Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.2.2019.WP
Nazwa zadania:
wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”
Rodzaj zadania:
Konkurs ofert na wybór realizatora
Termin składania:
2019/06/13
Konkursy unieważnione:
Nie

 W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.2.2019.WP

 wybrano  na  realizatorów programu polityki zdrowotnej  pn. „ Zapobieganie grypie  i  jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia
zameldowanych w Szczecinie”  ( urodzeni  do końca 1954 roku), na podstawie Oświadczenia woli  Prezydenta Miasta Szczecin 
nr 1-WSS-I.3.2019 z dnia 03.07.2019 r.

 Podmioty wyłonione w konkursie ofert:

1. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W.Fabian Spółka Jawna
    ul.Chopina 22 i ul.Kadłubka 10-11 w Szczecinie,
    z finansowaniem programu na łączną kwotę -209 990,00 zł brutto.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
    ul.Wyspiańskiego 24 w Szczecinie,
    z finansowaniem programu na łłączną  kwotę - 90 000,00 zł brutto.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.2.2019.WP na wybór realizatora zadania
w zakresie promocji i ochrony zdrowia
– program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie  i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”,
zwanego dalej ,,Programem”.

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510  z póź. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zm.).

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia –   program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób
po 65 roku życia zameldowanych  w Szczecinie” (tj. urodzeni do końca 1954 roku i zameldowani w Szczecinie) zgodnie z warunkami  szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem
finansowania
na jego realizację.
 

1).Zadanie: szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie (tj. urodzeni do końca 1954 roku i zameldowani w Szczecinie).

2).Organizatorem konkursu jest  Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta szczecin, z siedzibą przy ul.Armii Krajowej 1 w Szczecinie.
 

2. Adresaci Konkursu.
    
Udział   w  postępowaniu  mogą  brać  podmioty  lecznicze   w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o   działalności  leczniczej  oraz  osoby  fizyczne 
    prowadzące  działalność  gospodarczą  obejmującą   przedmiot  postępowania.

 3.Beneficjenci programu:
    
Mieszkańcy Szczecina  w wieku 65 lat i powyżej i zameldowani w Szczecinie((tj. urodzeni do końca 1954 roku).

 4.Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2019r. 

 5.Wykaz zadań i zasady 
ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane  w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące
    załącznik nr 1 (Szczegółowe warunki konkursu)  do niniejszego  ogłoszenia.
 

6. Termin i sposób składania ofert:
    kompletne  oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.  w  Kancelarii  Poczty  w  Biurze Obsługi  Interesantów   
    Urzędu  Miasta  Szczecin   przy   pl. Armii  Krajowej  1 w  Szczecinie,  pokój 62  lub  przesłać  drogą  pocztową  na  ww. adres  (o terminie wpływu  nie  decyduje  data  
    stempla  pocztowego, lecz  data   wpływu oferty  w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.).
    Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta,  nazwą i numerem postępowania  (konkurs  ofert  nr WSS.I.2.2019.WP oraz  napisem  
    „Otwarcie  kopert  tylko  w obecności komisji konkursowej”.
    Oferenci  zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników oraz opatrzone  podpisem i pieczątką osób uprawnionych do reprezentacji  oferenta.
    Uprawnienie  to  powinno  być udokumentowane stosowną Uchwałą lub  upoważnieniem właściwego organu lub opisem w Krajowym Rejestrze  Sądowym.

     Do oferty należy  dołączyć następujące załączniki:
  1)Formularz   zgłoszeniowy  będący  załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z  dołączonymi
      kopiami    dokumentów:
 a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 b
wypis z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  wydruk  z Centralnej  Ewidencji  i Informacji  o Działalności  Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny;
 c) statut oferenta,
 d) decyzję w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany);
 e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 f)  polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności  cywilnej  za szkody wyrządzone  w  związku  z  udzielaniem świadczeń  zdrowotnych ważna w  okresie wykonywania
     umowy  bądź   zobowiązanie   oferenta   do   zawarcia   umowy   ubezpieczenia   od  odpowiedzialności   cywilnej    lub   jej  przedłużenia,  w  przypadku
      gdy  termin  ubezpieczenia   wygasa  w  trakcie  wykonywania  umowy.
2) Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia.

3)
Oświadczenia  dotyczące:
a) zapoznania   się   z   treścią   ogłoszenia   i   szczegółowymi   warunkami   konkursu;
b) liczby i kwalifikacji  zawodowych  osób  udzielających  świadczeń określonych  w ramach zadania objętego  postępowaniem  konkursowym;

c) spełnienia  wszystkich  wymagań  zawartych w szczegółowych  warunkach konkursu;
d) zgodności   danych   zawartych  w   formularzu  ofertowym   ze   stanem  faktycznym i prawnym;  
e) podpisania umów o współpracy z podwykonawcami  zadania;
f)  potwierdzenia   faktu,   że   świadczenia   zdrowotne  będące  przedmiotem  niniejszego konkursu  nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
g)oświadczenia, że  zaoferowana  szczepionka  przeciw grypie  jest  aktualna  w  sezonie epidemiologicznym  2019/2020 posiada  ważne  pozwolenie  na  dopuszczenie
jej do obrotu  na  terenie RP  lub  pozwolenie wydane  przez  Radę  UE lub  Komisję  Europejską  zgodnie z  art. 3  ust. 1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia 6  września  2001 r. Prawo farmaceutyczne;
h) informacji pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały opisane w ofercie w przedmiocie: zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wycofanie tych zgód.

