Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV/TD/01/2012
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i negatywnym skutkom alkoholizmu
Termin składania:
2012/08/27
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
oraz zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XVI/450/12 z dnia 20 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
  2. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXI/600/12 z dnia 16 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
  3. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
  4. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm)
  5. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654).

 

1.    Nazwa zadania: program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

 

2.    Rodzaj zadania: zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom alkoholizmu.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
 68 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt osiem tysięcy).

 

4. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r.

 

5.    Termin i miejsce składania ofert: do dnia 27.08.2012 r. do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesantów, pok. 62.

            Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko w obecności komisji konkursowej”. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

           

6.    Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 29.08.2012 r. godz. 10.00, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych, pok. 336G.  

 

7.    Oferta powinna zawierać:

a)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

b)    dane o oferencie, tj.:

- nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

- imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu

c)  określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,

d) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,

e) proponowaną kwotę należności na realizację zamówienia, wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów,

f)   proponowany czas trwania umowy,    

g)    określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,

h)    szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji zadania, oraz sposób jego ewaluacji,

i)      opis przewidywanych rezultatów wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,

j)      informację o podmiotach przewidzianych do współpracy,

k)    opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego

      zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

 

8.    Przedmiotem konkursu ofert jest:

a)    realizacja programu zdrowotnego tj. dodatkowego programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych oraz ich bliskich – mieszkańców Szczecina, zadań nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

b)    rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich eksperymentujących z alkoholem, nadużywających i uzależnionych, współuzależnionej młodzieży oraz ich bliskich, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

c)    realizacja programu zdrowotnego post terapeutycznego tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej – mieszkańców Szczecina, świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

d)    wprowadzenie w procesie terapii podtrzymującej elementów readaptacji społecznej oraz opieki nad dziećmi rodziców przebywających na sesjach terapeutycznych.

                  Przewidywana szacunkowa liczba świadczeń wyniesie 100.

 

9.    Kryteriami oceny merytorycznej będą:

a)    jakość i nowatorskość proponowanych programów: terapeutycznego, post terapeutycznego oraz readaptacyjnego,

b)    specjalistyczne i interdyscyplinarne kwalifikacje kadry włączonej w realizację programu zdrowotnego, 

c)    sposób rekrutacji pacjentów, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich,

d)    przyspieszenie podjęcia terapii odwykowej jako m.in. rezultatu procedury motywowania do podjęcia leczenia pacjentów ze stwierdzonym zespołem zależności alkoholowej,

e)    zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym i współuzależnionym,

f)     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oraz efektywności wykorzystania,

g)    analiza i ocena wykonania zadań zleconych zakładowi w okresie poprzednim, z uwzględnianiem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

10.  Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 

11.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Szczecin a podmiotem.

 

12.  Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

13.  Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

14.  Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

15.   Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne  o przedmiocie konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Spraw Społecznych u Pani Tatiany Duklas – pok. 336J, w godz.: poniedziałek – piątek 7.30-15.30,  tel. 91 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl

 

 

Dotację na realizację konkursu na program zdrowotny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi otrzymują następujące placówki:

1)  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „Zdroje”; ul. Żołnierska 55 w Szczecinie w kwocie 32 000,- zł;

2)  Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Ostrowska 7 w Szczecinie w kwocie 25 000,- zł;

3)  Niepubliczny ZOZ Poradnia Psychologiczno-Społeczna, ul. Szczerbcowa 1 w Szczecinie w kwocie 11 000,- zł.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/08/06, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/06/26 08:28:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/06/26 08:28:38 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/09/17 10:55:08 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/06 13:18:15 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/06 13:08:13 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/08/06 13:07:40 nowa pozycja