Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Wejdź na stronę stowarzyszenia: www.som.szczecin.pl

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego(SSOM) jest stowarzyszeniem gmin, prowadzącym swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie gmin jest odrębną osobą prawną.  Stowarzyszenie zawiązano na czas nieograniczony.

 

U podstaw powołania SSOM legło przeświadczenie, że obecny jednolity model gminy nie stwarza wystarczających możliwości rozwoju i realizacji ponadgminnych projektów infrastrukturalnych, których celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego międzynarodowej roli oraz poprawa jakości życia wszystkich jego mieszkańców.  Inicjatywa powstania Stowarzyszenia wynikła z oddolnej potrzeby integracji działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców na obszarze powiązanym funkcjonalnie.

Jako oddolna inicjatywa samorządów, Stowarzyszenie bazuje na solidarnej współpracy samorządów, koordynując prace zmierzające do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego. Wspólne prace polegają m.in.: na przygotowaniu koncepcji zarządzania Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, strategii rozwoju, wprowadzeniu uregulowań legislacyjnych, lobbingu i innych działaniach eksponujących atrakcyjność inwestycyjną, gospodarczą i kulturową obszaru.

Działania Stowarzyszenia idą w kierunku stworzenia wspólnego obszaru metropolitalnego, oddziaływującego transgranicznie, rozwijającego się w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o silnych, wewnętrznych powiązaniach funkcjonalnych oraz świadczącego wysoki poziom usług publicznych, zapewniającego wysoką jakość życia i miejsca pracy swoim mieszkańcom.

Początkowo Stowarzyszenie działało pod nazwą Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, które powołano dnia 15 kwietnia 2005 roku na mocy Uchwały nr 1/2005 Zebrania Założycielskiego Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. W dniu 4 września 2009 roku Uchwałą RM Nr/XXXI/783/09 Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Członkami założycielami Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego są: Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Dobra, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Kołbaskowo, Gmina Police, Gmina Stare Czarnowo. 

W kolejnych latach do Stowarzyszenia dołączyły:

• Miasto Stargard Szczeciński – Uchwała nr XXI/235/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2008 r.

• Gmina Stargard Szczeciński – Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 13 czerwca 2008 r.

• Gmina Miasto Świnoujście – Uchwała nr XXXIX/337/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2008 r.; Gmina wystąpiła z SSOM 24 września 2009 r.

• Gmina Nowe Warpno – Uchwała nr XX/119/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2008 r.

• Starostwo Powiatowe w Policach – Uchwała XXXII/220/2009 Rady Powiatu z dnia 7 października 2009 r. 

• Gmina Stepnica - Uchwała nr 5/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. 

• Miasto Świnoujście - Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

Województwo Zachodniopomorskie– samorząd regionalny, utworzony na mocy ustawy o samorządzie województwa; realizuje zadania związane z regionalnym kolejowym transportem publicznym oraz zarządzania drogami wojewódzkimi. Opracowuje i wdraża m.in. strategię rozwoju województwa, strategię rozwoju transportu w województwie, oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

Gmina Miasto Szczecin– gmina na prawach powiatu utworzona na mocy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym. Szczecin to miasto rdzeniowe obszaru metropolitalnego, w którym mieszka blisko 410 tysięcy mieszkańców oraz w którym koncentruje się potencjał naukowy,  gospodarczy i kulturalny regionu.

 

Gmina Dobra– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin, w której mieszka ponad 17,5 tysiąca mieszkańców.

 

Gmina Goleniów– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 35,1 tyś. mieszkańców i zlokalizowane są ważne dla rozwoju gospodarczego metropolii tereny inwestycyjno-przemysłowe oraz lotnisko.

 

Gmina Gryfino– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona na południu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 32,1 tyś. mieszkańców i zlokalizowane są ważne dla rozwoju gospodarczego metropolii tereny inwestycyjne.

 

Gmina Kobylanka– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 4,6 tyś. Mieszkańców i zlokalizowane są ważne dla metropolii tereny rekreacyjne.

 

Gmina Kołbaskowo– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od strony zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin i granicy z RFN. W gminie mieszka ponad 11,2 tyś. mieszkańców.

 

Gmina Police– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od północy w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 42,0 tyś. mieszkańców i zlokalizowane są ważne dla rozwoju gospodarczego regionu zakłady przemysłowe.

 

Gmina Stare Czarnowo– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona na południu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 3,8 tyś. mieszkańców.

 

Gmina miejska Stargard Szczeciński– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od strony wschodniej w odległości 20 km od miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 69,7 tyś. mieszkańców i zlokalizowane są ważne dla rozwoju gospodarczego metropolii tereny inwestycyjno-przemysłowe oraz ważne zakłady pracy dla regionu.

 

Gmina wiejska Stargard Szczeciński– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od strony wschodniej w odległości 20 km od miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 12,3 tyś. mieszkańców.

 

Gmina Nowe Warpno – samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona od strony północnej w odległości 30 km od miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 1,7 tyś. mieszkańców. Pełni ważną funkcję rekreacyjną.

 

Powiat Police– samorząd ponadlokalny, utworzony na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. Realizuje m.in. zadania dotyczące transportu publicznego na terenie gmin: Nowe Warpno, Police, Kołbaskowo, Dobra. Pełni ważną funkcję portową.

 

Gmina Stepnica– samorząd lokalny utworzony na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Położona w północno-wschodniej części obszaru metropolitalnego, w linii prostej 25 km od miasta Szczecin. W gminie mieszka ponad 4,9 tyś.mieszkańców. Pełni ważną funkcję portową i rekreacyjną.

 

Miasto Świnoujście- gmina miejska na prawach powiatu utworzona na mocy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym. Jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone jest na północno-zachodnim krańcu Polski; jedyne miasto w Polsce leżące na kilkudziesięciu wyspach. Jego granice stanowią: od południa Zalew Szczeciński, od północy Morze Bałtyckie, od zachodu granica państwowa z RFN, zaś od strony wschodniej gmina Międzyzdroje; liczy 41,1 tyś. Mieszkańców i zajmuje powierzchnię 19 723 ha.

 

Wymienione wyżej samorządy w naturalny sposób wchodzą w różnego rodzaju partnerstwa związane z realizacją zadań ustawowych gmin i powiatów SOM – realizowane samodzielnie lub w ramach Stowarzyszenia SOM. Oznacza to, że partnerstwo jest w pełni merytorycznie i instytucjonalnie ukształtowane; posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu. Na przestrzeni 8 lat partnerstwo zrealizowało i realizuje zarówno projekty krajowe, jak i transgraniczne (w tym współfinansowane ze środków pomocowych).

Delimitacja SOM bazuje na istniejących połączeniach funkcjonalnych, w szczególności gospodarczych i infrastrukturalnych. Przyjęto, że rdzeniem SOM jest obszar obejmujący gminy członkowskie Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM), celem Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,

2) podejmowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do utworzenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

3) realizacja i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,

4) kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,

5) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym,

6) promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia,

7) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju członków Stowarzyszenia, wspieranie współpracy zagranicznej członków Stowarzyszenia, zwłaszcza współpracy transgranicznej.

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie wykonuje następujące zadania:

1) inicjowanie na terenie jednostek samorządu terytorialnego członków Stowarzyszenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie:

a)    planowania przestrzennego,

b)    rozwoju wspólnej przestrzeni, zwłaszcza infrastruktury gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w tym ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu,

c)    rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin w oparciu o ich naturalne walory przyrodnicze przez wskazanie terenów inwestycyjnych,

d)    komunikacji i transportu,

e)    kultury, sportu i rekreacji,

f)     promocji gospodarczej i turystycznej,

g)    polityki edukacyjnej,

h)    tworzenia sieci teleinformatycznych,

i)      uzgadniania systemu zabezpieczenia medycznego,

2) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,

3) prowadzenie działalności gospodarczej – usługowej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej,

4) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,

5) podejmowanie innych działań zgodnych z przepisami prawa zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 

W celu określenia potrzeb mieszkańców SOM odbyły się w latach 2011 i 2012, trzy konferencje mające na celu określenie kierunków rozwoju transportu publicznego w SOM: Warsztaty metropolitalne - 23.05.2011 – „Szczecińska Karta Metropolitalna”; I Forum Metropolitalne - 25.04.2012 – „Transport publiczny w SOM”; II Forum Metropolitalne –19.11.2012 -  „Związek komunikacyjny – potrzeba czy konieczność?” Efektem końcowym tych spotkań było opracowanie Koncepcji rozwoju transportu publicznego w SOM oraz wytyczono zadania dla gmin-członków SSOM w zakresie jej realizacji.

W ramach opracowanej Koncepcji dokonano wstępnej diagnozy potrzeb obszaru w zakresie transportu publicznego w SOM, uwzględniającej badania: transport drogowy (stan aktualny oraz planowane inwestycje i plany rozwoju), dostępnośćkomunikacyjna(z uwzględnieniem obszaru transgranicznego), szacunkowa liczba przemieszczających się międzySzczecinem a gminami sąsiednimi, czas przejazdu transportem drogowym z gmin sąsiednich do centrum Szczecina, analiza gmin obsługiwanychprzez komunikację miejską Szczecina, powiązania komunikacji miejskiej Stargardu Szczecińskiego z sąsiednimi gminami, plan rozwoju sieci drogowej w SOM; sieć linii kolejowych w SOM; docelowa sieć połączeń kolejowych w SOM; rozmieszczenie centrów i węzłów komunikacyjnych w granicach SOM.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie w latach 2010-2013 należą: „Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – cz. PL”,  „Polsko – niemieckie spotkania na szlakach rowerowych”, „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM”, Koncepcja metropolitalnego systemu ścieżek rowerowych w TRMS. Aktualnie Stowarzyszenie pracuje nad promocją rozwoju gospodarczego SOM, integracją transportu publicznego w SOM oraz planami gospodarki niskoemisyjnej w JST SOM.

Więcej informacji na temat zadań realizowanych przez SSOM na stronie internetowej: www.som.szczecin.pl.

Wyzwania dla SOM w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Jednym  z  głównych wyzwań dla SOM  jest  potrzeba dookreślenia i wzmocnienia funkcji metropolitalnych Szczecina.  Zawartość  ich  zbioru  wynika przede  wszystkim  z  przyjęcia  ogólnego  założenia  dotyczącego określenia  zasad  integracji w  logice  istnienia  miejskiego  obszaru  funkcjonalnego,  wyznaczonego  strefami  oddziaływań i zasięgiem uzupełniających się działalności.

Przekraczanie granic administracyjnych, jakie znajdują się na obszarze szczecińskiego obszaru funkcjonalnego (SOF), należy uznać za główne wyzwanie, z jakim muszą się zmierzyć jednoczące się gminy aglomeracji. Wymaga ono szczególnego skoordynowania zasad współpracy gmin, tak aby była szansą na rozwijanie ich lokalnych kompetencji, określonych w obowiązujących aktach prawnych.

Inne wyzwania wiążą się z koniecznością  integracji,  umacniania  partnerstwa,  ściślejszej  współpracy  –  dotyczy  to przede wszystkim  relacji  pomiędzy  JST  tworzącymi  SSOM,  ale  i  współpracy instytucji  publicznych  prowadzących  swoją  działalność  na  jego  obszarze.  Potrzeba  integracji  i  formalizowania  współpracy  jest  w  interesie wszystkich współtworzących obszar funkcjonalny, gdyż tylko tak zbudowana jedność będzie postrzegana na zewnątrz jako wyraz determinacji w działaniach mających zaowocować pożądanymi zmianami. Kolejno,potrzeba  podmiotowości  szczecińskiego obszaru metropolitalnego  wynika  z  faktu  istnienia  znacznego  rozdrobnienia  interesów  i  słabego poczucia  przynależności  terytorialnej,  jaką  wyrażają  podmioty  tworzące obszar funkcjonalny.  Ich  przyszłe  relacje  powinny  być  rezultatem  wypracowania  nowej  jakości  układu terytorialnego,  który  zintegrowany  będzie  w  założeniach  miejskiego  obszaru  funkcjonalnego. Rozpoznawalność szczecińskiego obszaru funkcjonalnego związana jest z nowym wizerunkiem. Musi być ona wyrazem woli współdziałania gmin i wynikać z wyznaczenia i  konsekwentnego  wdrażania  przedsięwzięć  zorientowanych  na  realizację  projektów rozwojowych,  podkreślających nową  atrakcyjność  miejsc  i  zasobów.  Jako  jeden  podmiot SOF ma szanse skuteczniej wdrażać przyjęte cele, pod warunkiem utożsamiania się z nimi wszystkich zainteresowanych zmianami JST. 