4). Opis  sposobu  realizacji  zadania  zgodnie  ze  szczegółowymi   warunkami  konkursu   wraz  z   tygodniowym  harmonogramem pracy wskazującym dni i godziny i miejsce/miejsca 
w  których realizowany będzie Program.

5).  Oferty nie spełniające  wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.   Dopuszcza  się  oferty  zawierające drobne uchybienia formalne
pod warunkiem  ich  uzupełnienia w  terminie do następnego  dnia  po  powiadomieniu  o  niekompletności  oferty.

6).  Termin, tryb  i  kryteria  rozpatrywania  ofert.  Rozstrzygnięcie  ofert  nastąpi  w  terminie  1 miesiąca  od daty   zakończenia   składania   ofert.  Złożone   w  konkursie  oferty
przekazywane   są   do   Wydziału    Spraw   Społecznych,  następnie   kierowane  są   pod  obrady  Komisji  Konkursowej. Komisja  po  dokonaniu  oceny  ofert   pod  względem
 formalnym, zgodnie  z  przytoczonymi  niżej   kryteriami  wybierze  najlepsze  oferty.  

7. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów: 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów
do uzyskania

                  1

Planowana liczba osób objętych programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

0 – 20 pkt.

                2

Posiadane zasoby  kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji  programu

0 – 20 pkt.

3

Dostępność do szczepień (liczba gabinetów szczepień spełniające określone przepisami wymagania techniczne  i sanitarne  w  lewobrzeżnej  i  prawobrzeżnej  części  Szczecina, w tym:  dni i godziny realizacji szczepień w ramach programu)

0 – 20 pkt.

4

Cena jednostkowa szczepienia przeciwko grypie, w tym: zakupu preparatu szczepionkowego, przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do  szczepienia  i usługi szczepienia 

0 – 20 pkt.

5

Liczba zadeklarowanych mieszkańców Szczecina urodzonych do końca 1954 r. do lekarza/lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w poszczególnych POZ-ach wskazanych w ofercie

0 – 20 pkt.

6

Proponowane działania w ramach akcji  informacyjno-edukacyjnej w zakresie realizacji programu

0 – 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 120 pkt. 

8. Ogłoszenie  o  zakończeniu  postępowania  konkursowego  i  jego  wyniku odbędzie  się poprzez umieszczenie   informacji w   Urzędzie  Miasta  Szczecin na  stronie  internetowej  
w  Biuletynie   Informacji   Publicznej http://bip.um.szczecin.pl  

9. Prezydent  Miasta Szczecin  zastrzega  sobie  prawo  bez  podania  przyczyny  do zmiany warunków konkursu,  przesunięcia   terminu  składania   ofert,  odwołania   konkursu,
zamknięcia konkursu  bez  wyboru oferty   oraz  nie rozstrzygnięcia konkursu.

10. W  toku  dokonywania oceny prawidłowości formalnej  złożonych  ofert,  Komisja  Konkursowa  może zażądać  udzielenia  przez  oferentów  wyjaśnień  dotyczących  zawartości
 złożonych  przez  nich  ofert.

 11.Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

 12.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie   gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 13.Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

 14.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 15.Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie o wysokości przyznanych  środków finansowych na realizację zadania.

 16.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą  Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 17.Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 18.W  zakresie  nieuregulowanym   w  ustawie,  o  której  mowa  w  ust. 17,do  trybu  przeprowadzenia  konkursu   ofert  i  zawarcia  umów  na  realizację  programu   polityki   zdrowotnej
   stosuje   się   odpowiednio   przepisy   Kodeksu cywilnego.

 19.Warunkiem   przekazania  środków  finansowych  jest  zawarcie  umowy  pomiędzy  Gminą  Miasto  Szczecin  a   Podmiotem  oraz  przedstawienie   sprawozdania   merytoryczno - finansowego 
 z   wykonania   programu  (ramowy wzór umowy stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

 20.Realizator  zadania  ponosi  odpowiedzialność  za ewentualne  szkody wyrządzone przy  realizacji  programu,    w  tym  również  za  szkody  wyrządzone   przez   podwykonawców.

 21.Wysokość  środków  finansowych  przeznaczona  ze  strony Urzędu Miasta Szczecin na  realizację całego  zadania (programu) w  2019 roku wynosi  300  000,00 zł brutto ( trzysta tysięcy złotych brutto).

 22.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami  oraz  do  udzielania  szczegółowych  informacji  w  przedmiocie  postępowania  konkursowego  jest   p. Wioletta    Perzyńska  -  Główny  Specjalista
   w   Wydziale   Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Szczecin,  pok.336 I,  tel. 91 4245 674,  e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych Urzad Miasta Sczecin, wytworzono: 2022/02/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/02/09 13:56:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:56:51 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:52:47 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/03 15:15:56 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/03 15:01:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/03 14:45:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/07/03 14:32:27 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/05/24 09:43:53 nowa pozycja