Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/1/2008
Nazwa zadania:
Przedmiot konkursu: Realizacja programu zdrowotnego: Wczesne Wykrywanie Raka Płuc
Rodzaj zadania:
Konkurs ofert
Termin składania:
2008/01/21
Konkursy unieważnione:
Nie

Ogłoszenie konkursu ofert

Prezydent Miasta Szczecin

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zakładom opieki zdrowotnej wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc” dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w wieku 55-65 lat, którzy od co najmniej 20 lat wypalają
  min. 1 paczkę papierosów dziennie.
 2. Cel zadania: Zwiększenie wykrywalności wczesnych postaci patologii płucnych,
  w szczególności nowotworów złośliwych płuc.
 3. Zakres zadania: Przeprowadzenie programu zdrowotnego „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc” dla mieszkańców Miasta Szczecin w wieku 55-64 lat życia zgodnie z załączonymi materiałami informacyjnymi (zał. Nr 1):
  • zorganizowanie i prowadzenie Centrum Koordynacyjnego (zabezpieczenie sprzętu komputerowego, oprogramowania, oraz osób niezbędnych do obsługi programu i prowadzenia statystyki),
  • wykonanie badań tomografii klatki piersiowej,
  • zbieranie , opracowanie i przetwarzanie danych na potrzeby programu,
  • nawiązanie współpracy z lekarzami POZ w zakresie kierowania pacjentów na badania,
  • przygotowanie oraz wydruk materiałów informacyjnych, druków itp.,
  • przeprowadzenie akcji promocyjnej programu.
 4. Okres realizacji programu: lata 2008-2010.
 5. Maksymalna wysokość środków przeznaczona na realizację zadania:
  • w 2008 roku: 1 500 000 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy) - zgodnie budżetem Miasta Szczecin przyjętym na rok 2008 r. (płatne w czterech ratach),
  • w latach 2009 i 2010 wysokość środków każdorazowo będzie określana w budżecie Miasta
   Szczecin na te lata.
 6. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
 7. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 21.01.2008 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 337 B ub 336 EF. Ofertę należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityku Społecznej, Pl. Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin
  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Konkursowej”.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.01.2008 r. godz. 9.00 Urząd Miasta Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.
 9. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
  • nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  • kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,
  • deklarację gotowości realizacji całego programu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z programem „Wczesne Wykrywanie Raka Płuc”,
  • przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania,
  • opis i zakres zadania w tym: liczbę osób objętych programem, szczegółowy harmonogram realizacji zadania oraz sposób jego ewaluacji,
  • przewidywane efekty realizowanego zadania,
  • szczegółowy kosztorys,
  • informacja o podmiotach przewidzianych do współpracy ze szczegółowym zakresem ich zadań,
  • dotychczasową działalność podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania oraz efekty,
  • doświadczenie w realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu.
 10. Przy ocenie oferty pod uwagę brana będzie przedstawiona kalkulacja kosztów w odniesieniu
  do spodziewanych efektów zadania oraz ilości odbiorców.
 11.  Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za spełniającą kryteria, nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.
 12. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a wyłonionym podmiotem.
 13. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 14. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych informacji
  o przedmiocie konkursu jest Helena Borowska - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin 
  tel. 091 42 45 674 , pok. 337 B, e-mail: hborow@um.szczecin.pl

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/01/04, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2021/04/28 09:31:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2021/04/28 09:31:00 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:17:31 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:17:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/05 13:37:27 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2009/08/14 13:33:12 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2009/08/14 13:22:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/12 10:42:48 modyfikacja wartości
Helena Borowska 2008/01/04 08:35:30 nowa pozycja