Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie

W dniu 21 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 na realizację projektu pn.: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie w ramach osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Całkowita wartość projektu: 195 138 528,14 zł
 

Dofinansowanie z FS: 85 729 000,00 zł

Rzeczową realizacje inwestycji zaplanowano na lata 2017-2021. Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie zakresów rzeczowych dla poszczególnych zadań:
 

Zadanie 1. Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster) – w ramach zadania wszystkie koszty będą kwalifikowalne zadanie obejmuje:
a) układ torowy – przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. Zaplanowano również zabudowę rozjazdu w torze nr 2 przed wjazdem na Rondo Gierosa, który umożliwi wjazd na torowisko od strony ul. Okulickiego/Kwiatowej.
b) układ drogowy – przebudowa północnej jezdni ulicy Ku Słońcu na odcinku od ul. Krętej do ul. Przygodnej, która jest niezbędna ze względu na potrzebę poszerzenia pasa rozdziału. Przebudowana zostanie południowa jezdnia w obrębie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową. W ramach inwestycji przewidziano (w miejscach kolizyjnych) wymianę nawierzchni i przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy. Na pętli tramwajowo-autobusowej występują wspólne przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, umożliwiające przesiadkę z autobusu do tramwaju. Przewidziano również budowę dwóch parkingów rowerowych (łącznie 68 stanowisk rowerowych) – jednego w obrębie pętli i drugiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Hrubieszowską, połączonych z istniejącymi ścieżkami rowerowymi po stronie północno-wschodniej (poza terenem pętli) i zachodniej (na terenie pętli). Ponadto przewidziano budowę budynku dyspozytorsko-socjalnego, podstację trakcyjną oraz system monitoringu wizyjnego na pętli tramwajowej Mierzyn.
 

Zadanie 2. Przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego – z uwagi na torowisko w jezdni cały zakres projektu łącznie z częścią drogową i ścieżką rowerową stanowi koszt kwalifikowalny, zadanie obejmuje:
a) skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego – Arkońskiej – Szafera – istniejące skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Na wyspie ronda o średnicy wewnętrznej 33,0 m mieścić się będą połączenia skrętne linii tramwajowych przebiegających aktualnie wzdłuż Al. Wojska Polskiego z linią na ciągu ul. Arkońskiej – Szafera. Wlotowe odcinki ulic dochodzących do przyszłego ronda również będą podlegać przebudowie na następujących odcinkach: Al. Wojska Polskiego od strony Głębokiego – ok. 110 m, Al. Wojska Polskiego od strony Centrum – ok. 100 m oraz ul. Szafera – ok. 170 m. Każdy wlot na rondo posiadać będzie dwa pasy ruchu oraz wyspy przystankowe i kierunkowe oddzielające torowisko tramwajowe od jezdni. Jezdnie wylotowe z ronda również o dwóch pasach ruchu.
b) ul. Arkońską – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński (wraz z przebudową istniejącego wiaduktu). Odcinek ul. Arkońskiej będzie posiadał na większości swojej długości przekrój jednoprzestrzenny (o szer. jezdni 13,0 m) i cztery pasy ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Po obu stronach jezdni przewidziano chodniki o szer. 1,5 – 2,0 m oraz po stronie zachodniej ścieżkę rowerową dwukierunkową o szer. 2,0 m lub 2,5 m. Po stronie północnej wiaduktu nad ścieżką parkową (ul. Wincentego Pola), zaprojektowano obustronne zejścia za pomocą schodów na poziom tej ścieżki. Na terenie naprzeciwko stadionu zlokalizowano parking Park & Ride na 174 stanowisk dla sam. osobowych + 4 stanowiska dla autokarów oraz Bike & Ride łącznej liczbie 8 stanowisk rowerowych. Park & Ride stanowić będzie miejsce przesiadkowe umożliwiające dojazd komunikacją miejską do centrum miasta dla użytkowników samochodów osobowych zamieszkujących m.in. osiedle Głębokie-Pilchowo oraz gminy ościenne takie jak: Dobra, Police czy Nowe Warpno. W pobliżu wejścia na stadion „Arkonii” zlokalizowano przystanki tramwajowo – autobusowe.
c) pętlę tramwajową „Las Arkoński” – istniejąca pętla tramwajowa podlegać będzie gruntownej przebudowie na pętlę tramwajowo – autobusową. Zmniejszono z trzech do dwóch liczbę torów postojowych na pętli. Przystanki na wyjeździe z pętli również będą przystosowane do ruchu autobusowego. W rejonie pętli zlokalizowano parking Park & Ride na 12 stanowisk dla samochodów osobowych. Przewidziano również budowę stałego obiektu socjalnego dla potrzeb personelu Tramwajów Szczecińskich, który zastąpi istniejący tymczasowy obiekt służący do tego celu.
 

Zadanie. 3. Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej – z uwagi na fakt, iż torowisko jest wydzielone pomiędzy jezdniami z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku zakres drogowy wraz z przebudową rond będzie stanowił koszt niekwalifikowalny. Kwalifikowalny będzie koszt wykonania:
- torowiska tramwajowego w odcinku ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową nowej pętli tramwajowej,
- trzech obiektów Park & Ride na 189 stanowisk łącznie dla samochodów osobowych obok hali widowiskowo - sportowej (sama hala widowiskowa posiada odrębny parking) oraz
- jednego obiektu Bike & Ride na 36 stanowisk rowerowych oraz pętli tramwajowo - autobusowej w pobliżu hali.


Ponadto na odcinku od al. Wojska Polskiego do skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO z ul. Modrą i ul. Romera zaprojektowano wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe. Na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO z ul. Modrą i ul. Romera do al. Wojska Polskiego zaprojektowano pas autobusowo-tramwajowy PAT o szerokości 6,5 m wraz przystankami. Lokalizacja oraz przyjęte rozwiązania projektowe pętli tramwajowo- autobusowej wraz z parkingiem zostały dobrane w taki sposób by zachęcić do zamiany środka transportu z pojazdu samochodowego na transport publiczny. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania hali widowiskowo-sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo z dwoma pasami ruchu, którego zadaniem jest przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z przedmiotowego obszaru.
 

Wszystkie obiekty Park&Ride oraz Bike&Ride będą bezpłatne, a wybudowana infrastruktura będzie zapewniała dostęp dla osób z niepełnosprawnościami dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania. Na wszystkich budowanych odcinkach przewidziano wdrożenie ITS. W ramach robót budowlanych wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia komunikacji zastępczej.

Cele projektu są zgodne są z celami stawianymi przez PO IiŚ na lata 2014-2020. Zgodnie z dokumentami programowymi realizowane w ramach osi VI „Rozwój Niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” projekty mają przyczynić się do większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Planowane działania prowadzić mają do zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawy płynności ruchu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
 


 

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 11:09:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 11:09:14 modyfikacja wartości
Bartosz Bera 2018/05/22 11:01:01 nowa pozycja