Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-V/2/2008.
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Termin składania:
2008/10/24
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Uchwałą Nr XXII/582/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”,
  2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 05.179.1485
    z późn. zm.),
  3. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.),
  4. Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89
    z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.

2. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 30 000,- zł brutto (słownie złotych brutto: trzydzieści tysięcy).

4. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24 października 2008 r. do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesantów, pok. 62.
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na Adres: Urząd Miasta Szczecin,
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko
w obecności Komisji Konkursowej”. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

6. Termin i miejsce otwarcia kopert: 28 października 2008 r., godz. 10.00, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.

7. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego:
a) przedstawienie w ofercie danych oferenta, w tym: nazwy, siedziby zoz i nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,
c) przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania,
b) informacja o kwalifikacjach specjalistów włączonych w realizację zadania,
c) szczegółowy opis i zakres zadania w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji oraz sposób jego ewaluacji,
d) przewidywane rezultaty wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,
e) kalkulacja przewidzianych kosztów,
f) informacja o podmiotach przewidzianych do współpracy,
g) opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

5. Przedmiotem konkursu ofert jest:
a) realizacja programu zdrowotnego na rzecz osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków – mieszkańców Szczecina, zadania nie objętego finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) rozszerzenie oferty terapeutycznej dostępnej w Szczecinie dla użytkowników narkotyków,
c) poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

6. Kryteriami oceny merytorycznej będą:
a) zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom – użytkownikom narkotyków,
b) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oszczędności oraz efektywności wykorzystania,
c) analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim,
z uwzględnianiem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

7. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.

9. Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

10. Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Tatiana Duklas – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 337C, tel. (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/10/09, odpowiedzialny/a: Tatiana Duklas, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/08/14 10:53:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/08/14 10:53:55 modyfikacja wartości
Kamila Trebiatowska 2008/10/09 13:57:54 nowa pozycja