Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Zefirek - program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina

Projekt pn. "Zefirek – program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina"

 

W dniu 24.02.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zefirek – program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina” w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

Przedmiotem projektu jest udzielenie 250 grantów mieszkańcom miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub,

2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub,

3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:

a. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

b. zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

c. zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

d. zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją instalacji ww.

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych, przez mieszkańców miasta w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

Każdy mieszkaniec uprawniony jest do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł na realizacje inwestycji.

 

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie miasta Szczecin poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności. W ramach realizacji projektu przewiduje się spadek emisji pyłów oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości (w szczególności węgla),

2. Zwiększenie liczby urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności,

3. Zmiana indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne – likwidacja jednostek wytwarzania energii cieplnej w postaci pieców, kotłów węglowych,

4.Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności redukcja benzo(a)piranu,

5. Ograniczenie zużycia energii końcowej,

6. Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Szczecina,

7. Ograniczenie zużycia energii końcowej,

8. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Rezultatem projektu będzie również poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców miasta oraz zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, w tym polepszenie kondycji ekosystemów znajdujących się na terenach objętych przedsięwzięciem.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki na poziomie produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 250 [szt.]

- Liczba przygotowanych świadectw charakterystyki energetycznej: 300 [szt.]

Wskaźniki rezultatu:

- spadek emisji pyłów 2,11Mg/rok,

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1058,16Mg/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (wartość tego wskaźnika zostanie obliczona po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku).

 

Termin realizacji projektu 02.03.2020-31.05.2022.

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2020/03/04, odpowiedzialny/a: Joanna Ostatek, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2020/03/04 09:04:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2020/03/04 09:04:38 nowa pozycja