Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza

nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

- Poddziałania 1.3.3 A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1.Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadań wpisujących się w zakres poddziałania wg Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 (wersja 7.1). Projekty powinny dotyczyć wsparcia istniejących stref inwestycyjnych lub konwersji terenów zdegradowanych: poprzemysłowych lub powojskowych na tereny inwestycyjne.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- podmioty zarządzające strefami inwestycyjnymi tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa komunalne.

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres: ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 16 września 2013 r. do 27 września 2013 r. Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 1.3.3 Schemat A znajdują się Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013, instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w Regulaminie Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO

p. Agnieszka Bednarska, tel. 91 44 11 647

p. Agnieszka Piasecka, tel. 91 44 11 152

 

Więcej informacji na stronie http://rpo.wzp.pl

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/09/18, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/09/18 10:14:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/09/18 10:14:31 nowa pozycja