Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.1.2020.WP
Nazwa zadania:
wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn: " Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie"
Rodzaj zadania:
konkurs ofert na wybór realizatora zadania
Termin składania:
2020/07/09
Konkursy unieważnione:
Nie

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.1.2010.WP

wybrano na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„ Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” (urodzeni do końca 1955 roku), na podstawie Oświadczenia woli  Prezydenta Miasta Szczecin nr 1-WSS-I.1.2020.WP  z dnia 22.07.2020 r.

 Podmioty wyłonione w konkursie ofert:

1. Poradnia Rodzinna - PAWLUS ul. Maciejewicza 25  w Szczecinie, z finansowaniem programu na łączną kwotę -7 500,00 zł brutto;

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul. B. Śmiałego 33 w Szczecinie,  z finansowaniem programu na łączną  kwotę – 333 350,00 zł brutto;

3. Przychodnie Medycyny Rodzinnej ul. Szafera 16-18 w Szczecinie  z finansowaniem programu na łączną  kwotę – 59 100,00 zł brutto;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza  konkurs ofert  nr  WSS-I.1.2020.WP  na  wybór  realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie  i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” w 2020 roku, zwanego dalej ,,Programem”.

1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”, w 2020 roku (tj. urodzeni do końca1955 roku i zameldowani w Szczecinie) zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 713), art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z póź. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 295 z póź. zm.).

1).Zadanie: szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia  zameldowanych  w  Szczecinie, w  2020 roku  (tj. urodzeni do końca 1955 roku i zameldowani w Szczecinie).

 2).Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą  przy  pl. Armii  Krajowej  1 w  Szczecinie.

2. Adresaci Konkursu Udział   w  postępowaniu  mogą  brać  podmioty  lecznicze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r. o   działalności  leczniczej  - Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które mają umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i spełniają wymogi do szczepień) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  obejmującą   przedmiot  postępowania.

 3.Beneficjenci programu: Mieszkańcy Szczecina w wieku 65 lat i powyżej i zameldowani w Szczecinie  (tj. urodzeni do końca 1955 roku).

4.Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2020 r.

5.Wykaz zadań i zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1 (Szczegółowe warunki konkursu)  do niniejszego  ogłoszenia.

 6. Termin i sposób składania ofert:
kompletne  oferty wraz z załącznikami, należy składać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca2020 r. w   Kancelarii   Poczty  w  Biurze  Obsługi   Interesantów . Urzędu  .Miasta  Szczecin  przy pl. Armii  .Krajowej  1w Szczecinie,  pokój   62  lub  przesłać  drogą  pocztową  na  ww. adres  (o terminie  wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz  data wpływu oferty  w terminie do dnia 9 lipca2020 r. Oferta  musi być złożona  w  zamkniętej  kopercie, opatrzonej  pieczątką  oferenta, nazwą i numerem postępowania  (konkurs  ofert  nr WSS.I.1.2020.WP   oraz  napisem  „Otwarcie  kopert  tylko  w obecności  komisji   konkursowej”. Oferenci  zobowiązani są  do ponumerowania  każdej  strony oferty i wymaganych załączników oraz opatrzone  podpisem  i  pieczątką osób uprawnionych do reprezentacji  oferenta. Uprawnienie to powinno być   udokumentowane stosowną Uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub opisem w  Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Do oferty należy  dołączyć następujące załączniki:
  1)Formularz  zgłoszeniowy  będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz  z z dołączonymi kopiami dokumentów:
  a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
  b) wypis z Krajowego Rejestru  Sądowego lub  wydruk z  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej;
  c) statut oferenta,
  d) decyzję w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany);
   e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  f) polisa  ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy bądź  zobowiązanie oferenta  do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania  umowy;
2) Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 3  do niniejszego ogłoszenia.
3) Oświadczenia  dotyczące:
  a) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu;
  b) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego postępowaniem konkursowym;
  c) spełnienia wszystkich wymogów lokalowych wyposażenia niezbędnego do realizacji Programu  zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  d)spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu;    
  e) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym; 
  f)podpisania umów o współpracy z podwykonawcami  zadania;
  g) potwierdzenia faktu, że  świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu  nie będą  finansowane  przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia w ramach zakupu szczepionki (recepta);   
  h)oświadczenia, że zaoferowana szczepionka przeciw  grypie jest aktualna w sezonie   epidemiologicznym  2020/2021 posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie jej do obrotu na  terenie RP lub pozwolenie  wydane przez Radę UE lub  Komisję Europejską zgodnie z art.3  ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.499 z poźn. zm.);
 i)informacji pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały opisane w ofercie w   przedmiocie: zgody  na przetwarzanie danych osobowych i na wycofanie tych zgód.
 j)oświadczenie o sposobie rozliczania (podmiot jest/ nie jest  podatnikiem podatku VAT);
 k)oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS, urzędu skarbowego i Gminy Miasto Szczecin.
 
4). Opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi  warunkami konkursu wraz z  harmonogramem pracy  wskazującym dni  i godziny  i miejsce, w których realizowany będzie  Program  (z zachowaniem  wszelkich zasad bezpieczeństwa w czasie   pandemii COVID-19).

7. Oferty nie  spełniające wymogów określonych  w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

Dopuszcza się  oferty  zawierające  drobne  uchybienia  formalne   pod   warunkiem   ich  uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności  oferty.

8. Termin, tryb  i  kryteria  rozpatrywania  ofert. Rozstrzygnięcie   ofert  nastąpi  w  terminie 1  miesiąca od  daty  zakończenia składania ofert.  Złożone  w  konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są  pod obrady Komisji Konkursowej.  Komisja po dokonaniu oceny  ofert  pod  względem  formalnym, zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami  wybierze najlepsze oferty.
     

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

 L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów
do uzyskania

1

Planowana liczba osób objętych programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

0 – 20 pkt.

2

Cena jednostkowa szczepienia przeciwko grypie, w tym: zakupu preparatu szczepionkowego, przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do  szczepienia  i usługi szczepienia 

0 – 20pkt.

3

Liczba zadeklarowanych  mieszkańców  zameldowanych w Szczecinie (urodzonych  do końca 1955 r.) do lekarza/lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w poszczególnych POZ-ach wskazanych w ofercie

0 – 20pkt.

4

Proponowane działania w ramach akcji  informacyjno-edukacyjnej  i zapraszania pacjentów w ramach realizacji Programu

0 – 20pkt.

5

Posiadane zasoby  kadrowe, które zostaną wykorzystane do realizacji  Programu

0 – 20 pkt.

 Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 100 pkt.

9. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego  i  jego wyniku  odbędzie się poprzez   umieszczenie informacji w Urzędzie Miasta Szczecin na stronie  internetowej  w  Biuletynie   Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl   

10. Prezydent  Miasta  Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny  do  przesunięcia  terminu składania ofert, odwołania  konkursu, zamknięcia konkursu bez wyboru oferty  oraz nie  rozstrzygnięcia konkursu.

 11. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej  złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości  złożonych  przez  nich  ofert.

12.Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

13.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

 14.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 15.Podmiot,którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony pisemnie o wysokości przyznanych środków finansowych na realizację zadania.

 16.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą  Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 17.Do  postępowania  konkursowego  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2004 r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz. U.  z 2019r. r. poz. 1373 z późn. zm.).

 18.W  zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której  mowa w  ust. 17, do  trybu przeprowadzenia  konkursu  ofert  i  zawarcia umów na realizację programu polityki  zdrowotnej  stosuje się  odpowiednio  przepisy  Kodeksu cywilnego.

 19.Warunkiem przekazania środków  finansowych jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasto   Szczecin, a  Podmiotem oraz przedstawienie  sprawozdania merytoryczno – finansowego  z   wykonania  Programu (co stanowi ramowy wzór umowy, w tym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

20.Realizator  zadania  ponosi  odpowiedzialność  za ewentualne  szkody wyrządzone przy realizacji  programu, w tym również za szkody wyrządzone przez   podwykonawców.

21.Wysokość  środków finansowych przeznaczona   ze  strony  Urzędu  Miasta  Szczecin na  realizację  całego  zadania (programu) w  2020 roku wynosi   400 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterysta tysięcy złotych).

22.Osobą uprawnioną do  kontaktów z  oferentami  oraz do udzielania szczegółowych  informacji w  przedmiocie postępowania   konkursowego  jest  p. Wioletta  Perzyńska   Główny  Specjalista  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok.336 B,tel.91 4245 674, e-mail:wperzyn@um.szczecin.pl.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2022/02/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/02/09 13:56:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:56:11 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:52:13 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2021/04/28 09:29:42 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2020/07/23 11:59:42 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2020/07/23 11:52:05 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/06/16 14:53:14 modyfikacja wartości
Anna Depa 2020/06/15 14:56:21 nowa pozycja