Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.2.2022.WP
Nazwa zadania:
Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026
Rodzaj zadania:
ochrona zdrowia
Termin składania:
2022/08/25
Konkursy unieważnione:
Nie

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.2.2022.WP

wybrano realizatora  programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki  immunologicznej 
 i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026,
 na podstawie Oświadczenia woli  nr 2-WSS-I.2.2022 z dnia 31.08.2022 r., zotał nim

Samodzielny Publiczny Szpital  Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Program  w  finansowany  będzie w  ramach  dotacji  celowej  
z  Budżetu  Gminy  Miasta Szczecin,
na łączną kwotę 1 403 326,00 zł brutto 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.2.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par,
a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki  immunologicznej
i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina
na lata 2022-2026
, zwanego dalej ,,Programem”,

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 pkt. 1,  art. 48 ust. 1,3 – 5  oraz art.48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1.     Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej
i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026.

 

Program zapewnia możliwość korzystania z wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki  immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina(przedstawione w załączonym opisie programu).

Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50210.asp

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Szczecin na realizację całego Programu
na lata 2022 - 2026 łącznie wynosi 1 623 960,00 zł brutto (w tym roczny koszt realizacji  Programu -  284 792,00 zł brutto, zakup sprzętu na cały 5-letni okres realizacji Programu - 200 000,00 zł).

2.     Termin realizacji zadania/Programu – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026r.

3.     Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Armii Krajowej 1.

4.     Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferent przystępujący do konkursu musi  dysponować doświadczoną specjalistyczą kadrą, aparaturą i posiadać warunki do prowadzenia diagnostyki i leczenia w ramach realizacji Programu z zapewnieniem dostępności do tych badań również dla partnerów kobiet przed przystąpieniem do procedury inseminacji i zgodnie z wymaganym algorytmem badań.

5.     Beneficjenci Programu

Pary,będące mieszkańcami Szczecina (zgodnie z danymi  adresowymi przedstawionymi w złożonej deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający zgłoszenie pary do programu) , u których według definicji stwierdzono niepłodność lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu oraz wiek kobiety i mężczyzny, tj. kobieta w dniu zgłoszenia (pierwszej wizyty u realizatora) do Programu nie ukończyła 41 roku życia, mężczyzna nie ukończył 55 roku życia, spełniając przy tym następujące kryteria:

-       problem niemożności zajścia w ciążę po roku regularnego współżycia , bez bciążeń w wywiadzie u pacjentek    młodych (poniżej 35 roku życia)

-      problem niemożności zajścia w ciążę po 6 miesiącach regularnego współżycia u kobiet po 35 roku życia;

-      problem niemożności zajścia w ciążę po mniej niż 6 miesiącach regularnego  współżycia ,  a nawet bezpośrednio     po zadeklarowaniu planów prokreacyjnych u  kobiet po 40 roku życia;

-      pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2,    ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca  2015 roku o leczeniu niepłodności;

-     wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 41 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku   życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się  do Programu po raz pierwszy.

Ponadto pary chcące korzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć:

-         zgłoszenie złożonej deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie za rok poprzedzający zgłoszenie pary do programu potwierdzające adres zamieszkania w Szczecinie;

-         podpisanie przez parę - uczestników programu oświadczenia przystąpienia do programu.

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania do świadczeń zdrowotnych w ramach Programu jest zakwalifikowanie pary przez Realizatora do udziału w Programie.

Z Programu będą mogły skorzystać pary, będące mieszkańcami Szczecina, spełniające kryterium medyczne, u których według definicji stwierdzono niepłodność lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu i kobieta w dniu zgłoszenia (pierwszej wizyty u realizatora) do Programu nie ukończyła 41 roku życia, a mężczyzna nie ukończył 55 roku życia.

Medyczne wskazania do programu obejmują:

-        endometrioza I lub II st.

-        czynnik szyjkowy

               -        zaburzenia owulacji

               -        niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna), jeżeli trwa dłużej niż 12  miesięcy

               -        czynnik męski niepłodności, gdy parametry nasienia mężczyzny są w nieznacznym  stopniu obniżone
              
               -        wskazania do pogłębienia diagnostyki u mężczyzny na podstawie podstawowej oceny nasienia (dużego stopnia   oligo- lub azoospermia)

-        zaburzenia upłynnienia nasienia

-        problemy ze współżyciem

-        potwierdzona u partnerki drożność przynajmniej jednego jajowodu.

 

Kryteria wykluczenia z Programu stanowią:

-      potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania oraz szans na uzyskanie ciąży metodą AIH/IUI: hormon folikulotropowy- FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski AMH poniżej 1 ng/mL;

-      brak odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak wzrostu pęcherzyka w jajniku;

-      wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

-      brak macicy;

-      nieprawidłowy wynik badania nasienia u partnera, uniemożliwiający uzyskanie ciąży metodą AIH/IUI- wykluczenie z procedury inseminacji;

-      nieprawidłowe wyniki badań w kierunku HIV, zapalenia wątroby typu B i C, kiłyoraz chlamydia trachomatis.

6.     Zakres działań prowadzonych w ramach realizacji Programu


   Do obowiązków  Oferenta  należeć  będzie, m.in.:   

1)     realizacja działań  informacyjno-edukacyjnych  adresowanych do zainteresowanych udziałem w Programie par;

2)     zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem  medycznym Poradni Leczenia Niepłodności;

3)     dokonywanie kwalifikacji par do Programu (lekarska  wizyta kwalifikacjyjna  z uwzględnieniem  programowych kryteriów  włączenia i wyłączenia  z Programu);

4)     zapewnienie dostępności  do planowanych interwencji diagnostycznych i leczniczych wskazanych w załączonej treści Programu;

5)     ustalenie planu  opieki pary w trakcie realizacji Programu;

6)     zapewnieniedostępność do procedury inseminacji  oraz ultrasonograficznej kontroli  stymulacji  jajeczkowania  przez  7 dni   w   tygodniu;

7)     zapewnienie dostępności   do   procedur diagnostycznych przez 5 dni w tygodniu  (w godzinach  pracy poradni oraz laboratorium).

Opis  planowanych   interwencji  i  sposób  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  wskazany   jest  w  treści  załączonego Programu.
        

Ponadto Oferenta dotyczą następujące wymagania:

1)     umieszczenie informacji o realizowanym Programie na stronie internetowej i w siedzibie Realizatora Programu;

2)     półroczne raportowanie z realizacji Programu na formularzach uprzednio przygotowanych przez Zleceniodawcę Programu;

3)     monitorowanie   oceny   jakości   udzielonych   świadczeń   w   postaci   ankiety  satysfakcji   wskazanej w  treści  załączonego Programu (przed i po).

Dopuszcza  się  realizację  zadania  z  udziałem  podwykonawców, lecz Oferent również musi brać czynny udział w wykonaniu zadań określonych w pkt. 6. niniejszych warunków szczegółowych konkursu. Organizator konkursu ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.

7.     Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa 25.08.2022 r. do godziny 15.30.Oferty konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta, numerem konkursu i napisem ,,Konkurs Ofert nr WSS-I.2.2022.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026“w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, sala 62 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecin).

Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty (telefonicznie, e-mailem lub fax).

8.  Formularz oferty

Zgłoszenie do konkursu winno być sporządzone w języku polskim na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia) wraz z Formularzem Kalkulacji Cenowej (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia).

