Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.1.2021.WP
Nazwa zadania:
Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie
Rodzaj zadania:
konkurs ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Termin składania:
2021/07/09
Konkursy unieważnione:
Nie

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.1.2021.WP

wybrano na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„ Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” (urodzeni do końca 1956 roku),
na podstawie Oświadczenia woli  Prezydenta Miasta Szczecin nr 1-WSS-I.1.2021.WP  z dnia 09.07.2021 r.

 Podmioty wyłonione w konkursie do realizacji  przedmiotu konkursu ofert  Nr WSS-I.1.2021.WP w 2021 r.:

1. Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Szczecinie, z finansowaniem programu na łączną kwotę – 177 360,00 zł brutto;

2. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej  W. Fabian Spółka Jawna w Szczecinie,  z finansowaniem programu na łączną  kwotę – 198 000,00 zł brutto;

3. Przychodnie Medycyny Rodzinnej ,,SZAFERA”  w Szczecinie, z finansowaniem programu na łączną  kwotę – 272 000,00 zł brutto;

4. Centrum Medyczne ,,VITA” Sp. z o.o. w Szczecinie,  z finansowaniem programu na łączną  kwotę – 30 000,00 zł brutto.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza  konkurs ofert  nr  WSS-I.1.2021.WP  na  wybór  realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” w 2021 roku,
zwanego dalej ,,Programem”.

 

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, w 2021 roku (tj.:mieszkańcy Szczecina urodzeni do końca 1956 roku  i  zameldowani  w  Szczecinie, 
nie  ma  znaczenie miejsce deklaracji do lekarza POZ w Szczecinie) zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z póź. zm.) oraz art. 114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2021r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711).

 1).Zadanie: szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia  zameldowanych  w  Szczecinie,  w  2021 roku  (tj. urodzeni do końca 1956 roku i zameldowani w Szczecinienie  ma  znaczenie miejsce deklaracji do lekarza POZ w Szczecinie).

 2).Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Szczecin,  z   siedzibą   przy  pl. Armii  Krajowej  1 w  Szczecinie.

 2. Adresaci Konkursu Udział   w  postępowaniu  mogą  brać  podmioty  lecznicze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2021  r. o   działalności  leczniczej  - Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które mają  umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i spełniają wymogi  do szczepień)
oraz  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  obejmującą   przedmiot  postępowania.

 3.Beneficjenci  Programu:Mieszkańcy Szczecina  w  wieku 65 lat  i powyżej i  zameldowani  w Szczecinie  (tj. urodzeni  do  końca  1956 rokunie  ma  znaczenie miejsce deklaracji do lekarza POZ w Szczecinie).

 4.Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2021 r.

 5.Wykaz zadań i zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 (Szczegółowe warunki konkursu)  do niniejszego  ogłoszenia.

 6. Termin i sposób składania ofert: kompletne  oferty wraz  z  załącznikami, należy składać  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24.06.2021 r.,
1) za pośrednictwem poczty:  na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data  wpływu oferty do Urzędu w terminie do dnia 24.06.2021 r.);
2)za  pośrednictwem  skrzynki   podawczej  umiejscowionej  w  Urzędzie  Miasta  Szczecin  pl. Armii  Krajowej  1(w  nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24.06.2021r., z przesłaniem na adres e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl, informacji o złożeniu oferty konkursowej do ww. skrzynki podawczej).
Oferta  musi  być  złożona  w   zamkniętej   kopercie,  opatrzonej   pieczątką   oferenta   i  numerem   postępowania konkursowego  (konkurs  ofert  nr WSS.I.1.2021.WP   oraz  napisem  „Otwarcie  kopert  tylko  w obecności   komisji   konkursowej”. Oferenci   zobowiązani  są  do  ponumerowania  każdej   strony  oferty
i  wymaganych   załączników   oraz opatrzone  podpisem   i  pieczątką   osoby  uprawnionej  do  reprezentacji oferenta.  

Z ogłoszeniem o konkursie ofert można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecin.pl (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50217.asp).

  Do oferty należy  dołączyć następujące załączniki:
   1)Formularz  zgłoszeniowy  będący załącznikiem  nr  2 do niniejszego ogłoszenia wraz   z   dołączonymi  kopiami     dokumentów:

 a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

 b) wypis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  wydruk  z  Centralnej   Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności     Gospodarczej;
    c) statut oferenta,
    d) decyzję w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany);
    e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
    f) polisa  ubezpieczeniowa  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody wyrządzone w  związku  z  udzielaniem   świadczeń zdrowotnych  ważna  w okresie  wykonywania umowy  bądź  zobowiązanie oferenta  do  zawarcia   umowy  ubezpieczenia   
       od   odpowiedzialności   cywilnej  lub  jej   przedłużenia,   w   przypadku   gdy  termin    ubezpieczenia  wygasa  w  trakcie  wykonywania  umowy.
2) Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia.

