Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.3.2018.WP
Nazwa zadania:
ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia– program polityki zdrowotnej
Rodzaj zadania:
Konkurs Ofert
Termin składania:
2018/12/21
Konkursy unieważnione:
Nie

 

W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-I.3.2018.WP 

wybrano na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat
uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych" na lata 2019-2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

(na podstawie Oświadczenia woli nr 1-WSS-I.1.2019 z dnia 10.01.2019 r.)

Program  w całości finansowany jest z Budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Kwota finansowania Programu: 1 604 910,00  zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora zadania  w zakresie promocji i profilaktyki zdrowiaprogram polityki zdrowotnej  
pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych
",
zwanego dalej ,,Programem”.

 

Na podstawie art. 48  ust.1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1510 z póż.zm.).

 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie polityki zdrowotnej –   program polityki zdrowotnej pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród  
dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych   na lata 2019-2021"
zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu wraz  z udzieleniem
 finansowania na  jego  realizację.

2.Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, Wydział Spraw Społecznych   z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

3.Oferty  mogą   być  składane   przez   podmioty   posiadające    doświadczenie  w    realizacji   programów  polityki  zdrowotnej  i  wykonujące  działalność    leczniczą,  
o  których  mowa  w   art. 4  ust. 2   w  rozumieniu   ustawy   działalności   leczniczej
z   dnia   15   kwietnia 2011 r.   (tj.: Dz. U. z  2018  r. poz. 160  z  póź.zm.).
O dopuszczenie   do  udziału w  konkursie  mogą   ubiegać się  podmioty  wymienione
wyżej, które wykażą spełnianie wymogów:
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności objętej przedmiotem konkursu;
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu lub przedstawią
        pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób    zdolnych do wykonania przedmiotu konkursu.

4. Przewidywany termin  realizacji ,,Programu”  od  podpisania    umowy  do  30.11.2021 r.*  (z uszczegółowieniem w pkt. 10. Załącznika nr 1 Szczegółowe warunki konkursu).

 5.Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1.   
Z ,,Programem”  i projektem umowy  można zapoznać się  w  Urzędzie Miasta Szczecin   przy  Pl. Armii Krajowej 1,  Wydział Spraw Społecznych pokój 336 I lub korzystając   
 z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, znajdującym się pod adresem   http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50217.asp

 6.Wysokość środków zaplanowanych na realizację ,,Programu” w latach 2019-2021 to:1 604 910,00 zł brutto,  nie może   przekroczyć w kolejnych latach kwot:
2019 r. – 534 060,00  zł brutto;
2020 r. – 541 000,00  zł brutto;
2021 r. – 529 850,00 zł brutto.

7.Oferty na udostępnionym wzorze Formularza ofertowego należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu i  napisem  ,,Konkurs ofert nr WSS-I.3.2018.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  
pn.     Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do  szczecińskich szkół podstawowych", w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62) Urzędu Miasta  Szczecin przy  Pl. Armii Krajowej 1 lub
przesłać drogą pocztową na ww.adres (zachowanie terminu  nie  decyduje  data  stempla  pocztowego, lecz  data  wpływu oferty  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 grudnia   2018 r.).

8.Termin składania ofert upływa w dniu  21 grudnia 2018 r.

9.W toku  dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa  może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień i dokumentów dotyczących   zawartości złożonych przez nich ofert.

10. Oferta   na    realizację   zadania   powinna   zawierać   Formularz   zgłoszeniowy  (zał. nr  2)  i Formularz kalkulacji cenowej ( zał. Nr 3)  będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia    wraz z dołączonymi poświadczonymi  przez Oferenta  
za zgodność    z oryginałem    kopiami  dokumentów:
  a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
  b) wypis  z   Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji   o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny;
  c) statut oferenta;
  d) kopię decyzji w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany);
  e) kopię  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  f)  kopię  polisy ubezpieczeniowa   od   odpowiedzialności   cywilnej  za   szkody wyrządzone  w   związku z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie  wykonywania umowy, bądź  zobowiązanie  oferenta  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  od    odpowiedzialności  cywilnej  lub jej  przedłużenia, w  przypadku,
gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania   umowy;
  g) oświadczenie  Oferenta  o  zapoznaniu   się   z  treścią   ogłoszenia  i  szczegółowymi   warunkami  konkursu (zał. Nr 1);
  h) oświadczenia  Oferenta  potwierdzające liczbę i  kwalifikacje  zawodowe  osób    realizujących  zadanie objęte  konkursem;
  i)  oświadczenia  Oferenta, że spełnienia  wszystkie wymagania  zawarte w  szczegółowych   warunkach konkursu (zał. Nr 1);
  j)  oświadczenia  Oferenta w zakresie zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym   ze  stanem faktycznym i  prawnym;
  k) oświadczenia Oferenta w zakresie podpisania  umów o  współpracy  z  podwykonawcami   w ramach realizacji ,,Programu”;
  l) oświadczenia  potwierdzające, że w stosunku  do Oferenta  nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
  m) oświadczenie   Oferenta   o   niekaralności   i  zakazem  pełnienia   funkcji    związanych   z dysponowaniem środkami  publicznymi  oraz  niekaralności
  za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  n)  opis  sposobu  realizacji   zadania  zgodnie  ze   szczegółowymi   warunkami    konkursu  wraz  z  harmonogramem  poszczególnych  etapów   realizacji  ,,Programu”  z  uwzględnieniem przedziałów czasowych ( w tym liczby  przewidzianych   godzin  działań  edukacyjnych   dla   dzieci,   rodziców/opiekunów    i  innych    osób    uczestniczących  w ,,Programie”).

11. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie  będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające   uchybienia formalne   pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia     o  niekompletności oferty.

12.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wszelkie koszty związane z   przygotowaniem oferty ponosi  Oferent

 13. Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie   kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej.    Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie   z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty,  w tym realizatora zadania.

 14. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów :

 L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów
do uzyskania

1

Doświadczenie w realizacji ,,Programu”  w  tematycznym zakresie konkursu  z udziałem:
1)liczba odbiorców ,,Programu” – 2 000 dzieci (10 pkt.);
2) liczba odbiorców ,,Programu” – 3 000 dzieci (20 pkt.;
3) liczba odbiorców ,,programu” powyżej – 4 500 dzieci (30 pkt.)

  • 30 pkt.

2

Promocja ,,Programu” (liczba i rodzaje form promocji)

  • 30 pkt.

3

Działania edukacyjne proponowane w ramach realizacji programu  
 (liczba i rodzaje form edukacji ze wskazaniem adresatów) 

  • 30 pkt.

4

Dostępność do lekarzy specjalistów, dietetyków, psychologów, specjalistów aktywności fizycznej, 
 z uwzględnieniem godzin popołudniowych i wieczornych, wymagane minimum:  4 razy w tygodniu,
  w tym:   1 x w tyg. do godz.18.00 -(10 pkt.);    2 x w tyg. do godz.18.00- (20 pkt.);
więcej niż  2 x w tyg. do godz.18.00 -(30 pkt.);                                      

  • 30 pkt.

 

 

 

5

Dostępność do platformy internetowej  z możliwością kontaktu on line   ze specjalistami
w ramach interwencji specjalistycznej :
(brak kontaktu- (0 pkt.); 
kontakt: 1 x w tyg. – (10 pkt.)
kontakt:2 x w tyg. – (20 pkt.)
kontakt powyżej  2 w tyg. – (30 pkt.)

  • 30 pkt.

6.

Kadra specjalistów tworząca zespół interdyscyplinarny  w ramach   czterech  interwencji specjalistycznej  składającej się  każda z czterech porad/konsultacji  wykonanych przez
 lekarza specjalisty Pediatrii, Endokrynologii, Endokrynologii  i Diabetologii Dziecięcej 
pediatry , dietetyka, psychologa, specjalisty  aktywności fizycznej, obejmującą  indywidualną
  opieką specjalistyczną   dziecko w II etapie ,,Programu”

  • 30 pkt.

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta: 180 pkt.

 15.Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie    kierowane są pod  obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu
 oceny ofert     zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze   najlepszą ofertę, która zostanie      przedstawiona Prezydentowi Miasta Szczecin.

16.Wybór   oferty  konkursowej   w   wyżej   wymienionym   trybie  nie  wymaga   uzasadniania    powodów decyzji  Komisji  Konkursowej.

17. Organizator  konkursu  ma  prawo  do  wyboru  jednej oferty  na  realizację całego zadania    z udziałem podwykonawców.

18.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo bez  podania  przyczyny  do zmiany     warunków Konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania Konkursu,   
 zamknięcia  Konkursu  bez  wyboru  oferty   oraz         nie  rozstrzygnięcia  Konkursu.

 19.Ogłoszenie   o  zakończeniu   postępowania   konkursowego   i  jego  wyniku  odbędzie  się     poprzez umieszczenie  informacji 
w  Urzędzie  Miasta  Szczecin  na   stronie   internetowej     w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50217.asp

20.Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria
nie     gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje
podmiot.

 21.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

22.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie   zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin,
a wyłonionym w drodze postępowania    konkursowego Oferentem.

 23.Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. Dz. U. 
 z 2018 r.poz.1510 z póż.zm.)

 24.W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 22 i 23, do   trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na
realizację programu   zdrowotnego  stosuje  się  odpowiednio przepisy    Kodeksu cywilnego.

 25.W zakresie zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania do postępowania   konkursowego i zawierania umów na realizację
programu zdrowotnego stosuje się   odpowiednio przepisy ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej    
(t.j.: Dz. U. z  2018  r. poz. 160  z  póź.zm.).

 26.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji     w przedmiocie postępowania konkursowego
jest Wioletta Perzyńska  - Główny Specjalista     w Wydziale    Spraw Społecznych Urzędu   Miasta  Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 674.

 Planowane otwarcie ofert  konkursowych  w dniu 28.12.2018 r. godz.10.00  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin (pokój 336 G).


udostępnił: WSS UM Szczecin, wytworzono: 2018/12/04, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/02/09 13:57:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:57:46 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 13:54:37 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/01/11 09:42:21 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/01/11 09:36:31 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/12/04 15:41:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2018/12/04 15:40:27 nowa pozycja