Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67431727

Aktualna strona: 6160

Wydrukowano: 0

Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów


 

 • W Mieście Szczecin zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

            - Punkt nr 1 – obsługiwany przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. nr 56B w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 2 – obsługiwany przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00 w pok. nr 56B w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 3 – obsługiwany przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 56B w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 4 – obsługiwany przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. nr 56A w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 5 – obsługiwany przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00 w pok. nr 56A w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 6 – obsługiwany przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 56A w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 7 – obsługiwany przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00 w pok. nr 5 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

            - Punkt nr 8 – obsługiwany przez adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 5 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

            - Punkt nr 9– powierzony do prowadzenia Fundacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności „Baltivia 2050”, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. nr 56C w budynku  Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 10 – powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Solidarne Kobiety Zawsze, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00 w pok. nr 56C w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

            - Punkt nr 11 – powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 56C w      budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

           - Punkt nr 12 – powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, funkcjonujący w poniedziałek, środę, piątek w godz. od 8.00 do 12.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 57 w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

           - Punkt nr 13– powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Solidarne Kobiety Zawsze, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. nr 5 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

          - Punkt nr 14 – powierzony do prowadzenia Zachodniopomorskiemu Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w pok. nr 4 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

          - Punkt nr 15 – powierzony do prowadzenia Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00 w pok. nr 4 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

         - Punkt nr 16 – powierzony do prowadzenia Zachodniopomorskiemu Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, funkcjonujący od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00 w pok. nr 4 w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom/radcom prawnym udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2) osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobiście osobom uprawnionym, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.

 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 • Osoba udzielająca porady prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego też osoba która otrzymała poradę będzie proszona o podanie danych statystycznych dotyczących jej wieku, wykształcenia etc. (podanie tych danych jest dobrowolne).
   

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis zewnętrzny

Darmowa pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Darmowa Pomoc Prawna - link zewnętrzny do serwisu rządowego

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin