 • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).

 

Projekty dotyczyć będą:

a)    opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym:

b)    opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;

c)    przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć następujących zagadnień:

        1.    Na poziomie strategii całościowych lub sektorowych:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne (w szczególności analiza rynku pracy pod kątem potrzeb systemu edukacji na poziomie powiat/ gmina);
 • polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową);
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych
  i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
 • problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji.

2.    Partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne;

3.    Infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów;

4.    Inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych  w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

 

Finansowanie projektów:

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350.000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550.000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 5 kwietnia 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków o dofinansowanie, regulamin konkursu oraz formularz wniosku aplikacyjnego dostępne są na stronie internetowej:

http://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Rozwoj_spoleczny_i_regionalny/Program_regionalny/Informacje/Strony/Nabor_wnioskow.aspx

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/01/28, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/01/29 08:59:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/01/29 08:59:40 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/01/29 08:58:57 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/01/29 08:58:26 nowa pozycja