Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.2.2017.AB
Nazwa zadania:
na projekt programu polityki zdrowotnej pn."Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych"
Rodzaj zadania:
konkurs ofert z zakesu promocji i profilaktyki zdrowia
Termin składania:
2017/03/24
Konkursy unieważnione:
Nie

 

Nie rozstrzygnięto Konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.AB
na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”
 ze względu na brak złożonych ofert.

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert nr WSS-IV.2.2017.AB na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych”.

 

W związku z przepisami ustawy   z   dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym z (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579), ustawy dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2016 r. poz. 814.1579) oraz ustawy z  dnia 29 kwietnia 2015 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na projekt programu polityki zdrowotnej pn.„Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 2.Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z  siedzibą  w  Szczecinie,  pl. Armii  Krajowej  1.

 3.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie  udział w konkursie.  O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się  podmioty  wymienione wyżej które:

1) wykażą spełnianie wymogów:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności objętej przedmiotem konkursu,                     

b) posiadają   niezbędną   wiedzę    i   doświadczenie   oraz    dysponują   potencjałem  technicznym  i  osobami   zdolnymi  do wykonania    przedmiotu    konkursu   lub
    przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu konkursu.

c) posiadają   autorskie   prawa   majątkowe   do   oferty   konkursowej  zgłoszonej  do konkursu.    

                                                                                                                                                    

4.Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania  zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiące załącznik nr 1
   do niniejszego ogłoszenia.

 5. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r

 6. Oferty konkursowe opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów   Urzędu   Miasta   Szczecin,  Pl.  Armii Krajowej  1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do ponumerowania    każdej    strony  oferty   konkursowej  oraz  wymaganych  załączników.   Oferta    musi    być    złożona   w   zamkniętej  kopercie, opatrzonej pieczątką/podpisem oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności Komisji Konkursowej”.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2017/04/06, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/02/09 14:01:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/02/09 14:01:29 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2017/04/07 09:30:10 modyfikacja wartości
Anna Budnik 2017/02/22 10:01:10 modyfikacja wartości
Anna Budnik 2017/02/22 09:50:33 modyfikacja wartości
Anna Budnik 2017/02/22 09:25:02 nowa pozycja