Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6

W dniu 19 maja 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00 na realizację projektu pn.: Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 w ramach osi priorytetowej IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:85 643 639,96 zł

Dofinansowanie z EFRR: 72 797 093,95 zł

Projekt polegać będzie na przebudowie układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową wraz z przebudową odcinków tych ulic (inwestycja obejmuje odcinek ulicy klasy GP w ciągu drogi krajowej nr 31 wraz z budową skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z przebudową dróg towarzyszących), rozbiórce istniejącego oraz budowie w tym samym miejscu nowego mostu drogowego przez rzekę Regalicę. Przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają nośność drogi 115 kN/oś. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji projekt będzie zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Jednocześnie nie przewiduje się przekazania wytworzonej / zmodernizowanej / powiązanej z projektem infrastruktury podmiotom zewnętrznym względem beneficjenta. Projekt obejmuje niżej wymienione etapy:

 

Etap I polegający na:

- przebudowie ul. Krygiera na odcinku od km 0+917.50 do km 1+816.34,

- przebudowie ul. Granitowej na odcinku od km 0+000.00 do km 0+413.62,

- budowie skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową,

- budowie ul. Nowej Marmurowej na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera,

- budowie dojazdu do ul. Ciasnej,

- budowie odcinków ul. Zakręt,

- przebudowie skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Marmurową,

- budowie układu chodników i ścieżek rowerowych,

- budowie oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia,

- przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- budowie elementów ochrony środowiska min. ekrany akustyczne,

- nasadzenia zielenią,

- rozbiórki obiektów kubaturowych, oraz istniejących nawierzchni drogowych.

 

Etap II polegający na:

- rozbiórce istniejącego wyłączonego z ruchu mostu drogowego przez rzekę Regalicę,

- budowie w uwolnionym miejscu nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą,

- budowie północnej jezdni na odcinku niezbędnym od przebudowywanego mostu do włączenia w istniejący układ drogowy,

- przebudowie południowej jezdni na odcinku od istniejącego mostu do wiaduktu kolejowego,

- budowie układu chodników i ścieżek rowerowych,

- budowie oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- budowie elementów ochrony środowiska,

- nasadzenia zielenią,

- rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych.

 

Celem jest dostosowanie układu drogowego w Szczecinie do zwiększającego się ruchu pojazdów poprzez przebudowę układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Krygiera z ul. Granitową oraz budowę nowego mostu drogowego przez rzekę Regalicę. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe: zwiększenie płynności ruchu poprzez przebudowę układu drogowego oraz budowę nowego mostu nad rzeką Regalicą, zapewnienie wydajności układu drogowego. Inwestycja wyeliminuje problem zatorów na jednej z dwóch głównych arterii drogowych Szczecina.

 

Do rezultatów bezpośrednich projektu kwantyfikowalnych zaliczono:

 

1) Przebudowę 1,52 km drogi krajowej,

2) Wybudowanie 1 mostu,

3) Oszczędności w kosztach: eksploatacji pojazdów, czasu użytkowników infrastruktury, wypadków drogowych i ofiar, zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu oraz kosztach hałasu.

 

Ww. rezultaty projektu pozostają w ścisłym związku z nw. wartościami wskaźników produktu:

1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) – 1,52 km,

2) Długość przebudowanych dróg krajowych – 1,52 km,

3) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) w woj. zach. – 1,52 km.

 

Do rezultatów bezpośrednich niemierzalnych inwestycji zaliczono:

- stworzenie komplementarnego do ul. Gdańskiej połączenia, które skomunikuje miejski układ transportowy z układem dróg krajowych oraz odciąży ul. Gdańską, zapewniając sprawny dostęp do portu,

- poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa, poprzez uwzględnienie rozwiązań technicznych oraz rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, spełniających współczesne standardy dla tego typu drogi,

- upłynnienie ruchu, zmniejszenie hałasu, zwiększenie komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 10:27:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 10:27:20 nowa pozycja