Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.13.2020.JM
Nazwa zadania:
Zabezpieczenie schronienia tymczasowego osobom potrzebującym ze środowiska
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową
Termin składania:
2020/11/20
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Prezydent ogłasza nabór nr WSS-IV.13.2020.JM na realizatora zadania publicznego określonego w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zabezpieczeniu miejsc tymczasowego schronienia w pomieszczeniach kontenerowych zlokalizowanych  przy ul. Zamknietej 5 na czas listopad 2020-grudzień 2020

1. NAZWA ZADANIA

Zabezpieczenie schronienia tymczasowego osobom potrzebującym ze środowiska

2. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową.

3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Maksymalna wysokość środków publicznych Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2 632,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa 00/100).

Środki przyznane na realizację zadania publicznego muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Nabór będzie prowadzony zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 3. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,.
 4. Art. 15zzmustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Nabór na realizatora zadania ogłaszany jest w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia z dniem 14.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, a z dniem 20.03.2020 r., stanu epidemii.

Warunkiem udziału w naborze  i ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie w terminie określonym w pkt. 7niniejszego ogłoszenia, kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, na obowiązującym formularzu BDO-10, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ofercie i niniejszym ogłoszeniu.

Zakres realizowanego zadania:

Świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu miejsc tymczasowego schronienia w pomieszczeniach kontenerowych zlokalizowanych  przy ul. Zamkniętej 5:

 • 4 miejsca z możliwością spania – w formie całodobowej dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • 10 miejsc siedzących – dostępnych w godzinach 18:00-8:00

5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

6. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) W naborze mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:

 • organizacje pozarządowe
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

2) Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.

3) W rozliczeniu z wykorzystania środków przekazanych na realizację zadania uznawane będą rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe obciążające realizatora (w związku z realizacją zadania objętego przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i realizatorem.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

Ze środków Gminy Miasto Szczecin pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów:

1) Koszty merytoryczne, bezpośrednio związane z realizacją zadania w tym:

 • wynagrodzenie personelu
 • jednorazowe zestawy pościelowe (np. flizelinowe, wykonane z włókniny, itp.)
 • środki czystości, środki higieniczne, chemia do dezynfekcji
 • media

2) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (koordynacja, obsługa księgowa) –  do wysokości  10 % dotacji – (procentowy limit dotacji dla tej kategorii kosztów liczony jest od wysokości dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego).

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe tego samego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

Katalog kosztów niekwalifikowanych:

Do wydatków, które w ramach dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

 • podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej
 • zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • amortyzacja
 • leasing
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań
 • koszty kar i grzywien
 • koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym)
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania
 • zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej
 • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty opatrzone numerem naboru należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w terminie do dnia 20.11.2020 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Realizatorzy uczestniczący w naborze zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego realizator zobowiązany jest podać numer telefonu.

8. TRYB WYBORU OFERT

 • Złożone w naborze oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych celem ich weryfikacji  pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję opiniującą, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników, sprawdzenie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych omyłek oraz zgodności z kryteriami niniejszego ogłoszenia.
 • Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą wnioskuje oferent .
 • Komisja  rekomenduje oferty Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert.Od decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.
 • Wyłonienie realizatora nastąpi w terminie do 1 miesiąca licząc od dnia składania ofert.
 • Ogłoszenie o zakończeniu postępowania i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto, oferent którego oferta zostanie wybrana w całości lub w części, zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wysokości przyznanych środków.
 • Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do odwołania postępowania, zmiany warunków ogłoszenia, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia naboru.

9. KRYTERIA WYBORU OFERT

 KRYTERIA FORMALNE

 

 1. Realizator złożył ofertę w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.

TAK/NIE 

 2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w naborze, przez podmiot uprawniony, na właściwym formularzu i zawiera właściwe załączniki. 

TAK/NIE 

 3. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie rubryki formularza, zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej.

TAK/NIE 

 KRYTERIA MERYTORYCZNE

Maksymalna liczba pkt.

Przyznana
liczba 
punktów 

1. możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych, ukierunkowanych na realizację zadania,

Do 20 pkt

 

2.doświadczenia w realizacji zadań na zlecenie lub dofinansowywanych przez Gminę Miasto Szczecin, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

Do 20 pkt

 

3. oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

Do 20 pkt

 

4. doświadczenia w realizacji zadań analogicznych lub podobnych do zadań będących przedmiotem naboru,

Do 10 pkt

 

5. opisu realizacji zadania oraz spójności i rzetelności oferty,

Do 30 pkt

 

Razem za wszystkie kryteria

100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Środki przeznaczone na realizację zadania mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 51 punktów za ww. merytoryczne kryteria w naborze.

10. TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki naboru publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej,

11. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA NABORU

Nabór unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych osób reprezentujących Organizację składającą ofertę w otwartym naborze ofert jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1;
 • inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin – dane kontaktowe: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Szczecin,  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 424 57 02, e-mail: iod@um.szczecin.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. eRODO w celu związanym z postępowaniem – zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzonym w trybie otwartego naboru ofert;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) o dostępnie do informacji publicznej;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania;
 • obowiązek podania przez Organizację danych osobowych dotyczących bezpośrednio osób reprezentujących Organizację jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związanym z udziałem w postępowaniu - zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzonym w trybie otwartego naboru ofert; 
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

na zasadach określonych w przepisach RODO.

13. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje udzielane są Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, telefon 914245666, e-mail: jmazur@um.szczecin.pl

 

WYNIKI:

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta - Stowarzyszenie Feniks, ul. Zakmnięta 5 Szczecin. Oferta spełniła wszystkie kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z Oświadczeniem Woli Prezydenta Miasta Szczecin nr 2/WSS/2020/JM złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 27 listopada 2020 r., Stowarzyszenie Feniks otrzymało na rezlizację powyższego zadania dotację w wysokości 2 632,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa 00/100).


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/11/17, odpowiedzialny/a: Jerzy Mazurkiewicz, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2020/12/04 13:10:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/12/04 13:10:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/11/17 12:22:52 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/11/17 12:21:44 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/11/17 12:21:20 nowa pozycja