Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków do działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 29 października 2012 r. do 16 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.
 

 

 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 29 października 2012 r. do 16 listopada 2012 r. 

W dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków  dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu 

Sposób składania wniosków: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie 
Generatorze Wniosków  
zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie  

Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.
 

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku "Rejestracja wniosku" udostępnionego w Generatorze Wniosków. Rejestracji wniosku można dokonać do godziny 16.30 ostatniego dnia konkursu. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 proc.,
  • ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; 
 2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG dostępny jest na stronie PARP 
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2012 r., poz. 438).

Intensywność wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 50 proc. tych wydatków;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 80 proc. tych wydatków. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota pomocy de miminis udzielonej w ramach wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu w zakresie wydatków, o których mowa w § 46 ust. 2 rozporządzenia:

 1. pkt 1-9, nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;
 2. pkt 10, nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

Budżet Działania wynosi 121 840 000 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2012 
wynosi 108 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumentacja dostępna na stronie PARP 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumentacja dostępna na stronie PARP 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów jest protest. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

 • zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów;
 • naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 

Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG. 

Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach PO IG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ważne informacje:   

Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed 24 sierpnia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 proc. alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. 

Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowejPARP  

Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Linki: 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/10/29, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/29 10:43:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/29 10:43:55 modyfikacja wartości
Anna Petters 2012/10/29 10:41:50 nowa pozycja