Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa na terenie Miasta Szczecin

Definicje ogólne

  • Zagrożenie - jest to sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, w czasie trwania której jest przewidywane lub zaczyna występować niebezpieczeństwo powodujące straty ekonomiczne i poza ekonomiczne w tym utratę zdrowia, życia, przepadek mienia ludności czy szkody w ekosystemach i infrastrukturze.
  • Ostrzeżenie - jest to informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia wraz z podaniem przybliżonego: terminu wystąpienia, czasu trwania, zasięgu oraz przybliżonych charakterystyk jakościowych i ilościowych przewidywanego zagrożenia (zjawiska) i ocena możliwych skutków jego wystąpienia. W zależności od rodzaju zagrożenia i sytuacji czas uprzedzenia zmienia się od kilku godzin do kilku dni.
  • Stan alarmowy - jest to taki stan w którym występuje zagrożenie oraz przewidywany jest jego dalszy niepomyślny przebieg.

Definicje hydrologiczne

  • Stan ostrzegawczy - układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
  • Stan alarmowy - jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

Monitoring - odniesienia

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji

  1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organ administracji rządowej niezespolonej właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 20001r
  2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego realizujący zadania z zakresu administracji rządowej określone w /w ustawie
  3. Prezydent miasta Szczecina jako organ władzy publicznej zobowiązany do prowadzenia działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia zgodnie z ustawa O stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002r.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2006/05/26, odpowiedzialny/a: Waldemar Przybylski, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2006/05/26 13:23:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:23:49 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:18:59 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:13:41 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:02:56 nowa pozycja