Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-V/2/2008.
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Termin składania:
2008/10/24
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Uchwałą Nr XXII/582/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”,
  2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 05.179.1485
    z późn. zm.),
  3. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.),
  4. Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89
    z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.

2. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 30 000,- zł brutto (słownie złotych brutto: trzydzieści tysięcy).

4. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24 października 2008 r. do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesantów, pok. 62.
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na Adres: Urząd Miasta Szczecin,
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko
w obecności Komisji Konkursowej”. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

6. Termin i miejsce otwarcia kopert: 28 października 2008 r., godz. 10.00, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.

7. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego:
a) przedstawienie w ofercie danych oferenta, w tym: nazwy, siedziby zoz i nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,
c) przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania,
b) informacja o kwalifikacjach specjalistów włączonych w realizację zadania,
c) szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji oraz sposób jego ewaluacji,
d) przewidywane rezultaty wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,
e) kalkulacja przewidzianych kosztów,
f) informacja o podmiotach przewidzianych do współpracy,
g) opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

5. Przedmiotem konkursu ofert jest:
a) realizacja programu zdrowotnego na rzecz osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków – mieszkańców Szczecina, zadania nie objętego finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) rozszerzenie oferty terapeutycznej dostępnej w Szczecinie dla użytkowników narkotyków,
c) poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

6. Kryteriami oceny merytorycznej będą:
a) zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom – użytkownikom narkotyków,
b) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oszczędności oraz efektywności wykorzystania,
c) analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim,
z uwzględnianiem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

7. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.

9. Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

10. Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Tatiana Duklas – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 337C, tel. (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/10/09, odpowiedzialny/a: Tatiana Duklas, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/08/14 10:53:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/08/14 10:53:55 modyfikacja wartości
Kamila Trebiatowska 2008/10/09 13:57:54 nowa pozycja