Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 60255014

Aktualna strona: 6584

Wydrukowano: 925

Udostępnianie zasobu archiwum Urzędu Miejskiego


 1. Archiwum udostępnia dokumentację dla celów służbowych (pracownikom Urzędu), naukowo badawczych, właściwym organom oraz interesantom.
 2. Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się na podstawie karty udostępniania akt (zał.3 do Instrukcji) za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi. Zgodę na udostępnienie dokumentacji jednostki zlikwidowanej, wyraża kierownik tej jednostki organizacyjnej, która przejęła jej zakres działania lub – jeśli takiej jednostki nie można ustalić – przełożony pracowników archiwum.
 3. Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy (uczelni), dla którego pracują ubiegający się o udostępnienie, zgody przełożonego pracowników archiwum zakładowego (w porozumieniu z właściwym kierownikiem jednostki organizacyjnej, z której akta pochodzą).
 4. Udostępnianie dokumentacji innym organom na zewnątrz Urzędu odbywa się jedynie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika archiwum.
 5. Udostępnianie dokumentacji organom ścigania i sprawiedliwości odbywa się w porozumieniu z Wydziałem Kontroli Urzędu Miasta Szczecin zgodnie z zasadami określonymi przepisami wewnętrznymi.
 6. Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego interesantom, może następować w przypadkach uzasadnionych indywidualnymi potrzebami interesanta.
 7. Dokumentację udostępnia się o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli oraz jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1)    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926),
  2)    z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058 ze zm).
 8. Dokumentację, o której mowa w ust. 3 – ust.6 udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku (zał. nr 7 do Instrukcji).
 9. Pracownik archiwum ma obowiązek sprawdzić dokument potwierdzający prawo do wglądu w dokumentację.
 10. W uzasadnionych przypadkach udostępnianie akt odbywa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która przekazała je do archiwum.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin