Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/2/2010
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Termin składania:
2010/06/14
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego
dotyczącego
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią,
używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków oraz zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

 

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1.     Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1180/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 

2.     Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

3.     Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

4.     Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z poźn. zm.).

5.     Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592).

 

1.     Nazwa zadania: program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.

 

2.     Rodzaj zadania: zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 40 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterdzieści tysięcy).

 

4.     Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2010 r.

 

5.     Termin i miejsce składania ofert: do dnia 14.06.2010 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesantów, pok. 62. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko w obecności komisji konkursowej”. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

6.     Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 16.06.2010 r., Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.  

 

7.     Oferta powinna zawierać:

a)     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b)    dane o oferencie:

- nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładu opieki zdrowotnej,

- imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej,

c) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,

d) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,

e) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów,

f) proponowany czas trwania umowy,

oraz

g)  określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu

zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,

h)     szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji oraz sposób jego ewaluacji,

i)      opis przewidywanych rezultatów wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,

j)      informację o podmiotach przewidzianych do współpracy,

k)     opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

 

8.     Przedmiotem konkursu ofert jest:

a)     realizacja programu zdrowotnego (zadania nie objętego finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia), na rzecz osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków oraz ich bliskich – osób współuzależnionych – mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich i ich rodzin,

b)    rozszerzenie lokalnej oferty terapeutycznej odnoszącej się do uzależnienia od narkotyków, uzależnienia krzyżowego, politoksykomanii oraz terapii substytucyjnej,

c)     poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Szczecin,

d)    wprowadzenie w procesie terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej.

Przewidywana szacunkowa liczba świadczeń wyniesie 200.

 

9.     Kryteriami oceny merytorycznej będą:

a)     zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom – użytkownikom narkotyków i ich bliskim,

b)    jakość i nowatorskość proponowanych programów: terapeutycznego, post terapeutycznego oraz readaptacyjnego,

c)     specjalistyczne i interdyscyplinarne kwalifikacje kadry włączonej w realizację programu zdrowotnego, 

d)    sposób rekrutacji pacjentów, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich,

e)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oraz efektywności wykorzystania,

f)     analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim, z uwzględnianiem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

10.  Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 

11.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.

 

12.  Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

13.  Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

14.  Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15.  Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej u Pani Anny Lisicy, pok. 336 H, w godz.: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, tel. (91) 424 5678 e-mail: alisica@um.szczecin.pl

 

 

W wyniku postępowania konkursowego  wybrano na realizatora programu:

1. SPS ZOZ „Zdroje”, Szczecin ,ul .Mączna 4

Kwota dofinansowania: 39 950 zł brutto.


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2010/05/14, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2011/08/31 13:00:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2011/08/31 13:00:33 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2011/05/19 13:59:04 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:51:42 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2010/05/14 12:46:42 nowa pozycja