Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

OBWIESZCZENIE z dnia 10 czerwca 2020 r.

Znak: WZP-III.602.2.2020.ŁK

 OBWIESZCZENIE

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Dokument będzie służył realizacji celów wynikających z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2017 r.;
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29 marca 2017 r.;
  • Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Szczecina 2035 przedstawi kierunek oczekiwanych zmian w zakresie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych na terenie miasta. Okres realizacji dokumentu przewidziano na lata 2020-2035.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem dokumentu, o możliwości i sposobie oraz miejscu składania uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu oraz o organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości  w terminie późniejszym, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

 

 

IV
udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami , wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: Łukasz Kosmala , wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2020/06/09 12:33:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2020/06/09 12:33:25 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:54:21 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:48:59 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:45:49 nowa pozycja