Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

II nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”

 

 

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Ogłasza ii nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 4 080 102 eur = 16 899 782 pln (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii c oficjalnego dziennika unii europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,1420 pln)

1.  Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu

·         edukacja artystyczna i kulturalna

·         dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa)

·         muzyka i sztuki sceniczne

·         sztuki plastyczne i wizualne

2.  Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu

·         organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;

·         wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;

·         wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych;

·         współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;

·         współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” / nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym.

3.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

·         państwowe i samorządowe instytucje kultury;

·         publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

·         uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);

·         archiwa państwowe;

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

·         organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

4.  Projekty partnerskie

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Promotor projektu (Wnioskodawca) pochodzi zawsze z Polski i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie.

Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać następującej warunki:

·         jego udział w projekcie jest uzasadniony;

·         nie czerpie zysków z udziału w projekcie;

·         należy do poniższej grupy podmiotów:

- instytucje kultury

- artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckiecolleges

- samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, w tym:  wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uczelniach publicznych oraz wydziały artystyczne i wydziały związane z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uniwersyteckich colleges i uniwersytetach specjalistycznych

- archiwa

- jednostki samorządowe

- organizacje pozarządowe ze sfery kultury

- podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury.

5.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs:
4 080 102 EUR, tj. 16 899 782 PLN, z czego:

·         ok. 70% zostanie przeznaczonych na wsparcie dużych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 2 856 071 EUR (11 829 847  PLN)

·         ok. 30% zostanie przeznaczonych na wsparcie małych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 1 224 031 EUR (5 069 935 PLN)

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.

6.  Wartość dofinansowania

·         Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

·         Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

W przypadku instytucji państwowych, archiwów państwowych oraz szkół i uczelni artystycznych podlegających polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, całkowicie finansowanych z budżetu państwa, MKiDN zapewnia również wkład własny do projektu, co oznacza, że instytucje te mogą wnioskować o 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu*

Projekty małe:

·         minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN)

Projekty duże:

·         minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 142 000 PLN)

* Instytucje w części finansowane z innych źródeł, jak np. instytucje współprowadzone przez MKiDN, nie mogą ubiegać się o 100% dofinansowania.

7. Kwalifikowane wydatki

a) Koszty działań merytorycznych projektu:

·         Koszty materiałów i usług związanych z organizacją i obsługą wydarzeń w ramach projektu;

·         Koszty informacji i promocji projektu;

·         Koszty publikacji, studiów i analiz;

·         Koszty wynagrodzeń artystów i specjalistów zaangażowanych w realizację projektu, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;

·         Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w projekcie;

·         Opłaty licencyjne;

·         Koszt sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań merytorycznych projektu (koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowanym jedynie w uzasadnionych przypadkach i jedynie w odniesieniu do sprzętu, który nie jest zaksięgowany jako wydatek majątkowy).

b) Koszty zarządzania:

·         Koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;

·         Koszty materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia projektu;

·         Opłaty finansowe (opłaty notarialne, opłaty bankowe za otwarcie rachunku
i administrowanie kontem);

·         Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych lub koszty czynszu za pomieszczenia biura wydzielone do projektu;

·         Koszty energii, gazu, wody i podłączenia do Internetu oraz inne koszty pośrednie.

W ramach Programu niekwalifikowane są:

·         koszt zakupu ziemi i nieruchomości;

·         amortyzacja i zakup środków trwałych, w tym zakup instrumentów muzycznych;

·         nagrody, stypendia, kary;

·         wkład rzeczowy, w tym wolontariat;

·         opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych nałożonych przez umowę finansową;

·         podatek VAT, gdy przepisy prawa pozwalają na jego odzyskanie.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.

8.  Fundusz Współpracy Dwustronnej

Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu (w wysokości 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu) na potrzeby Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu podczas jego wdrażania.

W ramach całkowitego budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej:

·         ok. 83% będzie przeznaczone na poszukiwanie partnerów projektów z krajów Państw – Darczyńców przed lub w trakcie przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu, rozwój takich partnerstw oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów partnerskich z Darczyńcami (wskaźnik „a”);

·         ok. 17% będzie przeznaczone na tworzenie sieci, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między Beneficjentami a podmiotami w Państwach-Darczyńcach (wskaźnik „b”).