Formularze muszą być  podpisane na każdej stronie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

   Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)     Wyciąg KRS (jeżeli dotyczy);

2)     Zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy);

3)     Statut podmiotu (w przypadku obowiązku sporządzania statutu) lub regulamin organizacyjny (w przypadku obowiązku posiadania regulaminu);

4)     Dokument stwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

5)     Zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych- jeżeli dotyczy);

6)     Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego nr WSS-I.2.2022.WP w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opiekiorazdiagnostykiimmunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem  inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata   2022-2026;

7)     Oświadczenie potwierdzające stosowanie standardów zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

8)     Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń wymaganych w związku z Programem;

9)     Oświadczenie potwierdzające posiadanie lokalu niezbędnego do prawidłowej realizacji Programu;

10)  Oświadczenie potwierdzające zapewnienie właściwego sprzętu medycznego do prawidłowej realizacji Programu;

11)  Oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji Programu (Poniesienia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu);

12)  Oświadczenie, że Oferent realizujący Program ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców;

13)  Oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej RODO;

14)  Oświadczenie, że dane podane w ofercie konkursowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

Wszelkie koszty związane z  przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

9.   Ocena ofert

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami przedłoży Prezydentowi protokół z posiedzenia komisji.

Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecin po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Prezydent Miasta Szczecin dopuszcza możliwość wyboru jednej lub więcej niż jednej oferty konkursowej na realizację Programu. Wybór oferty konkursowej w wyżej wymienionym trybie nie wymaga uzasadniania powodów decyzji Prezydenta Miasta Szczecin.

W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

Przyznane środki finansowe mogą być niższe niż wnioskowane przez Oferenta w przypadku wyłonienia kilku Oferentów do realizacji Programu. W przypadku mniejszego dofinansowania warunkiem zawarcia umowy z Oferentem będzie złożenie zaktualizowanego zakresu rzeczowego i kalkulacji kosztów realizacji Programu.

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

L.p.

Nazwa kryterium

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

 

Suma otrzymanych punktów

 

1.

 

dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją:

a)  programów polityki zdrowotnej z zakresu leczenia niepłodności we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego  (0-5 pkt.)

b)   „Programu  kompleksowej ochrony  zdrowia    prokreacyjnego  w  Polsce  w  latach 2016 - 2021” Ministerstwa Zdrowia  (0-5 pkt.);

0 – 10 pkt.

 

2.

 

liczba i kwalifikacje personelu biorącego udział w realizacji programu (0-5 pkt.);

 

0 – 5 pkt.

 

 

3.

 

Kalkulacja kosztów:

a)     koszt jednostkowy świadczeń zdrowotnych w ramach finansowania z budżetu Gminy Miasto Szczecin (0-5 pkt.);

 

 

0 – 15 pkt.

 

 

b)     spójność kosztorysu (0-5 pkt.);

 

c)     przejrzystość kalkulacji kosztów (0-5 pkt.);

     

 Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej
z ofert wynosi 30 pkt.

 

 

Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania Konkursu, zamknięcia Konkursu bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia Konkursu na każdym etapie konkursu, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji w Urzędzie Miasta Szczecin na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.um.szczecin.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty upływu składania ofert, o którym mowa w ust. 7 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w Wydziale Spraw Społecznych w sali konferencyjnej w dniu 30.08.2022 r. o godz. 8.00. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowujeoferty w stanie nienaruszonym w swojej  siedzibie.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o tym pisemnie.

10.   Dodatkowe informacje

W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze środków publicznych do trybu przeprowadzenia Konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

W zakresie związanym z udziałem w Konkursie Oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej RODO.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie konkursu ofert nr WSS-I.2.2022.WP jest:

1)p. Anna Majczyna Kierownik Zespołu ds. Polityki Zdrowotnej i Osób z Niepełnosprawnością, tel.91 4245664,
 e-mail: amajczyna@um.szczecin.pl

2) p. Wioletta Perzyńska - Główny Specjalista  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Szczecin,
 tel. 91 4245 674,  e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.


 


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2022/08/31, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/08/31 15:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/08/31 15:37:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/31 15:31:54 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/08 11:49:40 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 12:01:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 12:00:09 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:59:05 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:58:09 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:57:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:54:32 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:43:08 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:42:49 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 11:36:21 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/08/05 09:58:47 nowa pozycja