Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów

W dniu 5 maja 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę nr RPZP.04.09.00-32-0004/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Całkowita wartość projektu: 1 007 726,66 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 500 000,00 zł.

Projekt polega na budowie 5 punktów postojowych dla kajaków w ramach Zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego pn. „Przylądek Czterech Szkieletów” w rejonie jeziora Dąbie Małe. 1. Zakątek „Chełszcząca” z pomostem cumowniczym dla kajakarzy na 8 miejsc postojowych, trapu dojściowego do pomostu, wiaty z zadaszonymi ławami do siedzenia, miejsca na ognisko oraz leśnego parkingu. 2. Zakątek „Jeziorna” z pomostem cumowniczym dla kajakarzy na 4 miejsca postojowe, wiaty z zadaszonymi ławami, placu manewrowego. 3. Zakątek „Płońska Kępa” z pomostem cumowniczym dla kajakarzy na 8 miejsc postojowych. 4. Zakątek „Sadlińskie Łęgi” z pomostem cumowniczym dla kajakarzy na 8 miejsc postojowych. 5. Zakątek „Trzebuskie Łęgi z pomostem cumowniczym dla kajakarzy na 8 miejsc postojowych, wydzielonej części rekreacyjnej z małą plażą.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału endogenicznego wodnych akwenów Miasta Szczecina, w tym jeziora Dąbie Małe, w kreowaniu produktu turystycznego miasta. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są:

  • stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej dopasowanej do potrzeb użytkowników (kajakarzy, wędkarzy), turystów (krajowych i zagranicznych), użytkowników ścieżek rowerowo-rolkowych oraz społeczności lokalnej i mieszkańców regionu na wodnych akwenach Szczecina oraz wytyczenie szlaku kajakowego,
  • zintensyfikowanie działań promocyjnych i informacyjnych, dotyczących obszarów wodnych Szczecina (przede wszystkim wypromowanie tras kajakowych).

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki na poziomie produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 5 szt.,
  • Długość utworzonych szlaków turystycznych – 18 km.,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej – 684,92kWp,
  • Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej – 1 szt.,
  • Ilość zainstalowanych urządzeń OZE – 23 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1000 odwiedzin/rok,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0,5 etatu.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 12:46:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 12:46:00 nowa pozycja