Ok. 40 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej zostanie przeznaczone na realizację działań podejmowanych przez Operatora Programu, mających na celu osiągnięcie obydwu wskaźników („a” i „b”)

Pozostała część środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. ok. 126 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej, będzie przeznaczona wyłącznie dla wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach Programu, na zasadzie refundacji wydatków poniesionych zarówno przez wnioskodawcę oraz partnerów w celu nawiązania partnerstw dla realizacji projektu (wskaźnik „a”).

Jeśli wnioskodawca wnioskuje o środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej, jest zobowiązany do wypełnienia ostatniej części wniosku aplikacyjnego dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę i partnera/ów na nawiązanie partnerstwa (wnioskodawcy będą przedstawiać we wniosku aplikacyjnym przedkładanym do Operatora Programu finansowe zestawienie należycie udokumentowanych wydatków, które zgodne są z zasadami Funduszu).

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację 90% kwalifikowanych kosztów. Pozostała kwota będzie musiała zostać zapewniona przez wnioskodawcę*. Wysokość refundacji będzie uzależniona od ilości dostępnych środków, nie powinna jednak przekroczyć 6 300 EUR (26 094 PLN).

* W przypadku jeśli wnioskodawca jest instytucją prowadzoną i finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota może wynosić 100%. Wkład własny fnansowy w ramach FWD może zostać zapewniony także przez partnera/ów.

Następujące kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej:

·         opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;

·         koszty podróży w ramach wizyt studyjnych (zawierające diety);

·         koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;

·         koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;

·         działania informacyjno-promocyjne;

·         opłaty za doradztwo zewnętrzne;

·         zakup danych niezbędnych do przygotowania wniosku.

Wydatki ponoszone z tego Funduszu będą kwalifikowane od 9 maja 2012 r. do dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej u Operatora Programu.

9. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej.

Ocena formalna jest dokonywana przez ekspertów polskich. W trakcie oceny formalnej jest przewidziany tryb uzupełnień trwający 3 dni robocze. Wykaz błędów podlegających uzupełnieniom znajduje się w Karcie oceny formalnej oraz Podręczniku Wnioskodawcy, które stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów polskich i norweskich. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów, a ostateczna punktacja wniosku jest średnią punktów przyznanych przez obu ekspertów.

Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Zespół ds. Wyboru Projektów. Decyzje o dofinansowaniu projektów podpisuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karty oceny formalnej i merytorycznej wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Zatwierdzone szczegółowe kryteria merytoryczne dla drugiego naboru wniosków są następujące:

1.     Poziom dofinansowania wkładem własnym Wnioskodawcy

2.     Ocena budżetu projektu, w tym wydatki na działania artystyczne / merytoryczne oraz na zarządzanie projektem

3.     Analiza instytucjonalna wnioskodawcy

4.     Analiza instytucjonalna Partnera/-ów

5.     Model zarządzania projektem

6.     Jakość i trwałość partnerstwa

7.     Harmonogram merytoryczny realizacji projektu

8.     Wskaźniki

9.     Analiza ryzyka

10.   Ważność/Potrzeba realizacji projektu, w tym wpływ projektu na społeczności lokalne i ocena aspektów społecznych oraz edukacyjnych

11.   Wartość artystyczna / ranga i znaczenie projektu

12.   Kompleksowość i wieloaspektowość projektu

13.   Promowanie różnorodności kulturowej, w tym udział mniejszości w projekcie

14.   Informacja i promocja

Projekty, które uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej punktów zostaną umieszczone na liście rankingowej.

10. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy

Wnioskodawca  może  skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem  odwoławczym  pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. 

Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego.              

Nie ma również odwołań od decyzji Zespołu ds. Wyboru Projektów.

Alokacja na procedurę odwoławczą dla projektów złożonych w ramach II naboru wniosków do Programu wynosi 453 344 EUR, tj. 1 877 750 PLN

11. System płatności

Dofinansowanie jest realizowane w formie zaliczek z wyjątkiem ostatniej transzy, która zostanie przekazana w formie refundacji wydatków faktycznie poniesionych przez beneficjenta i partnera/ów (na podstawie zaakceptowanego raportu końcowego).

Sugerowana wartość pierwszej zaliczki:

·         dla projektów małych – do 80% kwoty dofinansowania, przy czym nie więcej niż równowartość EUR 50 000 (207 100 PLN)

·         dla projektów dużych – do 40% kwoty dofinansowania, przy czym nie więcej niż równowartość EUR 80 000 (331 360 PLN).

Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie może przekroczyć 80% przyznanej kwoty grantu. Każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora prawidłowego wydatkowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym co najmniej 70% kwoty przekazanych wcześniej transz.

W ramach systemu płatności na rzecz beneficjentów, beneficjent przedkłada do Operatora następujące dokumenty:

·         raporty okresowe (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień);

·         raport końcowy;

wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki oraz potwierdzającą i uzasadniającą prawidłową realizację projektu, tj. kopie dokumentów finansowych, w tym: faktury (lub inne dokumenty księgowe  o równoważnej wartości dowodowej); noty z listami poniesionych przez partnera projektu wydatków; potwierdzenia dokonania zapłaty; umowy zawarte z wykonawcami; pisemne potwierdzenia wykonania usługi/dzieła; pracownicze listy płac; wykonane dzieła (jeśli dotyczy – np. materiały informacyjno-promocyjne).

W przypadku partnerów projektu, których główna siedziba mieści się w Państwie-Darczyńcy, raporty niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami wdrażania MF EOG 2009-2014, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera, będą wystarczającym dowodem poniesienia kosztów przez partnera projektu.

W przypadku dodatkowych pytań, Operator Programu może się zwrócić do beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

12.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i elektronicznej składanej poprzez generator wniosków w systemie EBOI.

Wniosek składa się z dwóch wersji językowych: polskiej i angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stroniewww.eog.mkidn.gov.pl

Następnie, wydrukowane 2 oryginały wniosku wraz z 2 egzemplarzami załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem – jeśli dot.) oraz skanami wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD muszą być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

·         Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014

·         pełna nazwa Wnioskodawcy,

·         adres Wnioskodawcy,

·         tytuł projektu.

11.  Dokumenty do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne:

·         Formularz wniosku (do pobrania .pdf)

·         Instrukcja wypełniania wniosku (do pobrania .pdf)

·         Lista załączników  (do pobrania .pdf)

·         Wzory wybranych załączników (do pobrania .xlsdo pobrania .xls, do pobrania.doc,do pobrania.docdo pobrania.docdo pobrania.doc)

·         Kryteria wyboru projektów – Karta oceny formalnej (do pobrania .pdf) oraz Karta oceny merytorycznej (do pobrania .pdf)

·         Podręcznik Wnioskodawcy „Jak aplikować o środki?” (do pobrania .pdf)

Dokumenty programowe:

·         Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014 (do pobrania .pdf)

·         Załączniki do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014 (do pobrania .pdf

·          Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (do pobrania .pdf)

·         Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie http://www.eeagrants.org/id/2511.0)

·         Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 (do pobrania .pdf)

·         Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dostępne na stroniehttp://www.eog.gov.pl/dokumenty/wytyczne/strony/default.aspx)

Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, godz. 9.00 – 15.30):

·         Pani Małgorzata Bacińska, tel. 22 42 10 538

·         Pan Jacek Mikuszewski, tel. 22 42 10 466

·         Sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich w MKiDN, tel. 22 42 10 302

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Tel. + 48 (22) 42 10 302, Fax . + 48(22) 42 10 371

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez Operatora Programu pismem oraz faksem lub pismem oraz pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Termin wniesienia pisma liczony jest od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku potwierdzenia, po upływie 10 dni roboczych uznaje się, że informacja ta dotarła do wnioskodawcy.

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Håkon Halgrimsen

Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd

Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo

Norwegia

Tel.: +47 21045964 and +47 21 04 58 00

e-mail:kulturutveksling@kulturrad.no

website: www.norskkulturrad.no

 

Guðný Helgadóttir

Naczelnik Wydziału
Departament Spraw Kulturalnych
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury
Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík  
Islandia

Tel. +354 545 9500

E-mail: gudny(dot)helgadottir@mrn(dot)is

 

Kerstin Appel-Huston

Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych

Księstwa Liechtensteinu

Regierungsgebäude

Peter-Kaiser-Platz 1

P.O. Box 684 9490 Vaduz

Liechtenstein

Tel.: +423 236 60 24

E-Mail: Kerstin(dot)Appel@regierung(dot)li

 

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i Programu znajdują się na stronie www.eog2016.mkidn.gov.pl.

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/04/24, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/04/24 09:09:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/04/24 09:09:45 modyfikacja wartości
Anna Petters 2013/04/24 09:08:19 nowa pozycja