Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.3.2016.WP
Nazwa zadania:
program polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2016/07/20
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.3.2016.WP na wybór realizatorazadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowiaprogram polityki zdrowotnej  pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"

 

 1.Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie polityki zdrowotnej –   program zdrowotny pn. "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci
w wieku 8   lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych"
zgodnie z warunkami   szczegółowymi konkursu wraz  z udzieleniem finansowania na jego realizację.

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 7ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1 i art. 48, ust. 1, 3 i 5
oraz art.48b ust.1 - 4 i 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 581
z późn. zm.) oraz art.114 ust.1 pkt. 1 i art. 115 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

 1)Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Szczecin, Wydział Spraw Społecznych   Urzędu Miasta Szczecin  z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 2)Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze, o których mowa w art.4 ust.1  w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (tekst jedn. Dz. U.
    z 2015 r. poz. 618  z póź. zm.).

 3) Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r. (3 lata)

 4)Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania   zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
   do niniejszego ogłoszenia.

 5)Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów    Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej1. Oferenci  zobowiązani są  do  ponumerowania    każdej strony  oferty  oraz  wymaganych   załączników. Oferta   musi   być   złożona      w  zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem    „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 6)Termin składania ofert upływa w dniu  20 lipca 2016 r.

 

Wynik konkursu ofert nr WSS-IV.3.2016.WP

 W wyniku postępowania konkursowego  Nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania publicznego - program polityki zdrowotnej
pn: „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”, dokonano wyboru następującej oferty:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1   im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy
ul. Unii Lubelskiej 1.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania
w 2016 roku wynosi 350 000,00 zł brutto. 
Koszt  całości zadania na lata 2016-2018 wyniesie:  1 046 000,00zł brutto

(informacja została zamieszczona w dniu  05.08.2016r. na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.plWydział Spraw Społecznych zakładka – Wyniki konkursów.

 

           Natomiast oferta  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie  przy ul. Bolesława Śmiałego 33
nie spełnia warunków konkursu nr WSS-IV.3.2016.WP ze względu, iż  złożono odmienny załącznik nr 3 (,,Formularz Kalkulacji Cenowej”) od wymaganego załącznika do przedmiotowego konkursu (informacja wytworzona w dniu 05.08.2016r.).


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/08/05, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2017/10/18 15:53:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2017/10/18 15:53:25 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/10/18 15:52:57 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/08/08 08:11:27 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/06 11:15:53 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2016/07/06 10:44:15 nowa pozycja