Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/MG/1/2009
Nazwa zadania:
Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2009/08/07
Konkursy unieważnione:
Nie

Ogłoszenie konkursu ofert
PREZYDET MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm. oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zakładom opieki zdrowotnej wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 1. Nazwa zadania: zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia
 2. Cel zadania: obniżenie liczby zachorowań na grypę oraz ograniczenie jej powikłań
 3. Zakres zadania: usługa w zakresie ochrony zdrowia – szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie
 4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.
 5. Wartość zadania: 145 000,00 zł (słownie zł: sto czterdzieści pięć tysięcy)
 6. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2009 r. do godz. 15.00
  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumenty pozwalające ocenić zdolność Podmiotu do spełniania warunków należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) lub przesłać na adres Urząd Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, Plac Armii Krajowej 1;
  70 – 456 Szczecin, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Podmiotu, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty w obecności Komisji Konkursowej”. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
 7. Termin dokonania otwarcia ofert: 10 sierpień 2009 r. godz. 10.00 Urząd Miasta Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G (III p.)
 8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
  W celu przeprowadzenia konkursu ofert Prezydent Miasta powołuje stosownym zarządzeniem komisję konkursową, pod której obrady przekazywane są oferty złożone w postępowaniu konkursowym. Komisja dokonuje następujących czynności: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają określone w postępowaniu warunki, odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub zgłoszone po terminie. Komisja wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość, kompleksowość i dostępność świadczeń oraz przedstawiają najkorzystniejszą cenę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Komisja może nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego wykonania zadania. Jeżeli w toku postępowania konkursowego wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może tę ofertę przyjąć. Z przebiegu postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który przedkłada Prezydentowi Miasta. Komisja zawiadamia Podmioty o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku na piśmie. Miasto zawiera z Podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania.
  Oferta na realizację zadania, niezależnie od podania przez Podmiot informacji obowiązkowych, określonych w § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592) powinna zawierać:
  1) oświadczenie Podmiotu o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2) dane o Podmiocie:
  a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej,
  b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa
  w art. 35 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
  c) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie zadania,
  d) osoby upoważnione do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy),
  3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
  4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określone świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia z kalkulacją elementów należności.
  Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
  1) cena jednostkowa usługi wynikająca ze szczegółowego kosztorysu (badanie lekarskie, kwalifikujące do szczepienia, szczepienie, koszt szczepionki)
  2) szczegółowy opis i zakres zadania w tym liczbę osób objętych zadaniem, szczegółowy harmonogram,
  3) informacje o kwalifikacjach osób wykonujących świadczenia zdrowotne (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
  a) prawo wykonywania zawodu,
  b) zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
  4) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
  5) warunki lokalowe i wyposażenie w sprzęt do realizacji zadania zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
  6) w celu zwiększenia dostępności do usługi medycznej dopuszcza się aby jedna oferta zawierała kilka miejsc udzielania świadczeń,
  7) doświadczenie w realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia
  w zakresie zadania będącego przedmiotem postępowania konkursowego,
  8) dotychczasową działalność Podmiotu oraz jej efekty w realizacji podobnego zadania,
  9) przewidywane efekty realizowanego zadania,
  10) przeprowadzenie we własnym zakresie promocji realizowanego zadania
  z jednoczesnym zamieszczeniem logo Miasta oraz informacji, że program jest
  w całości realizowany z Budżetu Miasta Szczecin,
  11) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
  19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 2018 z póź. zm.)
 9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert
 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Podmiotem,
 11. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania postępowania konkursowego oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 12. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty lub wyboru oferty w części.
 13. Podmiotom biorącym udział w postępowaniu konkursowym przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących postępowania konkursowego.
 14. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Szczecin w roku ogłoszenia postępowania konkursowego i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
  2008 r. – Falck Medycyna Sp. z o.o. w Szczecinie
  2008 r. –Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej,
  ul. Chopina 22 w Szczecinie - 78 300,00 zł.
 15. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
  pn.: zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zostanie ogłoszone w:
  - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miast Szczecin
  - Gazeta Wyborcza Szczecin
  - Kurier Szczeciński
  - Głoś szczeciński
  - Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

  UWAGA! Oferty Podmiotów, które będą niekompletne zostaną automatycznie odrzucone.

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami oraz do udzielania szczegółowych informacji o podmiocie jest Marta Giezek – Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia
  i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, tel. 091 42 45 672,
  e-mail: wss@um.szczecin.pl


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychonia Medycyny Rodzinnej 145000.00
udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/07/14, odpowiedzialny/a: Marta Giezek, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2011/05/10 12:15:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:15:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:14:51 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/05 13:34:51 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2009/08/14 09:21:33 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2009/07/14 12:21:07 nowa pozycja