Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021

WGKiOŚ-II.6254.14.2015.JW                                          

 
       O B W I E S Z C Z E N I E
        PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

    z dnia 11 stycznia 2016 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze.zm.)

                                                                                               podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację, iż

 

odstąpiono  od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.  „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Działania ujęte w obecnie obowiązującym Programie ochrony środowiska przed hałsem zostały zweryfikowane, a z dokumentu wyłączono zadania, których realizacja okazała się nieracjonalna po zmianie rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Program poszerzono o  zadania, których realizacja  wpłynie pozytywnie  na stan środowiska, a które są związane z bieżącymi potrzebami budowlanymi i modernizacyjnymi miasta w zakresie najbardziej uciążliwego hałasu komunikacyjnego.

W związku z powyższym należy uznać, że zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1325 t.j. ze zm.), który stanowi, że odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym Prezydent miasta Szczecin  wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu  dokumentu pn. ” Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016 - 2021 ”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 7  grudnia 2015 r. (znak WOPN - OS.410.313.2015.MK) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 15  grudnia  2015r.(znak: NZNS.7040.1.96.2015) uzgodnili odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn „ Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021”

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/01/11, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2016/01/11 13:42:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2016/01/11 13:42:00 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/01/11 08:34:16 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2016/01/11 08:26:08 nowa pozycja