3) Oświadczenia  dotyczące:

    a) zapoznania się z   treścią   ogłoszenia   i   szczegółowymi   warunkami   konkursu;
    b)liczby  i  kwalifikacji  zawodowych  osób  udzielających  świadczeń  określonych  w ramach zadania objętego    postępowaniem  konkursowym;
    c) spełnienia  wszystkich  wymogów  lokalowych i  wyposażenia niezbędnego  do realizacji  Programu  zgodnie    z wymaganiami ustawowymi;
    d)spełnienia wszystkich  wymagań  zawartych w szczegółowych  warunkach konkursu;   
    e)zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym;          
    f)podpisania umów o współpracy z podwykonawcami  zadania;
    g) potwierdzenia  faktu, że   świadczenia  zdrowotne  będące   przedmiotem konkursu   nie  będą finansowane   przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia   w ramach zakupu szczepionki (recepta);   
  
 h)oświadczenia, że zaoferowana  szczepionka  przeciw  grypie  jest  aktualna  w  sezonie   epidemiologicznym    2021/2022  posiada  ważne  pozwolenie  na  dopuszczenie  jej  do  obrotu  na   terenie  RP   lub  pozwolenie
    wydane  przez  Radę  UE  lub  Komisję  Europejską zgodnie z  art. 3  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  6 września     2001 r. Prawo  Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z poźn. zm.);
  
 i)informacji pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały opisane  w  ofercie  w przedmiocie: zgody  na przetwarzanie danych osobowych i na wycofanie tych  zgód;
    
 j)oświadczenie o sposobie rozliczania (podmiot jest/ nie jest  podatnikiem podatku VAT);
    k)oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, urzędu skarbowego i Gminy Miasto Szczecin.
 
4). Opis  sposobu realizacji  zadania zgodnie  ze szczegółowymi  warunkami  konkursu  wraz  z  harmonogramem    pracy    wskazującym  dni   i   godziny   i  miejsce,  w  których realizowany   będzie  Program   (z zachowaniem
     wszelkich zasad bezpieczeństwa w czasie   pandemii COVID-19).

7. Oferty nie  spełniające wymogów określonych  w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

Dopuszcza się  oferty  zawierające  drobne  uchybienia  formalne   pod   warunkiem   ich  uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności  oferty.

 8. Termin, tryb  i  kryteria  rozpatrywania  ofert. Rozstrzygnięcie   ofert  nastąpi   w   terminie 1  miesiąca  od  daty     zakończenia składania ofert.  Złożone  w  konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych,   następnie   kierowane   są   pod   obrady  Komisji   Konkursowej.  
     Komisja   po  dokonaniu  oceny  ofert   pod     względem  formalnym,  zgodnie   z    przytoczonymi   niżej    kryteriami   dokona   wyboru  Ofert   i   przekaże
     Prezydentowi Miasta Szczecin protokół z posiedzenia Komisji.
     

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów
do uzyskania

                  1

Planowana liczba osób objętych Programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

0 – 20 pkt.

2

Cena jednostkowa szczepienia przeciwko grypie, w tym z wyszczególnieniem kosztów: zakupu preparatu szczepionkowego, przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do  szczepienia  i usługi szczepienia 

0 – 20pkt.

3

Proponowane działania informacyjno-edukacyjne oraz forma  zapraszania pacjentów do udziału w Programie

0 – 20pkt.

4

Posiadane zasoby  kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji  Programu

0 – 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 80 pkt.

 10. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego  i  jego wyniku  odbędzie  się   poprzez   umieszczenie    informacji    w   Urzędzie   Miasta    Szczecin    na    stronie   internetowej    w    Biuletynie   Informacji   Publicznej   http://bip.um.szczecin.pl  

 11. Prezydent   Miasta  Szczecin  zastrzega   sobie  prawo  bez  podania  przyczyny   do   przesunięcia    terminu   składania    ofert,   odwołania   konkursu,  zamknięcia   konkursu   bez   wyboru  oferty   oraz  nie  rozstrzygnięcia konkursu.

 12. W  toku  dokonywania   oceny  prawidłowości    formalnej   złożonych  ofert,  Komisja  Konkursowa może zażądać udzielenia  przez Oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości  złożonych  przez  nich  ofert,jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu ofert Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

Odwołanie dotyczący rozstrzygnięcia konkursu oferent może wnieść w ciągu 7 dni od dnia od dnia ogłoszenia  rozstrzygnięcia konkursu ofert  przez  Prezydenta Miasta Szczecin. Z ogłoszeniem o konkursie ofert można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecin.pl(http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50217.asp).

 13.Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.
 

14.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.
 

15.Oferent związany jest ofertą do dnia 30.11.2021 r.

 16.Podmiot,którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie o wysokości przyznanych środków finansowych na realizację zadania.

 17.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą  Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 18.Do  postępowania  konkursowego  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2004 r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Otwarcie  złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2021 r. godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

 19.W  zakresie  nieuregulowanym w ustawie, o  której   mowa  w  ust. 18, do   trybu  przeprowadzenia  konkursu  ofert   i  zawarcia  umów   na   realizację   Programu   stosuje    się    odpowiednio   przepisy   Kodeksu cywilnego. 

20.Warunkiem  przekazania   środków   finansowych jest   zawarcie   umowy pomiędzy  Gminą Miasto   Szczecin,   a   Podmiotem  oraz   przedstawienie    sprawozdania   merytoryczno – finansowego  z   wykonania     Programu
(co stanowi ramowy wzór umowy, w tym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
 

21.Realizator  zadania  ponosi  odpowiedzialność  za ewentualne  szkody wyrządzone przy realizacji  Programu, w tym również za szkody wyrządzone przez   podwykonawców. 

22.Wysokość  środków finansowych przeznaczona   ze  strony  Urzędu  Miasta  Szczecin na  realizację  całego  zadania /Programu  w  2021 roku  wynosi   680 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćset  osiemdziesiąt tysięcy  złotych). 

23.Osobą uprawnioną do  kontaktów z  oferentami  oraz do udzielania szczegółowych  informacji   w  przedmiocie postępowania   konkursowego  jest  p. Wioletta  Perzyńska   Główny  Specjalista  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,  
pok.336 B,  tel. 91 4245 674,  e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl.


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2021/07/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/02/09 13:55:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:55:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:53:11 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:51:46 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2021/07/09 11:37:41 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2021/06/07 09:41:47 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2021/06/07 09:34:41 nowa pozycja