Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/1/2009
Nazwa zadania:
Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV
Rodzaj zadania:
usługa w zakresie ochrony zdrowia w postaci szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - podanie trzech dawek szczepionki SILGARD zakupionej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (w skrócie WZiPS) 370 dziewczynkom urodzonym w 1997r., wskazanym przez WZiPS.
Termin składania:
2009/01/28
Konkursy unieważnione:
Nie

 

 

 

         

Nr konkursu:                WZiPS-IV/WP/1/2009

Nazwa zadania:           ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV                

                                  Typ 6,11,16,18 (szczepionką SILGARD) dla 370 dziewczynek urodzonych w 1997r.”

Rodzaj zadania:                     konkurs ofert

 

Termin składania ofert:                         2009/01/28

 

Ogłoszenie konkursu ofert

 

Prezydent Miasta Szczecin

 

na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.      z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr210, poz. 2135 ze zm.)ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zakładom opieki zdrowotnej wykonania zadania publicznego wraz 

z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 

1. Nazwa zadania: ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV

                                        typ 6,11,16,18 (szczepionką SILGARD) dla 370

                                       dziewczynek urodzonych w 1997r.”.

2. Cel zadania: obniżenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy.

3. Zakres zadania: usługa w zakresie ochrony zdrowia w postaci szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - podanie trzech dawek szczepionki SILGARD zakupionej przez Wydział Zdrowia       i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (w skrócie WZiPS) 370 dziewczynkom urodzonym w 1997r., wskazanym przez WZiPS.

4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 września 2009r.

5. Termin i miejsce składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do 28.01.2009r. do godz. 15 .00.

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność podmiotu do spełnienia warunków określonych w konkursie, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) lub przesłać na adres - Urząd Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz napisem ”otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Konkursowej”.

Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

6. Termin dokonania wyboru oferty: posiedzenie Komisji Konkursowej rozpocznie się 29.01.2009r.

o godz.10:00 w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 336G.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazane zostaną pod obrady Komisji Konkursowej, która zaopiniuje oferty i sporządzi dla Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta protokół wyboru oferty. Prezydent lub Zastępca Prezydenta zawiera z podmiotem/podmiotami wyłonionym w Konkursie umowę/umowy na realizację zadania publicznego.                         

 Oferta na realizację zadania powinna zawierać obowiązujące składniki określone
w § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca1998 r.
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93,                                     poz. 592) oraz :

a)    nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy na wykonanie zadania,
b)    informacje na temat osób upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty            (imię    i nazwisko oraz telefon kontaktowy),
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1)    Cena jednostkowa usługi wynikająca ze szczegółowego kosztorysu,
2)    Szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem, szczegółowy harmonogram realizacji zadania.
3)    Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem,
4)    Doświadczenie w realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu,
5)    Przewidywane efekty realizowanego zadania,   
6)    Dotychczasowa działalność podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania oraz jej efekty,
7)    Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r.      (Dz. U. Nr 237, poz. 2018 z późn. zm).
 
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a wyłonionym podmiotem/podmiotami.
9. Prezydent Miasta lub Zastępca Prezydenta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10. Treść ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, nazwa zadania: ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typ 6,11,16,18 dla 370 dziewczynek urodzonych          w 1997r.”
     opublikowana zostanie w:
-        Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
-        Gazecie Wyborczej Szczecin,
-        Kurierze Szczecińskim,
-        na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

Uwaga! Oferty podmiotów, które będą niekompletne zostaną automatycznie odrzucone.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych informacji o przedmiocie konkursu jest Pani Wioletta Perzyńska, Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, tel.(91) 42 45 674, pok. 337 B,
e-mail: wperzyn@.szczecin.pl

 

Załącznik Nr 1
 
 
 
 
Oświadczenie
 
 
..................................................działając w imieniu oferenta .....................................
oświadczam, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie
Nr WZiPS-IV/WP/1/2009 zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin na realizację zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
- ,,Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Typ 6, 11, 16, 18 (szczepionką SILGARD) dla          370 dziewczynek urodzonych w 1997r.”
 
 
  
 
 
Załącznik Nr 2
 
 
 
Dane o oferencie 
 
 
 
Nazwa oferenta:
 
Siedziba Zakładu:
 
Adres:
 
Tel., fax, e-mail:
 
Nr NIP:
 
Osoba reprezentująca zakład:
 
Koordynator programu:
 
Nr wpisu do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej:
 
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
 
Nr rachunku Bankowego:
 
 
 

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/01/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Marta Giezek, dnia: 2009/08/14 13:34:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Giezek 2009/08/14 13:34:16 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2009/08/14 13:24:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2009/01/14 15:57:12 nowa pozycja