Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79384746

Aktualna strona: 35175

Wydrukowano: 1044

Zespół do spraw organizacji ruchu


 

Prezentowane zbiory informacji:

 

Kompetencje w zakresie zarządzania ruchem na drogach:
 1. podejmowanie działań planistycznych w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa i sprawności zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub ich zmian i prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
 3. nadzór i prowadzenie bazy danych dotyczącej zarządzania ruchem,
 4. prowadzenie spraw związanych z badaniami ruchu drogowego w wybranych punktach i rejonach sieci ulicznej: natężenia ruchu, warunków ruchu, podróży, parkowania, wypadków itp.,
 5. prowadzenie spraw i wydawanie zezwoleń związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 6. opracowywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz istniejących organizacji ruchu,
 7. opracowywanie koncepcji oraz wniosków w zakresie usprawniania i modernizacji układu drogowego,
 8. nadzór nad prawidłowością zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej umieszczonych na drogach,
 9. ustalanie miejsc parkowania pojazdów na ulicach Miasta oraz ustalanie opłat na parkingach objętych strefą płatnego parkowania,
 10. wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń na regularne lub regularne specjalne przewozy osób oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, ich wtórników oraz zmian do zaświadczeń i rozkładów jazdy,
 12. wydawanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu na regularne i regularne specjalne przewozy osób,
 13. uzgadnianie wydawania i zmian zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób, będących we właściwości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w sprawach  związanych z  zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym,
 15. przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz warunków w nich określonych,
 16. prowadzenie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 17. weryfikacja i zatwierdzanie rozkładów jazdy w transporcie drogowym, dla którego właściwym jest organ wydający dokument uprawniający do wykonywania regularnego przewozu osób lub przewozu regularnego specjalnego.

Zespół ds. organizacji ruchu:

Kierownik Zespołu - Marcin Charęza, tel. 91 42 45 614, e-mail: mchareza@um.szczecin.pl

 

Nazwisko i imię

Pokój

Telefon

Adres e-mail

Bembenek Monika

21

91 43 51 185

mbem@um.szczecin.pl

Bujak Krzysztof

23

91 43 51 186

kbujak@um.szczecin.pl

Dettlaff Wojciech

23

91 42 45 882

wdett@um.szczecin.pl

Świder Karolina

21

91 42 45 623

kswider@um.szczecin.pl

Zaiło Roman

23

91 42 45 005

rzailo@um.szczecin.pl


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin