Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.1.2016.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2016/04/29
Konkursy unieważnione:
Tak

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorazadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowiaprogram polityki zdrowotnej  pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 2015 poz. 1445.), art. 7ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1, 3 i 5
   oraz art.48bust.1 - 4 i 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 581
   z późn. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt. 1 i art. 115 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie polityki zdrowotnej –   program zdrowotny pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród  dzieci w wieku 8   lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"  zgodnie z warunkami    szczegółowymi konkursu wraz  z udzieleniem finansowania na jego realizację.

    1)Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, Wydział Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Szczecin  z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 2)Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze, o których mowa w art.4 ust.1   w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz. U.
    z 2015 r. poz. 618  z póź. zm.).

 3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r. (3 lata)

 4)Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania  zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
 do niniejszego ogłoszenia.

 5) Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów    Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej1. Oferenci  zobowiązani są  do
ponumerowania    każdej strony  oferty  oraz  wymaganych   załączników. Oferta   musi   być   złożona w  zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem
konkursu oraz napisem   „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 6)Termin składania ofert upływa w dniu  29 kwietnia 2016 r.

 

 

W związku ze złożonym protestem przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1    im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zgodnie z pkt. 8 oraz pkt. 11 treści ogłoszenia konkursowego  nr WSS-IV.1.2016.WP na realizację programu z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia  - program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród  dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”  
zamyka się konkurs  bez wyboru oferty. ( informacja została zamieszczona w dniu  07.06.2016r.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV.1.2016.WP na realizację zadania publicznego - program polityki zdrowotnej pn: „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”, dokonano wyboru następującej oferty:

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie  przy ul. Bolesława Śmiałego 33

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania w 2016 roku wynosi 350 000,00 zł brutto.                                                           
 Koszt  całości zadania na lata 2016-2018 wyniosą:  1 049 912,64 zł brutto   ( informacja została zamieszczona w dniu  23.05.2016r.) 


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/06/06, odpowiedzialny/a: Katarzyna Falbogowska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2018/11/07 08:22:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2018/11/07 08:22:38 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/06/09 13:34:50 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/06/07 15:44:59 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/06/07 15:42:28 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/06/07 15:39:35 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/06/07 15:36:47 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/05/23 15:35:05 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/04/01 14:05:36 nowa pozycja