Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym osobiście przez osoby świadczące pomoc prawną lub obywatelską w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/obywatelskiej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Aby skorzystać z porady prawnej, bądź z porady obywatelskiej należy się zarejestrować na wizytę poprzez stronę:

ZAPISY NA PORADĘ PRAWNĄ, PORADĘ OBYWATELSKĄ

lub pod numerem tel. 91 42 45 000. Rejestracja telefoniczna skierowana jest do osób nie posiadających dostępu do internetu lub mających trudności w obsłudze komputera lub smartfona.

Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze miasta.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzonej przez Prezydenta. Udzielenie informacji, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824),może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewania się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległośćw formie papierowej na adres:

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

lub w formie elektronicznej na adres: mrk@um.szczecin.pl.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i innych danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Osoba udzielająca porady prawnej lub porady obywatelskiej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia. Przy sporządzaniu karty pomocy nie pobiera się danych osobowych mogących prowadzić do indentyfikacji osoby, której porada została udzielona.

Karta pomocy zawiera część B obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię nt. udzielonej pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenia porady.

udostępnił: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wytworzono: 2020/12/03, odpowiedzialny/a: Murawski Krzysztof, wprowadził/a: Krzysztof Murawski, dnia: 2021/01/07 15:09:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Murawski 2021/01/07 15:09:54 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:40:04 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/12/03 08:39:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/05/21 14:59:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/01/13 14:26:24 modyfikacja wartości
Krzysztof Murawski 2020/01/13 14:13:05 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2019/03/07 11:51:59 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2019/03/05 10:23:29 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2019/03/05 09:13:43 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2019/02/19 13:26:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2019/01/11 11:58:11 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2018/12/31 13:08:55 modyfikacja wartości
Mateusz Błaszczyk 2018/12/28 17:36:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2018/01/05 10:00:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2018/01/03 09:27:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2016/12/30 15:15:24 modyfikacja wartości
Malwina Mikołajczak 2016/10/24 12:25:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2015/12/28 14:37:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/14 11:33:40 nowa pozycja