Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/1/2012
Nazwa zadania:
Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2012/02/29
Konkursy unieważnione:
Nie

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WZiPS-IV/WP/1/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc” ofertę:

Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 11; 70-891 Szczecin.

W 2012 roku program jest  finansowany jest z Budżetu Miasta Szczecin  

 Kwota finansowania: 500 000,00 zł brutto

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU nr WZiPS-IV/WP/1/2012

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), art.114 - 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654)

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorazadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia program zdrowotny pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc”.

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2001 r. Nr. 112 poz. 654).

 

Przedmiotem konkursujest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – program zdrowotny p.n. „Wczesne wykrywanie nowotworów płuc” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 

Czas realizacji zadania :  od daty zawarcia umowy do 30.11.2012 r.

 

Wykaz zadań, zasady ich realizacjioraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  29 lutego 2012 r. o godz. 15.00.

 

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
 

 1. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów :
 2. wypis z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 3. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny
 4. statut oferenta,
 5. decyzja w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany),
 6. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.
   
 8. Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia
   
 9. Oświadczenia dotyczące :
 10. zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,
 11. liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających  świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,
 12. spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,
 13. zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,
 14. podpisania umów o współpracy z podwykonawcami programu,
 15. potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
   
 16. Opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu wraz z tygodniowym harmonogramem pracy wskazującym dni i godziny w których realizowany będzie program.

 

 

Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienie formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty.

 

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty.

 

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów :

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

Ilość osób objętych programem

0 – 40 pkt.

2

Ilość osób objętych badaniem tomografii klatki piersiowej

0 – 40 pkt.

3

Innowacyjność i skuteczność przyjętych metod badania preselekcjnego

0 – 40 pkt.

4

Doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych

0 – 20 pkt.

5

Ilość placówek dysponujących tomografem klatki piersiowej biorących udział w realizacji programu

0 – 10 pkt.

7

Koszt badania tomograficznego (klatki piersiowej)

0 – 20 pkt.

8

Koszty rzeczowe wykazane w poz. 7.3. formularza kalkulacji cenowej

0 – 10 pkt.

 

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku do publicznej wiadomości odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.szczecin.pl.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w sposób określony oferentom przysługuje prawo wniesienia do organizatora konkursu umotywowanego protestu.

 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym na drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Wioletta Perzyńska  - Inspektor Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 K,
tel. 91 42 45 674.

 

W załączeniu:

1)Załącznik Nr 1 - Warunki szczegółowe konkursunr WZiPS-IV/WP/1/2012

2) Załącznik Nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Informacje o Oferencie

3) Załącznik nr 3  FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WZiPS-IV/WP/1/2012 wybrano na realizatora programu zdrowotnego pn.: ,,Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc” ofertę:

Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 11; 70-891 Szczecin.

W 2012 roku program jest  finansowany jest z Budżetu Miasta Szczecin  

 Kwota finansowania: 500 000,00 zł brutto

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2012/02/13, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/06/05 08:00:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/06/05 08:00:43 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/13 14:50:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/13 14:43:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/03/13 14:42:22 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/29 09:28:54 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/29 09:25:26 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/20 15:19:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/20 14:38:28 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/20 14:32:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/02/20 14:27:06 nowa pozycja