Różnorodność JST członkowskich SOF wymaga koordynowania planów  dotyczących  użyteczności  swoich  walorów (potrzeba komplementarności działań).  Konieczne jest rozpoznanie  istniejących  zamierzeń rozwojowych  gmin  oraz  opracowanie  zasad  współpracy,  przyczyniającej  się  do  lepszego wykorzystania  posiadanych  możliwości,  poprzez  wyznaczenie  specjalizacji  obszarów. Ma to na celu ograniczenie  konkurencji  wewnętrznej,  która  mogłaby umniejszać potencjał i rangę całego obszaru funkcjonalnego, w tym dominacji miasta rdzeniowego. Projekty komplementarne powinny być przydatne w realizacji celów tworzenia nowoczesnego miejskiego obszaru funkcjonalnego (m.in.  rozstrzygnięcia  podejmowane  w  ramach  planowania  przestrzennego JST,  wybór urządzeń  infrastruktury komunalnej, itp). Wreszcie, istnieje konieczność budowania  tożsamości  terytorialnej, co oznacza  podejmowanie  wielu długookresowych przedsięwzięć zorientowanych na budowanie kapitału społecznego JST SOM. Potrzeba  dokonywania  zmian  w  obszarze  społecznym  wynika  głównie  z  zaszłości historycznych,  które  jednak  mimo  upływu  lat  ciągle  pozostają  istotnym  czynnikiem  rozwoju. Pobudzanie  procesów  zakorzeniania i tworzenia społeczności lokalnych powinno być przedmiotem starań władz miast i gmin wiejskich oraz współpracujących z nimi organizacji  pozarządowych, ale należy też pamiętać, że można skłaniać  mieszkańców  do  pozostania,  szczególnie  na  terenach  zagrożonych  bezrobociem. Migracje  są  częścią  aktualnych  realiów  nie  tylko  Polski,  ale  wielu  krajów  Unii  Europejskiej.  Mobilność  zasobów  ludzkich jest  ważnym  czynnikiem  budowania  konkurencyjności  miejsc  i społeczny  kontekst  planów  funkcjonowania szczecińskiego obszaru funkcjonalnego  musi  uwzględniać  ten aspekt. Tożsamość  lokalna  to  bogactwo  obszaru,  ale  jego  użyteczność  wymaga  szczególnych działań. Wyzwaniem rozwojowym będzie również zidentyfikowanie elementów integrujących  jej  mieszkańców  w  grupę  społeczną  i  wspieranie  inicjatyw  oddolnych przyczyniających się do intensyfikacji takich przedsięwzięć.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/07/08 11:38:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/07/08 11:38:22 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:37:44 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 08:22:54 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/06/11 12:47:58 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/24 11:26:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/05/11 13:58:22 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/05/11 13:58:05 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2010/05/05 15:29:33 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2009/06/19 10:13:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2009/06/19 10:08:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:36:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:34:34 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:30:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:26:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2008/04/21 12:15:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/09/04 14:37:42 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/09/04 14:35:09 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/09/04 14:34:32 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/09/04 12:48:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2007/04/20 13:37:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/12/15 11:20:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/12/04 15:08:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Bukowiecka 2006/12/04 15:07:21 nowa pozycja