Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków

informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020, poz. 5756 oraz poz. 926 z 2021 r.) należy składać w następujących terminach (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu):

  • Wnioski na prace planowane do przeprowadzenia w 2022 roku do dnia 31 października 2021 r.
  • Wnioski o refundację nakładów poniesionych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji od dnia 1 do 31 stycznia 2022 r.

O udzielenie dotacji mogą się starać właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które nie stanowią wyłącznej własności Gminy Miasto Szczecin.

Wnioski do pobrania oraz więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=9A95595233B647BA89BB8611C06C68EF


OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Szczecina w 2021 r.

Tabela z wynikami z wynikami wniosków z przyznanymi kwotami dotajci oraz oceną punktową

/UMSzczecinFiles/file/WYNIKI_2021.pdf


OGŁOSZENIE

Miejski Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 2 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy Uchwały Nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. poz. 5756, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2021 r. poz. 926).

Wyjątkowo, jeszcze do dnia 12 lutego 2021 r. właściciele lub posiadacze zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą składać wnioski o dofinasnowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tych zabytkach, które planowane są do wykonania w 2021 r., a do 31 stycznia 2021 r. możliwe jest składanie wniosków o refundację poniesionych nakładów. Terminy składania wniosków w kolejnych latach zostały okreśony w następujący sposób:

  • w przypadku prac planowanych - od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
  • w przypadku refundacji - od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

 


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). OSTATNIA AKTUALIZACJA:  17.11.2020 r.

 Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie poniżej. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

  

ZAWIADOMIENIE

            Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku – budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Szosa Stargardzka 32 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.

 


 INFORMACJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

 


  

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ZAWIADOMIENIA WSKAZANE JAKO WARUNKI W WYDANYM POZOLENIU KONSERWATORSKIM, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3 ww. rozporządzenia, przekazuje się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 91 4245654, 91 4351172, 91 4245850, 91 4245849
fax. 91 4351154
 
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Ewa Dominiak-Górska, dnia: 2022/01/04 13:58:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Dominiak-Górska 2022/01/04 13:58:38 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2022/01/04 13:14:48 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/20 15:27:06 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/08 13:56:54 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/08 10:03:35 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/07 15:30:06 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/15 09:09:23 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/15 09:06:10 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:47:01 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:45:41 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/09/14 12:44:58 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/08/20 11:15:43 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 15:18:33 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/06/25 15:18:47 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/05/19 10:06:21 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/05/19 09:47:11 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/05/04 14:20:49 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/01/14 09:04:23 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2021/01/14 09:03:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/30 13:26:17 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/23 10:22:10 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2020/11/20 13:48:58 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:12:28 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:10:46 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:54:15 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:56 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:21:38 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:20:41 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/09/16 14:23:51 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 14:56:08 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 13:12:02 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/25 13:09:57 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/17 11:09:53 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/17 09:57:45 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:29:50 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:22:57 modyfikacja wartości
Michał Dębowski 2020/06/17 08:12:48 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/09 11:26:16 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/08 14:59:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/08 14:54:03 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/06/03 13:08:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/05/22 15:24:11 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:13:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:12:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:10:01 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 14:07:32 modyfikacja wartości
Ewa Dominiak-Górska 2019/12/18 13:52:24 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/30 11:01:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:14:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:11:32 modyfikacja wartości