Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/MG/2/2010
Nazwa zadania:
Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po70 r.ż.
Termin składania:
2010/04/16
Konkursy unieważnione:
Nie

OGŁOSZENIE KONKURSU

Prezydent Miasta Szczecin

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 ze zm.) ogłasza konkurs na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zakładom opieki zdrowotnej wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 r.ż.”
2. Cel zadania: zwiększenie wykrywalności raka piersi u kobiet we wczesnym stadium.
3. Zakres zadania: Przeprowadzenie programu zdrowotnego „Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 r.ż.”, a w szczególności:

o wskazanie koordynatora projektu oraz określenie jego zadań
o wykonanie badań mammograficznych kobietom po 70 r.ż. zameldowanym w Szczecinie
o upowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
o zbieranie, opracowywanie i przetwarzanie danych na potrzeby programu
o nawiązanie współpracy z lekarzami POZ w zakresie kierowania na badania
o przygotowanie materiałów informacyjnych, druków skierowań, itp.
o przeprowadzenie akcji promocyjnej programu

4. Czas realizacji programu: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. z możliwością kontynuacji w latach kolejnych.
5. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

o w 2010 r. – 50 000 zł
o lata kolejne – wysokość środków będzie każdorazowo określana w budżecie Miasta na każdy kolejny rok realizacji programu.

6. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2010 r. godz. 15.00. Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, IIIp. pok. 336 E-F lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Plac Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin. Oferta musi być w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”
7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19-04-2010 r. godz. 9.00 Urząd Miasta Szczecin – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, IIIp. pok.336G
8. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

o Nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
o Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej
o Deklarację gotowości realizacji całego programu
o Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu
o Przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania
o Opis i zakres zadania, w tym: liczbę osób objętych programem, szczegółowy harmonogram realizacji zadania oraz sposób jego ewaluacji
o Przewidywane efekty realizowanego zadania
o Szczegółowy kosztorys
o Informacja o podmiotach przewidzianych do współpracy ze szczegółowym zakresem ich zadań
o Dotychczasową działalność podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania oraz efekty
o Doświadczenie w realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu.

9. Przy ocenie oferty pod uwagę brana będzie:

o kalkulacja kosztów w odniesieniu do spodziewanych efektów zadania
o liczba odbiorców
o kwalifikacje i doświadczenie personelu

10. Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za spełniającą kryteria,
nie gwarantuje przyznania środków finansowych o którą występuje podmiot.
11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a wyłonionym podmiotem.
12. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
13. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferentowi przysługuje prawo wniesienia do komisji konkursowej umotywowanej skargi.
14. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego oferentowi przysługuje prawo wniesienia do udzielającego zamówienie umotywowanego protestu.
15. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Marta Giezek – Główny Specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 063 , e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl.

Wynik otwartego konkursu ofert WZiPS-IV/MG/2/2010 na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pn.,, Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 r.ż”.

Realizator: Kwota dotacji : 50 000,00 zł brutto
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 

Wynik otwartego konkursu  ofert  WZiPS-IV/MG/2/2010 na realizatora                                    programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia                                                            pn.,, Wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet po 70 r.ż”.
 
Realizator:                                                                   Kwota dotacji : 50 000,00 zł brutto
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie


 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2010/03/15, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2011/05/10 12:22:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:22:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:22:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:21:40 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/04/23 14:02:35 modyfikacja wartości
Marta Giezek 2010/03/15 08:31:31 nowa pozycja