Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
nie dotyczy
Nazwa zadania:
„Ja i moje hobby”
Rodzaj zadania:
Konkurs plastyczny
Termin składania:
2009/11/23
Konkursy unieważnione:
Nie

Zwycięscy konkursu plastycznego
pt. ,,Ja i moje hobby” :

I Miejsce Emilia  lat 13
Świetlica Środowiskowa ,,Promyczek’’ ul.Obrońców Stalingradu 23 Szczecin.

II Miejsce Małgorzata  lat 10
Świetlica Środowiskowa ,,Caritas” ul. Przyjaciół Żołnierza 45 Szczecin.

III Miejsce Aleksandra  lat 13
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Świetlica Środowiskowa ul.Al.Piastów 74/1 Szczecin.

Wyróżnienie Natalia  lat 9
Świetlica Środowiskowa ,,Caritas” ul. Przyjaciół Żołnierza 45 Szczecin.

Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu Martyna  lat 8
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul.Ziemowita 6 Szczecin.

Wyróżnienie Marcin  lat 10
Świetlica Środowiskowa ,,Promyczek’’ ul.Obrońców Stalingradu 23 Szczecin.


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ja i moje hobby”

 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna będąca pod opieką wychowawców Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Miasta Szczecin. Dzieci i młodzież szkolna ma okazję za pomocą różnorodnych form plastycznych przedstawić swoje wymarzone i ulubione hobby, które może realizować w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zwycięskie prace plastyczne zostaną nagrodzone, nagrodami rzeczowymi i książkowymi.

 

I. Postanowienia ogólne:

 

Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie Gminy Miasto Szczecin w Świetlicach Socjoterapeutycznych .

 

Przedmiot konkursu:  praca plastyczna przedstawiająca wymarzone i ulubione hobby uczestnika konkursu.

pt. ,,Ja i moje hobby„

 

Organizator:            Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin

II. Cel konkursu

Głównym celem :

Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej beneficjentów Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Cele szczegółowe:

§  angażowanie  wychowawców i terapeutów do prezentacji dzieciom i młodzieży  szkolnej ciekawych form spędzania czasu wolnego,

§   kształtowanie  i umacnianie postawy odpowiedzialności za zdrowie,

§  zainteresowanie uczestników konkursu do szukania wymarzonego i ulubionego hobby.

 

III. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są beneficjanci Świetlic Środowiskowych.na terenie Gminy Miasto Szczecin

IV. Zakres tematyczny

Praca plastyczna powinna dotyczyć tematyki zdrowego stylu życia bez uzależnień od alkoholu i substancji  psychoaktywnych.

 

V. Zasady przeprowadzenia konkursu:

§   Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie – Załącznik nr 1.

 

§  Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane przez dzieci i młodzież szkolną:

         -  w technikach:, rysunek, malarstwo, wycinanki,

   -  format: A-4, A-3

-  materiał: papier, karton (mogą być kolorowe).

 

Autorem pracy plastycznej może być jedno dziecko lub grupa uczniów.

§  Sposób opisania prac konkursowych:

Do pracy dołączyć należy kopertę zawierającą zgłoszenie uczestnictwa beneficjenta Świetlicy Socjoterapeutycznej do uczestnictwa  w  konkursie Załącznik nr 1 do Regulaminu

(imię i nazwisko uczestnika, nazwa placówki wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna lub  wychowawcy z placówki). Nie należy tych informacji umieszczać bezpośrednio na pracy konkursowej.

 Prace konkursowe muszą zostać opatrzone godłem. Godło jest to symbol (np.: znak graficzny, ciąg cyfrowo-literowy) umieszczany na rewersie pracy oraz na kopercie.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).

VI. Miejsce konkursu:  Świetlice  Środowiskowe i Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

VII. Etapy konkursu:

- I etap konkursu: (kierownik  placówki wraz  z wychowawcami  i  podopiecznymi wyłania trzech laureatów, a wybrane prace przekazuje osobiście lub przesyłką na adres wskazany w punkcie VIII regulaminu konkursowego),

 - II etap konkursu: (organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową składającej się z przedstawiciela z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Wydziału Oświaty

oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

VIII. Termin składania prac: do 23 listopada 2009 godz. 15.00

Każda zgłoszona do udziału w konkursie plastycznym placówka, może przesłać maksymalnie 3 prace plastyczne (liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru  przesyłki w Biurze Obsługi Interesantów sala 62- Kancelaria Poczty) adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl.Armii Krajowej 1, 70- 497 Szczecin

z dopiskiem konkurs - „Ja i moje hobby

 

osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczące konkursu :

Wioletta Perzyńska

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, tel.091 4245674, pokój 336K III piętro; e-mail:perzyn@um.szczecin.pl

IX. Wyłonienie zwycięzców konkursu, nastąpi w terminie do 30 listopada 2009 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału  Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

X. Kryteria oceny

Prace oceniane będą pod względem:

- zgodności z tematem,

- czytelności i komunikatywności dla odbiorcy,

- estetyki pracy

XI. Zasady nagradzania

§  Liczba laureatów: 3 laureatów (I, II, III miejsce).

§  Liczba wyróżnień wg uznania komisji konkursowej .

§  Rodzaj nagród: nagrody rzeczowe dla trzech laureatów konkursu, dyplomy uznania dla wszystkich uczestników konkursu.

W przypadku, gdy autorami zwycięskich pracy będzie grupa podopiecznych – nagroda będzie miała charakter zespołowy a nie indywidualny dla każdego z członków grupy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni e-mailem do dnia 4 grudnia 2009r.

X. Informacja:

§  Załącznik Nr 1  Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym ,, Ja i moje hobby”

§  Załącznik Nr 2    „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”.

§  Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich swoich prac na rzecz organizatora konkursu.

 

W załączeniu:

§  Załącznik Nr 1- Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym ,, Ja i moje hobby”

§  Załącznik Nr 2 -„Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczecin, dn....................................2009r.

Karta  zgłoszeniowa  do  udziału  w  konkursie

 

..............................................................................................................................................................................................................                    (podać proszę  tytuł  konkursu)

 

1)...........................................................................................................................................................................................................                   (nazwa i dane adresowe placówki zgłoszonej  do konkursu)

 

2)........................................................................................................................................................................................................... (nazwisko  i  imię  uczestnika-ów  konkursu (wiek)

 

3)........................................................................................................................................................................................................... (liczba i oznaczenie zgłoszonych prac)

 

4)...........................................................................................................................................................................................................              (nazwisko opiekuna lub  wychowawcy z placówki

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat

na udział w konkursie plastycznym „Ja i moje hobby”

 

Szczecin, dnia...........................2009r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany(a), jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na udział...................................................................                                       (nazwisko uczestnika)

w Konkursie Plastycznym  „Ja i moje hobby’’ na zasadach określonych w Regulaminie.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości zgłoszonego do konkursu uczestnika i nie narusza praw autorskich i jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów.

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczanie danych osobowych( uczestnika konkursu) na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z Konkursem i w pełni akceptuję jego warunki.

Dane osobowe zostały podane dobrowolnie.

 

 

......................................................................

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/10/07, odpowiedzialny/a: wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:29:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:29:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:28:15 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2009/12/01 13:31:14 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2009/10/07 14:12:52 nowa pozycja