Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WZiPS-IV/WP/1/2010
Nazwa zadania:
Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
Termin składania:
2010/09/08
Konkursy unieważnione:
Nie

Nr konkursu:                    WZiPS-IV/WP/1/2010
Nazwa zadania:               Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla
                                            osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.
Rodzaj zadania:               Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
Termin składania ofert:  2010/09/08

                                                                                                              PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
                                                                                                                       Ogłasza Konkurs Ofert

Przedmiotem konkursu jest powierzenie zakładom opieki zdrowotnej wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem finansowania na jego realizację.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm).
2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm).
3) Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.).
4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592).

1. Nazwa zadania:
Program Zdrowotny pn.,, Zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.

2. Cel zadania:
Obniżenie liczby zachorowań na grypę oraz ograniczenie jej powikłań.

3. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

5. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010r.

6. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 08.09.2010r. do godziny 15:00.
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Pomiotu do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) lub przesłać na adres Urząd Miasta Szczecin, Biura Obsługi Interesantów; Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Podmiotu, numerem konkursu oraz napisem ,,otwarcie koperty w obecności Komisji Konkursowej”. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygniecie konkursu w dniu 09.09.2010r. Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G o godz. 9:00.8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Zdrowi i Polityki Społecznej, następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej.
Z przebiegu postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który przedkłada Prezydentowi Miasta lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta.
Komisja zawiadamia Podmioty o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku na piśmie.
Miasto zawiera z Podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania.
Oferta na realizacje zadania, niezależnie od podania przez Podmiot informacji obowiązkowych, określonych w § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.(Dz. U. Nr 93, poz.592) powinna zawierać:
1) oświadczenie Podmiotu o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) dane o Podmiocie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
c) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania,
d) osoby upoważnione do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy),
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją
elementów należności,
6) proponowany czas trwania umowy.
Kryteria stosowne przy dokonania wyboru oferty:
1) cena jednostkowa usługi wynikająca ze szczegółowego kosztorysu (badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, szczepienie, koszt szczepionki),
2) szczegółowy opis i zakres zadania w tym liczbę osób objętych zadaniem, szczegółowy harmonogram,
3) informacje o kwalifikacjach osób wykonujących świadczenia zdrowotne (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) prawo wykonywania zawodu,
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
4) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
5) warunki lokalowe i wyposażenie w sprzęt do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) w celu zwiększenia dostępności do usługi medycznej dopuszcza się aby jedna oferta zawierała kilka miejsc udzielania świadczeń,
7) doświadczenie w realizacji programów w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadania będącego przedmiotem postępowania konkursowego,
8) dotychczasową działalność Podmiotu oraz jej efekty w realizacji podobnego zadania,
9) przewidywane efekty realizowanego zadania,
10)przeprowadzenie we własnym zakresie promocji realizowanego zadania z jednoczesnym zamieszczeniem logo Miasta oraz informacji, że program jest w całości finansowany przez Gminę Miasto Szczecin,
11) prowadzenia dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 201 r. (Dz.U.Nr 237, poz. 2018 z póź. zm.).

9. Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a wyłonionym na drodze postępowania konkursowego Podmiotem.

11. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.

12. Prezydent Miasta ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty lub wyboru oferty w części.

13. Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

14. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Szczecin w roku postępowania konkursowego i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i wiązanymi z nimi kosztami:
2009 r.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Chopina 22 w Szczecinie - 194 976,00 zł brutto.

15.Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pn., Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie” zostanie ogłoszone w:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Szczecin
- Gazeta Wyborcza Szczecin
- Głos Szczeciński
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

Uwaga! Oferty Podmiotów, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

16. Informacje dotyczące warunków konkursu i przedmiotu konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej u Pani Wioletty Perzyńskiej, pok. 336 K w godz.: poniedziałek-piątek 7:30-15:30, tel.091-4245674; e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl
 

 

Wynik otwartego konkursu ofert WZiPS-IV/WP/1/2010 na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pn.,, Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie”.

Realizator:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul.B.Śmiałego 33 w Szczecinie .

Kwota dotacji : 150 000,00 zł brutto
 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2010/08/19, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2011/05/10 12:24:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:24:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:23:30 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:20:44 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:18:58 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2011/05/10 12:18:34 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/09/21 08:01:21 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/09/21 07:55:37 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/08/19 11:04:10 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/08/19 11:02:48 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2010/08/19 11:01:48 nowa pozycja