Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Konkursu dla samorządów: obszary funkcjonalne

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Cele konkursu:

Celem głównym konkursu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Celem konkursu jest również stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.

Wnioskodawcy:

·         jednostki samorządu terytorialnego, przy czym muszą one realizować projekt w porozumieniu
z przynajmniej dwiema jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład planowanego obszaru funkcjonalnego

·         ,związki jst,

·         stowarzyszenia jst.

Finansowane typy działań:

·         analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego,

·         badania, diagnozy służące określaniu powiązań na obszarze funkcjonalnym,

·         strategie lub plany obejmujące najważniejsze działania dla rozwoju danego obszaru funkcjonalnego,

·         studia/strategie rozwoju/planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego,

·         przygotowywanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru,

·         opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

·         przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

Terminy:

Termin składania wniosków – 1 lutego 2013

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 marca 2015

Wartość projektów:

·         minimalna wartość projektu to 400 tys. zł,

·         maksymalna wartość projektu to 3 mln zł,

·         wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10%  kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

·         Budżet konkursu to 30 mln zł.

Pozostałe dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków dostępny jest na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich – Pomoc Techniczna

http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Konkurs_jst_of_2012.aspx

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/11/30, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/12/04 09:04:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/12/04 09:04:29 nowa pozycja