Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

"Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom"

Projekt pn. "Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom"

 

Projekt pn. "Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom"dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Całkowita wartość projektu: 3 327 214,47 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa: 1 713 628,65 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Roboty budowlane będą polegały na przebudowie obecnego Pl. Adamowicza i posłużą one poprawie dostępności przestrzeni publicznej, stanowiącej tło dla mogących odbywać się na placu aktywności, stworzenie im korzystnych warunków. Plac stanie się na co dzień dogodnym, łatwo dostępnym z racji swojej lokalizacji, a przy tym przyjaznym i estetycznym miejscem spotkań, rekreacji, integracji i aktywizacji wspólnoty lokalnej oraz innych interesariuszy. Plac wytworzony zostanie na przecięciu osi „Złotego Szlaku” z osią Prac Rodła-Brama Portowa, obejmuje on obszar do linii drzew. Po obydwu jego stronach zaprojektowano kilkupoziomowe siedziska z zieleńcami wypełnionymi zielenią średnią. Wzdłuż wschodniego boku zaprojektowano natomiast ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2 m z nawierzchnią bitumiczną w kolorze naturalnym, która łączy istniejący fragment w sąsiedztwie Placu Żołnierza Polskiego z drogą rowerową na Placu Lotników. Konieczna będzie rezygnacja z przejścia pieszego po stronie wschodniej na rzecz przejazdu rowerowego, natomiast przejście dla pieszych pozostanie po stronie zachodniej. Główne siedziska zaprojektowano nie tylko po bokach alei, ale również w jej środkowej części. W środkowej części ławki zaprojektowano donice, której zadaniem jest wprowadzenie zieleni średniej (zieleniec) nie tylko wzdłuż szpalerów drzew, ale również w część wewnętrzną alei. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano wymianę części istniejącego krawężnika na granitowy przy jezdniach ulic usytuowanych dookoła placu, co wiąże się z wymianą nawierzchni placu i jest z tego względu konieczne.W zakresie małej architektury przewidziano: ławki, kosze uliczne, stojaki rowerowe. W ramach inwestycji planowane są prace instalacyjne: sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz nasadzone zostaną ozdobne krzewy, byliny i trawy w ramach zieleńców.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszar zdegradowany Gminy Miasto Szczecin. Będzie on realizowany przy pomocy celów szczegółowych takich jak:

- włączanie w życie społeczne różnych grup wiekowych,

- przełamywanie bierności społeczeństwa,

- wzrost zaangażowania mieszkańców w życiu społeczne,

- umożliwienie organizacji spotkań mieszkańców, instytucji, organizacji, grup nieformalnych
i aktywistów,

- zwiększenie poziomu zaufania społecznego,

- zmotywowanie mieszkańców do podejmowania dalszych aktywności,

- kreowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, niwelowanie poczucia bycia niepotrzebnym
i osamotnionym,

 - budowanie poczucia tożsamości lokalnej, przynależności do wspólnoty.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie bezpiecznego, przyjaznego i dostępnego bez ograniczeń infrastrukturalnych placu, który stanie się punktem spotkań, integracji, aktywizacji mieszkańców, służąc zapewnieniu wysokiego stopnia włączenia społecznego i budowania poczucia wspólnoty lokalnej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,28 [ha]

2. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [100%]

3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 2 [szt.]

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 [szt.]

Termin realizacji projektu 11.01.2019-30.10.2020.

 

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami , wytworzono: 2020/10/07, odpowiedzialny/a: Joanna Ostatek, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2020/10/08 11:32:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2020/10/08 11:32:19 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/10/07 14:31:28 nowa pozycja