Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Prezydencka Rada Kultury

Spotkanie Prezydenckiej Rady Kultury z dnia 21 czerwca 2007 r.

Spotkanie Prezydenckiej Rady Kultury odbyło się w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Hoene Wrońskiego 1. 

W spotkaniu uczestniczyli :

 1. Tomasz Jarmoliński - Zastępca Prezydenta Miasta
 2. Sławomir Szafrański – Dyrektor Wydziału Kultury UM
 3. ks. dr  Jan Mazur – duszpasterz środowisk artystycznych
 4. dr Robert Cieślak – Zastępca Dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US
 5. dr Zenon Butkiewicz – Dyrektor Naczelny Teatru Współczesnego
 6. dr Jerzy Lipczyński – artysta rzeźbiarz
 7. Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego
 8. Maria Andrzejewska – Prezes Fundacji Balet,
 9. Krzysztof Marcinowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 10. Celina Skrobisz –p.o. rzecznika prasowego - Biuro Promocji i Informacji  UM.
 
Tematem spotkania były zaproponowane przez Wydział Kultury zmiany uchwał Rady Miasta dotyczące Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina i tytułu Mecenasa Kultury.
 
 Nagroda Artystyczna
Sławomir Szafrański  porównał obowiązujące dotychczas zapisy uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina z proponowanymi zmianami. Nagroda jest wyłaniana w dwóch etapach, dotychczas I etap selekcji kandydatur dokonywała Kapituła Nagrody Artystycznej złożona z laureatów nagrody. W II etapie merytoryczna komisja ds. kultury RM wyłaniała jednego lub dwóch kandydatów. Ostateczną decyzje podejmował Prezydent. Proponowana zmiana dotyczy I etapu – Kapitułę Nagrody Artystycznej ma zastąpić Prezydencka Rada Kultury, która będzie nominowała do Nagrody Artystycznej. Oprócz tego wprowadza się zmiany natury formalnej - regulamin, który precyzuje zasady przyznawania Nagrody Artystycznej (obowiązkowy formularz zgłoszeniowy, nominacje przyznawane na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 składu Prezydenckiej Rady Kultury).  
Dyskusję rozpoczął Zenon Butkiewicz , zaproponował, aby nadał utrzymać nominacje do Nagrody przez Kapitułę Nagrody Artystycznej, ale dodać sformułowanie : „złożoną z laureatów wyłonionych w ciągu ostatnich pięciu lat” .
Krzysztof Marcinowski zauważył problem z zebraniem laureatów   Nagrody Artystycznej na wspólnym spotkaniu.
Sławomir Szafrański podkreślił, że w obecnej formule to artyści wybierają artystów. Natomiast Prezydencka Rada Kultury to grono złożone zarówno z artystów jak i odbiorców pracujących na co dzień w kulturze. Posiada lepsze kompetencje do wyłonienia nominacji. Doświadczenie z ostatnich lat uczy nas, że zmiana jest konieczna.
Jerzy Lipczyński  zaproponował ustalenie dwóch kategorii nagrody: za cały dorobek oraz za osiągnięcia w ciągu ostatnich dwóch lat. Postulował rozszerzyć o architekturę.
Sławomir Szafrański zacytował obowiązujący zapis : „Nagroda przyznawana jest raz w roku za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury” stwierdzając, ze sformułowanie jest na tyle ogólne, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
Lech Karwowski poparł propozycję zmiany sposobu nominacji podkreślając, ze związki towarzyskie miedzy artystami są silniejsze niż pomiędzy instytucjami a artystami. Zgłosił postulat wyłączenia członków Prezydenckiej Rady Kultury z prawa zgłaszania kandydatur do Nagrody   Artystycznej.
Tomasz Jarmoliński zaproponował, aby prawo zgłaszania kandydatur do nagrody otrzymali dotychczasowi laureaci. Podkreślił iż Kapituła , która nie jest ciałem formalnym jest trudna do uchwycenia.
 
W wyniku glosowania wniosek dyr. Butkiewicza poparło 2 członków Prezydenckiej Rady Kultury, natomiast propozycję Wydziału Kultury 5 członków. Zgodnie ustalono o przyznaniu prawa zgłaszania kandydatur dotychczasowym laureatom. 
 
Tytuł Mecenasa Kultury
Sławomir Szafrański przedstawił propozycje zmian w uchwale w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina. Rozszerza się zakres działalności rozpatrywanej przy przyznawaniu tytułu – oprócz sponsorowania działań w sferze kultury dodaje się ochronę dziedzictwa kulturowego, a w szczególności ochronę zabytków. Likwiduje się podział na dwie kategorie : za największy wkład finansowy oraz za najciekawszą formę i efektywność mecenatu. Szczegóły sposobu przyznawania tytułu precyzuje zmieniony regulamin, który pozbawia członków Prezydenckiej Rady Kultury prawa zgłaszania kandydatur do Tytułu Mecenasa.
Uczestnicy spotkania zgłosili następujące uwagi :
 • tytułu Mecenasa Kultury nie może otrzymać instytucja publiczna , która ma prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu  działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa.
 • prawo do używania tytułu należy sprecyzować podając za jaki rok przysługuje , pełny zapis powinien brzmieć: np. Tytuł   Mecenasa Kultury za rok 2007
 • niezbędne jest udokumentowanie wkładu finansowego lub rzeczowego albo wymiany usług – lepiej nie przyznawać tytułu wcale, jeśli nie ma dokumentów  potwierdzających rzeczywiste sponsorowanie.
Uwagi te zostały zaaprobowane przez uczestników spotkania.
 
Sprawy różne
 1. Dyr. Z.Butkiewicz przedstawił sprawę ujęcia w programie podczas Zlotu Żaglowców spektakli i występów w Teatrze Małym na Deptaku Bogusława.
 2. Ks. J.Mazur poruszył sprawę likwidacji księgarń Ossolineum i Los Gardenios.
 3. Prezydent T.Jarmoliński poinformował o zakończeniu negocjacji z ECE w związku z budową nowej siedziby „ Pleciugi” a także o  nagrodzonym projekcie architektonicznym nowej Filharmonii.  
Notatkę sporządziła :
Joanna Kozakowska
           
 
 
udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2007/08/03, odpowiedzialny/a: Joanna Kozakowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/08/18 12:25:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/08/18 12:25:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/08/18 12:21:35 modyfikacja wartości
Joanna Łozowska 2007/08/03 12:11:04 nowa pozycja